Vyšla unikátna kniha o dejinách Dómu sv. Martina v Bratislave

V nedeľu 14. novembra 2010 bola v Katedrále sv. Martina v Bratislave slávnostne predstavená za prítomnosti autorov 608-stranová kniha „Dóm, Katedrála sv. Martina v Bratislave“. Má veľký význam pre dejiny, ako aj pre reprezentatívne účely mesta i celého Slovenska, v novodobej histórii Bratislavy je totiž prvá svojho druhu. Unikátna je výnimočnosťou vyše 500 fotografických záberov, zachytávajúcich korunovačný chrám z takých pohľadov, v akých ešte nikdy neboli publikované. Autorom fotografií je Mgr. Štefan Komorný ArtD., ktorý je absolventom filmovej a televíznej fakulty AMU v Prahe. Od roku 1995 pôsobí ako odborný asistent Ateliéru kameramanskej tvorby a fotografie na VŠMU v Bratislave. Ako autor fotografií sa zúčastnil na mnohých domácich a zahraničných výstavách.

Autorom textu, spracovaného čitateľsky pútavo a na vysokej odbornej úrovni, je Doc. ThDr. Jozef Haľko, PhD., katolícky kňaz a cirkevný historik. Do jeho doterajšej publikačnej činnosti patria knihy: Tam, kde zomrel Peter; Dejiny Lurdskej jaskyne; Modrý kostol; Rozbiť Cirkev; Ave crux; Arcibiskupov zápas. Na príprave publikácie o Dóme sv. Martina pracoval niekoľko rokov, spracoval všetky dostupné bibliografické zdroje a priamo sa zúčastnil ostatného archeologického výskumu v chráme. Autorkou grafickej úpravy knihy je akad. mal. Barbara Neumannová, publikácia vyšla vo Vydavateľstve Lúč, ktoré pôsobí na slovenskom knižnom trhu už 20 rokov a je etablovaným vydavateľstvom v náboženskej, historickej a kultúrnej oblasti.

Dana Jacečková

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…

SPRÁVA O ČINNOSTI IFLA ZA ROKY 1997-1999

Predkladaná správa – už druhá v poradí – prináša prehľad o činnosti vrcholnej medzinárodnej knihovníckej inštitúcie z obdobia medzi dvomi zasadnutiami Výkonného výboru IFLA. Zároveň je vynikajúcou príležitosťou na predstavenie IFLA a jej zložiek, jej profesionálnych programov a projektov. Je tak významným zdrojom informácií z oblasti knihovníckej profesie spolu s webovskou stránkou (http://www.ifla.org) a jej zmrazenou” verziou na CD-ROMe IFLANET Unplugged”…