Vojtech Loffler

Kubincová Lenka – Seminárna práca
Narodil sa v Košiciach 16. Apríla 1906. Svoje súkromné štúdium sochárstva začal v roku 1925 v Prahe, neskôr v Budapešti a v Paríži. Po prvý raz samostatne vystavoval v roku 1937 vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach. Bol známy cestovateľskými aktivitami, počas ktorých pracoval v mnohých sochárskych ateliéroch, zbieral skúsenosti, či sám ovplyvňoval umelcov, u ktorých tvoril. Takto navštívil Taliansko, Francúzsko, Anglicko, Grécko a Egypt. Vojna do jeho života zasiahla mimoriadne kruto a v rokoch 1945 až 1947 bol na nútených prácach v tábore v Sovietskom zväze. Znie priam sarkasticky, keď v knihe z roku 1982 o jeho diele sa píše, že tento zaslúžilí umelec v tom čase pôsobil v Sovietskom zväze ako sochár. Rok žil a pracoval aj v USA a v Kanade, kde usporiadal početné výstavy.Mnohí Košičania ani nevedia, že majster Loffler je autorom náhrobku neznámeho vojaka na Námestí osloboditeľov a vytvoril ho rok po návrate z ruského väzenia.

Ako známy umelec podporoval začínajúcich perspektívnych kolegov. Poskytoval im svoje rady, ateliér, často od nich ich diela kupoval, aby ich finančne podporil. Preto cieľom múzea Vojtecha Lofflera je nie len oboznámiť návštevníka s tvorbou tohto umelca, ale sprístupniť aj zbierku diel jeho kolegov i žiakov a vo svojich reprezentačných priestoroch poskytnúť možnosť vystavovať mladým začínajúcim výtvarným umelcom. Majster Vojtech Loffler opustil tento svet v roku 1990.

Múzeum bolo zriadené samosprávou mestskej časti Košice – Staré Mesto v roku 1993. Prezentuje dar významného košického sochára Vojtecha Lofflera. Túto stálu expozíciu venoval nebohý Vojtech Loffler so svojou manželkou Klárou mestu. Predstavuje viac jako 2 000 exponátov majstrovej jedinenčnej zbierky. Ďalším nosným programom múzea je príprava a realizácia výstavných projektov zameraných na mapovanie aktuálneho smerovania súčasnej výtvarnej scény s cieľom napomáhať profilácii moderného výtvarného umenia u nás Prezentáciu výsledkov mladej, resp. nastupujúcej generácie výtvarníkov a šírenie našich kultúrnych hodnút stredoeurópskom regióne

Aktívna medzinárodná spolupráca pri vzájomnej výmene výstav s galériami v Českej republike, Maďarsku, Poľsku a Rumunsku je významným prínosom pre vzájomné spoznávanie sa a pre skvalitňovanie kontaktov medzi mestami tohoto regiónu.

Popri výstavnej činnosti múzeum organizuje prednášky s tematikou výtvarného umenia, besedy, priateľské stretnutia s umelcami, komorné hudobné koncerty a podujatia z oblasti hovoreného slova.

Múzeum poskytuje návštevníkom lektorský výklad, predaj katalógov, propagačného materiálu a kópii diel Vojtecha Lofflera

Niekoľko slov o stálej expozícii múzea

Stálu exxpozíciu venoval nebohý Vojtech Loffler so svojou manželkou Klárou mestu. Predstavuje viac jako 2 000 exponátov majstrovej jedinečnej zbierky. Nachádza sa tu zbierka ľudovej keramiky a hrnčiarstva, v ktorej významné miesto zauímajú exponáty hollóházskej produkcie druhej polovice 19. Storočia, ale i muránskej , holíčskej a kremnickej proveniencie.

Okrem časti svojej tvorby majster daroval mestu aj ojedinelú zbierku autoportrétov výtvarných umelcov. Košice v období 20. A 30. Rokov 20. Teho storočia – kedy V. Loffler začal napĺňať svoj indiviuálony výtvarný program – boli prechodným, či stálym domovom mnohých vynikajúcich avantgardnýcgh umelcov. Lofflerova zbierka autoportrétov maliarov prerástla do významnej súkromnjej galérie podobizní, v ktorej dominantné postavenie zaujímajú predstavitelia známej Košickej výtvarnej školy / Halász – Hradil, Csordák, Bauer, kieselbach, Kmetty, Jasusch, Šipoš, Feld, Reichentál, Jakoby, collinásy, Oravecz a mnohí / – väčšinou osobní priatelia Vojtecha Lofflera.

Diela z tvorby samotného majstra Lofflera sú chakteristické istým uchopením telesného tvaru, presným rozložením hmôt, dokonalým situovaním figúry v pokoji a pohybe. Vyjadrujú vyhranenú myšlienku často zjednodušením tvarov, nie však na úkor ich prirodzenej podstaty.

Celým dielom majstra Lofflera sa prelína motív ženy. V jeho tvorbe prevláda typ, v ktorom sa citlivo spája záujem o telesnoť s predstavou ideálu. V tvorbe portrétov vystihuje psychosociálnu podstu človeka s vyobrazením duševných kvalít prostredníctvom fyziognomickcých rysov zobrazovaného. Jeho majstrovstvo sa odzrkadľuje aj v menších kompozíciách, často vytvorených zo vzácnych materiálov ako slonová kosť, jantár, koral, striebro. Tieto materiály využíval aj vo svojráznom vytváraní šperkov.

Lofflerov záujem o historiu a ľudové tradície a v neposlednom rade nesmierna radosť zo života boli jeho stálymi inšpiračnými zdrojmi. Ak porovnáme jeho mladšie, komorne ladené práce s dielami vytvorenými v posledných rokoch života, uvidíme ako ráslta artikulácia jeho sochárskej reči smerom k výraznejšiemu zdúrazneniu citovosti jeho bytosti vo vzťahu k ľuďom, osobitne k mladým. Preto cieľom Múzea Vojtecha Lofflera je nielen oboznámiť návštenvíka s výtvarným odkazom umelca, sprístupniť jeho zberateľskú činnosť, ale vo svojich reprezentačných výstavných priestoroch poskytnúť možnosť vystavovať mladým začínajúcim umelcovm, ktorými bol majster neustále obklopený. Jeho pohostinný dom na Kmeťovej ulici bol často svedkom vášnivých diskusií o umení, svedkom snovania umeleckých plánov začínajúcich umelcov, ktorí v osobe Vojtecha Lofflera nachádzali nielen svoj umelecký vzor, ale predovšetkým priateľa, ochotného vždy pomôcť.

Dnes, keď majster Loffler už nie je medzi nami, myšlienka pomáhať mladým ľuďom bude naplnená nielen už spomínanou možnosťou v Múzeu vystavovať, ale i v možnosti prepožiťa si ateliér, dielňu majstra s celým technickým vybavením. Čin hodný veľkého umelca a človeka našiel svoje naplnenie aj vďaka obetavému úsiliu manželky Kláry, volených zástupcov mestskej časti Košice – staré mesto a všetkých pracovníkov a priaznivocv Múzea Vojtecha Lofflera.

Potichu vstupujú do mesta prostredníctvom tejto expozície osobnosti kultúrneho života jako výraz kultúrnej identity so skromným cieľom prispieť k prebudeniu i posilneniu hrdosti nad významnými ultúrnymi tradíciami tohoto mesta.

V povojnovom období na ich snaženie a kultúrnu aktivitu nadviazali mladí výtvarníci ako Nemčík, Spanneroová, Bukovisnký, Doboš, ktorých tvorba opäť zakrátko presiahla hranice regionu.

V priaznivom kultúrnom prostredí Košíc sa upevňovali priateľské a následne umelecké vzťahy výtvarných uemelvov, ktorí zverejňovali svoje esteticko- spolčenské výpovede sériou výstav. Tieto dokumetnovali štýlovú i názorovú varaibilitu, podmienenú nielen vekovým rozpätím, ale predovšetkým rozdielnym umeleckým školením výtvarníkov. Východoslovenskí výtvarní umelci boli formovaní mníchovskou, budapeštianskou, viedenskou, pražskou akadémiou a košickými súkromnými školami Eugena Króna a Elemíra Halász – Hradila.

Príležitosť pre umelcov

Múzeum Vojtecha Lofflera v Košiciach oslovuje výtvarníkov a urátorov na predloženie svojich výstavných projektov s možnosťou ich realizácie v rámci výstavného programu múzea v roku 2002-05-21 Projekt má obsahovať:
– meno, bydlisko a rok narodenia výtvarníka
– stručnú charakteristiku výstavného projektu / podľa možností aj
fotodokumentáciu, katalóg, portfolio apod./
– predpokladaný rozpočet realizácie projektu / materiálne požiadavky výtvarníka/

Výstavný program múza je zameraný na:

– mapovanie aktuálneho smerovania súččasnej výtvarnej scény, s cieľom napomáhať profilácii súčasného výtvarného umenia na slovensku
– prezentáciu výsledkov mlader nastupujúcej generácie výtvarníkov
– šírenie našich kultúrnych hodnôt v stredoeurópskom regione

Múzeum Vojtecha Lofflera, Alžbetina 20, 04001 Košice, tel./fax: 095/6223073

Koncept k seminárnej práci: Majster Vojtech Loffler

– Stálu expozíciu daroval Starému mestu Košice : 2179 exponátov a 250 obrazov
– Patril medzi dominantné osobnosti Košíc
– Galamb Eróbet – koncentračný tábor- Lofflerova rodina ju prijala , neskôr sa vydala do Budapešti a žila v Paríži
– Diela: Muž s džbánom , Don Quichote – drevo
– Kiesselbach – maľoval kone a zvieratá
– Bukovský- olej grafika
– Feld Ľudovít- Oswienčim 1904 – 1991, kresťanská škola, početná rodina, trpasličí vzrast, jeho žiačka písala zoznam židov, jeho nezapísala, neskôr ho aj napriek tomu deportovali , z vagóna videl komíny dielo: Krematórium“, V tábore zachytával podobizne z Mendelových pokusov: 48 grafík o hrôze
– Dielo: Hluchonemá, Tanečnica – zelený mramor 1956 – klasické realistické črty, po vojne pracoval podľa modelov na objednávky
– Jakoby Július 1903- 1985 : Asfaltová ulica, prekonal detskú obrnu, ľavá ruka ochromená
– Loffler – vojenská škola, 12. Ročný sa vrátil z Rumunska, študoval ďiaľkovo gymnázium, nevedel po slovensky, autodidakt, vyhľadával ľudí od ktorých sa učil, veľa cestoval, študoval v Budapešti, Prahe, Mníchove, stretnutie s Klárou – rehabilitačná sestra
– Doboš 1911-1997, Nemčík1909-1986 – najvytrvalejší mumelci, sociálny realisti,
– Spannerová, Nemčíková – lyrizmus, symbolizmus
– Oravecz – krajinkár, autodidakt
– Bundrik Primáš – hudobník, huslista hrával v „Šalkház101“, sochy: Spoločná cesta, spolu s Lofflerom zanecháva klasický realizmus – prechod k modernému umeniu
– Hák Ján – 1912 – 1991, Ernest Zmeták, Beník, Belányi, Hapák
– Loffler bol zberateľ všetkého cenného, slonovina, striebro,eben, vytvoril skupinové sochy: „9múz“
– Žena s Kvetmi – gotika
– Rogovský Mikuláš pred mesiacom zomrel – anglický akvarel
– Alexander Eckerd – Graniditas , Luctus – keramika
– 1. Manželka – krajčírka, ochorela, opatrovala ju Klára
– Judas – historické, mýtické, biblické námety
– Kormúcik – nezvestný
– Súčasný maliari: Damčák, Račko – Socha maratónca, syn – tiež sochár, Gál, Hegyessy „Svornosť“, Vladimír Bronševský
– Sasák Gyorď – napísal o 11 výtvarníkoch rozpravu : „Košický výtvarníci“
– Dušan Pončák – Prešovské divadlo, drevený reliéf
– Od februára 93 patrí k stálej expozícii aj busta otca a matky z roku 1950, rodičovské Harmónium, bibliografia,
– Nóvum múzea sú diela tých autoportrétov od Eckerda – fotky, grafika, Komorná výstava u Lofflera .- pamätná izba
– Dielo: Chaos – 140 masiek vyrytých do slonoviny, monumenty Dargov, Dukla, reštaurátorksé práce Lofflerov neznámy vojak
– V areáli múzea sa nachádza malé átrium , kde sa konajú rôzne spoločenské podujatia

Použitá literatúra:
Použité materiály a zápisky z návštevy Múzea Vojtecha Lofflera

Seminárna práca
Katedra Ekomuzeologie FPV UMB
Kubincová Lenka
Predmet: Zberateľstvo
2.ročník

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Východoslovenská galéria 1952- 2002

Východoslovenská galéria v Košiciach si pripomína 50. výročie od začiatku svojej zberateľskej a výstavnej činnosti. Bola založená ako druhá slovenská galerijná inštitúcia (po SNG v Bratislave) a dnes sa zaraďuje medzi najväčšie a najstaršie slovenské zberateľské inštitúcie podobného druhu.

Skonal majster grafiky Koloman Sokol

13.1.2003, Svetoznámy slovenský grafik a maliar Koloman Sokol zomrel vo veku 100 rokov v nedežu v Tuscone v americkom Štáte Arizona. Profesor Koloman Sokol, akademický maliar, sa narodil 12. decembra 1902 v Liptovskom Mikuláši. Bol kľúčovou osobnosťou slovenskej grafickej tvorby 20. storočia. V roku 1921 bol žiakom na súkromnej škole Eugena Króna v Košiciach a o štyri roky neskôr ho prijali v Prahe na Akadémiu výtvarných umení, kde študoval grafiku u Maxa Švabinského.

Považská galéria umenia

Považská galéria umenia ( PGU ) vznikla v roku 1976 osamostatnením sa od Považského múzea. Sídli v objekte na Štefánikovej ul. č. 2 v Žiline. Od júna roku 1999 svoju činnosť Považská galéria umenia vykonáva pod vedením riaditeľa Mgr. Milana Mazúra.

Obnova.sk Foto

Orest Dubay – výber z tvorby

Orest Dubay, národný umelec narodil sa 15.8.1919 vo Veľkej Poľane, okres Humenné. V rokoch 1939 – 1943 študoval na oddelení kreslenia a maľovania SVŠT v Bratislave. V roku 1945 sa stáva členom Bloku slovenských výtvarných umelcov.

Robert Doisneau 1912–1994

Narodil sa 14. 4. 1912 v Gentilly. V roku 1929 sa vyučil za litografa, ale už na konci toho istého roku sa rozhodol venovať sa fotografii. Začínal ako grafický dizajnér a reklamný fotograf. V roku 1932 mu časopis Excelsior uverejnil prvú fotoreportáž o blšom trhu v Paríži. V rokoch 1934–1939 pracoval ako priemyselný fotograf v automobilke Renault v Billancourte.