TRNAVA: Vežu dómu opravia na lešení s oce?ovými lanami

Prípravné práce na obnovu južnej veže Dómu sv. Mikuláša v Trnave, prezývaného aj hrubý kostol, sa skon?ili a za?ala sa výstavba lešenia. Bude ho tvori? náro?ná konštrukcia s oce?ovými lanami. Ako vysvetlil Juraj Kiani?ka z firmy, ktorá rekonštrukciu zabezpe?uje, lešenie musí zaisti? hlavne kritickú hornú ?as?. Základ veže tvorí spodná cibu?a, tzv. otvorená záhradka, a horná cibu?a. “Práve tú musíme o lešenie oprie? a zakotvi? tak, aby nespadla, ke?že hrozí zrútením,” poznamenal Kiani?ka, ktorý si nepamätá, že by niekto použil podobný postup. Lešenie by malo by? hotové v priebehu dvoch mesiacov. “Ak bude silný vietor alebo za?ne výraznejšie sneži?, prácu musíme preruši?,” skonštatoval Kiani?ka. Dodal, že až po preskúmaní nosnej konštrukcie hornej ?asti veže zistia, v akom stave sa nachádza. “Bu? sa celá zruší alebo sa bude opravova?,” nazna?il Kiani?ka. O?akáva však, že ju s najvä?šou pravdepodobnos?ou budú musie? odstráni? a vyrobi? vernú kópiu. Dokedy sa tak stane, odhadnú? nevedel. Upozornil, že celý proces obnovy sa bude odvíja? aj od po?asia. Pod?a odhadov by mal trva? rok. Náklady na rekonštrukciu predstavujú približne 18 miliónov korún. Vä?šinu z nich uhradí Farský úrad sv. Mikuláša z prostriedkov za predaj nehnute?ností.

Prípravné práce na rekonštrukciu Dómu sv. Mikuláša sa za?ali koncom minulého roka. Pre bezpe?nos? chodcov sa pomocou drevenej konštrukcie zastrešila ?as? pri?ahlej ulice a námestia. ?udia využívajú vzniknutý tunel, ktorý ohradil okolie dómu. Pre vä?šiu bezpe?nos? sú vo vy?lenenej zóne tiež ochranné siete, ak by hrozil pád nejakých úlomkov. Na havarijný stav južnej veže upozor?ovali odborníci nieko?ko mesiacov. Prišli na? náhodne, ke? odstra?ovali vlhké omietky chrámu. Pamiatkari po zdokumentovaní problému statikom vyzvali vlastníka, aby za?al s obnovou. Tá bola pôvodne ohlásená na jar 2006, no zablokovali ju chýbajúce financie.

Prvé zmienky o románskom farskom Kostole sv. Mikuláša pochádzajú z druhej polovice 11. storo?ia. Po?as rozsiahlych opráv v rokoch 1526 až 1567 boli vybudované dve veže – južná a severná, z ktorých severná bola o tretinu menšia. Ozdobné gotické fiály sa zachovali v južnej veži, ktorá je naklonená, ?o vidie? i vo?ným okom.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Obnova veže kostola sv. Jakuba si vyžiada desiatky miliónov

LEVOČA 24. mája 2001 (SITA) – “Už niet čo zachraňovať, treba meniť celé kamenné nárožia,“ zhodnotil stav veže levočského kostola sv. Jakuba po reštaurátorskom prieskume vedúci Oblastného reštaurátorského ateliéru (ORA) v Levoči Ivan Tkáč. Do konca júna bude reštaurátorský prieskum na veži kostola ukončený. Do konca roka chcú reštaurátori urobiť prípravu pre kamenárske práce na nej. Náklady na obnovu veže odhadujú reštaurátori na desiatky miliónov korún, lebo treba vymeniť celé kamenné prvky. Obnovu veže, okrem chýbajúcich finančných prostriedkov, ohrozuje podľa I. Tkáča aj situácia u dodávateľa kamennej hmoty z lomu Králiky, ktorým je firma Mramor Krupina. “Dodávateľ nie je schopný garantovať dodávky kamennej hmoty“, uviedol vedúci ORA. Lom v Králikoch je podľa neho vydrancovaný a bude potrebné do neho veľa investovať, aby sa tam mohlo opäť ťažiť. Záujem o ťažbu kameňa nie je podľa Tkáča ani zo strany majiteľa lomu. Prípadný dovoz vyhovujúceho kameňa z najbližších lomov z Hoříc a Buřan v Česku by zvýšil náklady na reštaurovanie kostola sv. Jakuba. Tohto roku bude ORA Levoča pokračovať v reštaurátorských prácach na južnom nároží a priľahlej kamennej balustráde.

Stav veže Kostola sv. Jakuba je viac než havarijný

LEVOČA 5. októbra 2001 (SITA) – Stav veže Kostola sv. Jakuba je viac ako havarijný,“ uviedol na dnešnej tlačovej besede vedúci Oblastného reštaurátorského ateliéru (ORA) v Levoči Ivan Tkáč. Prieskum veže, ktorý vykonali tohto roku pracovníci ORA potvrdil vysoký stupeň poškodenia celých kamenných blokov. Spolu s prieskumom urobili reštaurátori šablóny a sadrové odliatky najviac poškodených prvkov, ktorým hrozí vypadnutie zo steny. Súčasťou prieskumu bolo aj zameranie celej veže, ktoré doteraz neexistovalo.