Vyradený účastník z obstarávania na Rusovce uspel s námietkami

Obrázok k článku

Vyradený účastník verejného obstarávania týkajúceho sa kaštieľa v Rusovciach uspel na Úrade pre verejné obstarávanie (ÚVO). Ako vyplýva z právoplatného rozhodnutia zverejneného na internetovej stránke úradu, jeho námietkam ÚVO vyhovel. Úrad vlády SR ako verejný obstarávateľ musí teraz zrušiť rozhodnutie o vylúčení a pokračovať vo verejnom obstarávaní opätovným vyhodnotením podmienok účasti.

 

Verejné obstarávanie na projektovú dokumentáciu, architektonické a súvisiace služby pre rekonštrukciu národnej kultúrnej pamiatky v Rusovciach bolo vyhlásené v máji minulého roka. Verejné obstarávanie musel úrad vyhlásiť po tom, čo na jar v roku 2014 od projektu odstúpil generálny projektant. Na celkovú rekonštrukciu kaštieľa, parku, čeľadníka vrátane interiérového vybavenia je potrebných približne 40 miliónov eur vrátane DPH. V štátnom rozpočte na to nie sú vyčlenené prostriedky. Je nevyhnutné získať na rekonštrukciu aj iné zdroje. Zo štátneho rozpočtu sú financie určené na nevyhnutné udržiavacie a záchranné práce kaštieľa, na projektovú časť a tiež na spolufinancovanie z fondov Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP). Úrad vlády SR vynaložil na údržbu kaštieľa minulý rok 23 340 eur. Peniaze išli na revíziu, obhliadky, celkovú údržbu areálu, statické zabezpečenie stropov kaštieľa oceľovými podpornými konštrukciami či zabezpečenie ochrany majetku.

 

Krajský pamiatkový úrad (KPÚ) Bratislava sleduje, v akom stave je rusovecký kaštieľ aj s areálom. V podstate príprava obnovy sa začala na základe nášho konania, upozornení a požiadaviek, uviedla v apríli pre agentúru SITA Natália Ferusová z KPÚ. Ten uskutoční ďalší štátny pamiatkový dohľad v druhom štvrťroku tohto roka. „Je zrejmé, že stav pamiatky naďalej degraduje, v parku nie je vykonávaná údržba, areál čeľadníka je v dezolátnom stave,“ zdôraznila. Obnovu a záchranu kaštieľa v Rusovciach komplikujú a odďaľujú podmienky a legislatívny rámec verejného obstarávania prác na obnove – od projektovej prípravy až po realizáciu, uviedla.

 

Kaštieľ je v správe Úradu vlády SR, ktorý vyhlasoval aj spomínané verejné obstarávanie. Ako v apríli uviedli pre agentúru SITA z tlačového odboru, v dôsledku náročnosti vyhodnocovania ponúk v oboch častiach predmetu zákazky nedokážu určiť predpokladaný termín ukončenia súťaže, a to aj vzhľadom na okolnosti, ktoré ako verejný obstarávateľ nevedia ovplyvniť a ktoré môžu mať vplyv na dĺžku trvania verejného obstarávania. Vzhľadom na prebiehajúce verejné obstarávanie neposkytujú žiadne informácie o súťaži.

 

Kaštieľ by po celkovej rekonštrukcii mal slúžiť na reprezentatívne účely. Pre verejnosť plánujú sprístupniť záhrady, park a čeľadník. Po rekonštrukcii by mal byť čeľadník k dispozícii rôznym občianskym združeniam pôsobiacim na území Rusoviec, miestnemu úradu a verejnosti v podobe múzea či komunitného centra. Na úrade vlády plánujú, že park bude po revitalizácii napojený na blízku cyklotrasu a bude sa spolu s novým amfiteátrom využívať na rôzne oddychové, kultúrne a spoločenské akcie.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…

Vplyv pamiatok na rozvoj podnikania a cestovného ruchu 2

Od 23. 12. 2004 je na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR v rámci druhého pripomienkového konania k dispozícii „Analýza vplyvov legislatívy z oblasti kultúrnych pamiatok na rozvoj podnikateľského prostredia a cestovného ruchu“, ktorá má byť následne predložená na rokovanie Vlády SR.
Ako sa uvádza v predkladacej správe, „kultúrne pamiatky tvoria jeden zo základných prvkov ponuky cestovného ruchu na Slovensku. Podľa doterajších poznatkov však práve vo vzťahu ochrany a revitalizácie pamiatkového fondu a podnikateľských aktivít dochádzalo ku kolíznym situáciám a bolo preto zámerom MH SR
identifikovať a analyzovať tieto problémy.“
Prijímanie pripomienok bude uzavreté 5. 1. 2005.