ZlatyErb.sk 2009 pozná svojich víťazov

Dňa 12. júna 2009 v rámci XIX. Snemu Únie miest Slovenska splnomocnenec vlády Slovenskej republiky p. Ing. Pavol Tarina slávnostne vyhlásil VII. ročník súťaže ZlatyErb.sk 2009. Ocenil všetky aktivity, projekty i odborné a legislatívne iniciatívy a námety Únie miest Slovenska, ktoré napomáhajú pri riešení problémov elektronickej verejnej správy na Slovensku. Tieto aktivity, spojené s projektom Datacentrum obcí a miest, aktivitami Združenia informatikov samospráv Slovenska a aktívna spoluúčasť a propagácia súťaží na eGovernment riešení v rámci medzinárodného kongresu ITAPA alebo V4DIS v Hradci Králové, sú tiež dôležitou a významnou súčasťou spoločného záujmu maximálne podporiť rozvoj informačných systémov a s nimi súvisiace moderné elektronické služby verejnej správy v našich mestách, obciach a regiónoch pre občanov, podnikateľov alebo iné inštitúcie verejnej správy.

Hlavným cieľom súťaže ZlatyErb.sk je podporiť informatizáciu slovenských samospráv a oceniť výnimočné projekty, podporiť výmenu skúseností a ohodnotiť snahu zástupcov samospráv účinne využívať informačno-komunikačné technológie k zvyšovaniu kvality a prístupnosti služieb samosprávnych krajov, miest, mestských častí a obcí.

Vyhlásenie výsledkov súťaže ZlatyErb.sk 2009 prebehlo 4. novembra 2009 v Bratislave počas medzinárodnej konferencie ITAPA 2009. Súťaž ZlatyErb.sk vyhlásili spoločne Únia miest Slovenska, Združenie informatikov samospráv Slovenska (ZISS) a eSlovensko občianske združenie za podpory partnerov, spoločnosti DEXIA BANKA Slovensko, INFOSTAT, CENTIRE, pod záštitou predsedu vlády SR Róberta Fica a podpredsedu vlády SR Dušana Čaploviča.

Kvalita webových sídiel slovenských samospráv z roka na rok narastá. Mnohé samosprávy zjednodušili a sprehľadnili navigáciu svojich web stránok, pribudli mnohé elektronické služby. Postupne je kladený dôraz aj na občanov so zrakovým postihnutím. Web stránky sú prispôsobené na čítanie prostredníctvom špeciálnych hardvérových a softvérových zariadení, či hlasový výstup, ktoré ľudia so zdravotným postihnutím pri práci s PC a internetom používajú. Isté rezervy sú pri dodržiavaní štandardov webových sídel, akými sú napríklad zverejnenie termínov zasadnutí zastupiteľstva, postupov, ktoré musí samospráva dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, zverejnenie informácií o konaniach, ktoré sú predmetom záujmu verejnosti a pod. Čo sa týka technickej správnosti, sú web stránky na veľmi dobrej úrovni.


Do súťaže sa v tomto ročníku súťaže prihlásilo 104 samospráv so svojimi internetovými stránkami a elektronickými službami, ktoré hodnotilo 9 porotcov podľa 48 kritérií. Hlavné ocenenie „Dexia Grand Prix“ za najvyššie hodnotenie u všetkých porotcov z hľadiska všetkých kritérií súťaže a nomináciu na medzinárodnú súťaž „Eurocrest“, ako aj ocenenie „Najlepšia stránka Miest a Mestských častí“ získalo mesto Trenčín.

Cenu za „Najlepšiu stránku slovenských obcí“ získala obec Klátová Nová Ves.
Cenu za „Najlepšiu stránku samosprávneho kraja“ získal Prešovský samosprávny kraj.
Cenu za „Najlepšiu elektronickú službu samospráv – cena spoločnosti Centire“ pre rok 2009 získalo mesto Turčianske Teplice a Nitriansky samosprávny kraj.

Hlavné ceny:

Najlepšia stránka Samosprávneho kraja:

1. Prešovský samosprávny kraj
2. Bratislavský samosprávny kraj
3. Žilinský samosprávny kraj

Najlepšia stránka Miest a Mestských častí:

1. Mesto Trenčín zároveň aj hlavné ocenenie „Dexia Grand Prix“ za najvyššie hodnotenie u všetkých porotcov z hľadiska všetkých kritérií súťaže a nomináciu na medzinárodnú súťaž „Eurocrest“
2. Mesto Bratislava
3. Mesto Zvolen
4. Mesto Galanta
5. Mesto Poprad

Najlepšia stránka Obcí:

1. Obec Klátová Nová Ves
2. Obec Valaská Belá
3. Obec Skačany
4. Obec Chrenovec-Brusno
5. Obec Nitrianska Blatnica

Špeciálne ceny:

Najlepšia elektronická služba samospráv – cena spoločnosti Centire:
1. Mesto Turčianske Teplice za projekt – Digitálne mesto
2. Nitriansky samosprávny kraj – GIS portál NSK

Najlepšia bezbariérová stránka samospráv:
Mesto Nová Dubnica


 


Poznámka: PR Servis je komerčný informačný servis určený na publikovanie tlačových správ, informácií, vyhlásení a oznamov určených médiám a verejnosti. Texty sú vysielané v znení, dodanom klientom, bez redakčnej úpravy. Agentúra SITA je distribútorom týchto informácií a za ich obsahovú a štylistickú úroveň nezodpovedá. E-mail: prservis@sita.sk .

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

SPRÁVA O ČINNOSTI IFLA ZA ROKY 1997-1999

Predkladaná správa – už druhá v poradí – prináša prehľad o činnosti vrcholnej medzinárodnej knihovníckej inštitúcie z obdobia medzi dvomi zasadnutiami Výkonného výboru IFLA. Zároveň je vynikajúcou príležitosťou na predstavenie IFLA a jej zložiek, jej profesionálnych programov a projektov. Je tak významným zdrojom informácií z oblasti knihovníckej profesie spolu s webovskou stránkou (http://www.ifla.org) a jej zmrazenou” verziou na CD-ROMe IFLANET Unplugged”…

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…

Projekt bezpečnostná zóna pre ambasádu U.S.A.

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky zverejňuje podľa § 3 odsek 5 zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní (správy poriadok) v znení neskorších predpisov informácie týkajúce sa doterajšieho priebehu správneho konania vo veci Projekt bezpečnostná zóna pre ambasádu U.S.A., Bratislava, Hviezdoslavovo námestie, Slovensko (ďalej len „vec“ ) na úradnej tabuli Pamiatkového úradu Slovenskej republiky.