Kremnica mesto príbehov

Titulny obrazok blogu uzivatela: harp

Kniha vyšla v roku 2008 vyšla pri príležitosti 680. výročia založenia mesta Kremnice. Jej vydavateľom je Mesto Kremnica, autor pracuje v kremnickom múzeu, zároveň je predsedom občianskeho zsruženia SOS Kremnica.

Kniha je e určená odbornej obci i laickej verejnosti, je rozdelená do šiestich kapitol, každá z nich do troch podkapitol.  Hlavným motívom je detailný opis návštevy cisára Františka Lotrinského v Kremnici v roku 1751. Množstvo historických prameňov k tejto udalosti umožňuje nazrieť za oponu strohých faktov a čísel a spoznať “každodenný život “ obyvateľov Kremnice v 18. storočí. Téme každodennosti sú v rozšírenej miere venované vždy druhé podkapitoly jednotlivých kapitol. Hovoria o hmotnej kultúre (bývanie, odievanie), zločine a treste, ako aj o voľnom čase a jeho využívaní. Dopĺňajú ich dobové opisy mesta a state o mestskej samospráve, mincovni, baníctve a remeslách. Jednotlivé kapitoly uzatvárajú podkapitoly, ktoré by bolo možné označiť ako „príbehy”.  Hovorí sa v nich o niektorých pozoruhodných aspektoch z dejín mesta (alchýmia, strieborní jazdci, permoníci) alebo o zaujímavých ľudských osudoch (tajomný gvardián, vrahyňa vlastného dieťaťa, moreplavec).
Azda trochu nezvyčajné formálne i grafické členenie knihy je inšpirované tzv. kremnickou františkánskou kronikou, ktorú začal písať predstavený tunajšieho konventu Benedikt Mayerl v roku 1742. Kapitoly sú označované podobne ako v kronike latinským spojením caput prima (secunda, tertia, quarta, quinta a sexta), teda kapitola prvá (… až šiesta) a podkapitoly paragrafmi s jednotným číslovaním od  I do XVIII. Všetky časti knihy sú navzájom previazané a tvoria jeden výpovedný celok, jednotlivé oddiely však možno čítať aj samostatne. Knihu možno použiť aj ako prehľadnú príručku k dejinám Kremnice 18. storočia. Čitateľ, ktorého dejiny mesta v 18. storočí zaujímajú komplexne, si ju môže prečítať celú. Ten, koho oslovia iba niektoré aspekty zo života mesta alebo bude hľadať rozptýlenie pri zaujímavom “príbehu”, môže čítať jednotlivé časti v ľubovoľnom poradí, resp. tvoriť si z nich “mozaiky” s parciálnymi dejovými líniami.

Kapitoly z dejín mesta v 18. storočí. Mesto Kremnica, Kremnica 2008, 242 s.

Mgr. Daniel Kianička (1975) je absolventom Univerzity Komenského – Filozofickej fakulty v Bratislave, kde v rokoch 1993 – 1998 študoval dvojodbor archívnictvo – história. Od roku 1998 pracuje v NBS-Múzeu mincí a medailí Kremnica ako správca fondu edailí a historik, od roku 2001 je externým doktorandom v Historickom ústave Slovenskej akadémie vied v Bratislave.
V rokoch 2005 a 2006 absolvoval štvormesačný študijný pobyt na Univerzite Viedeň – Inštitúte pre numizmatiku a peňažné dejiny. Zameriava sa na dejiny mesta Kremnice v širších stredoeurópskych súvislostiach. Je autorom okolo 80 vedeckých štúdií a populárno-odborných článkov z tejto oblasti. Ako člen občianskeho združenia SOS Kremnica sa podieľa na vydávaní časopisu o dejinách Kremnice a okolia Kremnický letopis.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…