Trestný zákon a ochrana pamiatok

Titulny obrazok blogu uzivatela: Orgon

Takže k 1.9.2011 vstúpila do platnosti novela trestného zákona č. 262/2011 Z.z. , ktorá ako som už avizoval nedávno, obsahuje niektoré nové ustanovenia, týkajúce sa ochrany kultúrneho dedičstva. Pre Vašu informáciu prinášam plné znenie predmetných – v dnešnej dobe už platných ustanovení Trestného zákona.

㤠248a

Poškodzovanie a znehodnocovanie kultúrnej pamiatky

(1) Kto, čo aj z nedbanlivosti, poškodí, znehodnotí, alebo zničí nehnuteľnú vec, ktorá je kultúrnou pamiatkou,

alebo zmarí konanie o vyhlásenie nehnuteľnej veci za kultúrnu pamiatku a spôsobí tak značnú škodu, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.

(2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

a) závažnejším spôsobom konania,

b) z osobitného motívu, alebo

c) ním získa pre seba alebo pre iného väčší prospech.

(3) Odňatím slobody na dva roky až šesť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

a) ako člen nebezpečného zoskupenia,

b) a spôsobí tým škodu veľkého rozsahu, alebo

c) na území požívajúcom ochranu podľa osobitného

predpisu.“.

㤠249

Poškodzovanie a znehodnocovanie archeologického dedičstva

(1) Kto neoprávnene vyhľadáva, vykope, inak z miesta nálezu vyzdvihne, premiestni alebo prechováva archeologický nález, alebo kto inak poškodzuje alebo znehodnocuje archeologické dedičstvo, potrestá sa

odňatím slobody až na dva roky.

(2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

a) detektorom kovov alebo iným detekčným zariadením,

b) z osobitného motívu,

c) vo väčšom rozsahu, alebo

d) hoci bol za obdobný čin v predchádzajúcich dvanástich mesiacoch postihnutý alebo bol za taký čin v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch odsúdený.

(3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

a) v značnom rozsahu, alebo

b) závažnejším spôsobom konania.

(4) Odňatím slobody na päť rokov až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

a) vo veľkom rozsahu,

b) ako člen nebezpečného zoskupenia,

c) na území požívajúcom ochranu podľa osobitného predpisu, alebo

d) za krízovej situácie.“.

§ 249a

Falšovanie predmetov kultúrnej hodnoty

(1) Kto neoprávnene vyrobí, napodobní alebo pozmení predmet kultúrnej hodnoty tak, aby bol považovaný

za pravý, alebo kto taký predmet sebe alebo inému zadovážialebo prechováva, potrestá sa odňatím slobody

až na dva roky.

(2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

a) z osobitného motívu,

b) vo väčšom rozsahu, alebo

c) prostredníctvom počítačového systému.

(3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

a) závažnejším spôsobom konania, alebo

b) v značnom rozsahu.

(4) Odňatím slobody na päť rokov až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

a) vo veľkom rozsahu,

b) ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo

c) ak ide o predmet kultúrnej hodnoty požívajúci

ochranu podľa osobitného predpisu.“.

Orgoň

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Čo je pamiatkový fond Slovenskej republiky ?

Seriál: VADEMECUM VLASTNÍKA – Príručka pre vlastníka kultúrnej pamiatky /výber/ (1 z 3)
(1) Pamiatkový fond je súbor hnuteľných vecí a nehnuteľných vecí vyhlásených podľa tohto zákona za národné kultúrne pamiatky (ďalej len “kultúrna pamiatka”), pamiatkové rezervácie a pamiatkové zóny. Za pamiatkový fond sa považujú aj veci, o ktorých sa začalo konanie o vyhlásenie za kultúrne pamiatky, pamiatkové rezervácie a pamiatkové zóny.

Vláda schválila novelu o nezákonne vyvezených kultúrnych predmetoch

BRATISLAVA 21. apríla (SITA) – Spresniť podmienky začatia súdneho konania o vrátení nezákonne vyvezených kultúrnych predmetov z členských štátov Európskej únie na územie Slovenska má novela zákona, ktorú dnes schválila vláda. Schválená novela zároveň upravuje povinnosť informovať o takýchto súdnych konaniach. Návrh na začatie súdneho konania je možné podať do jedného roka odvtedy, čo sa žiadajúci štát dozvedel, kde sa nezákonne vyvezený kultúrny predmet nachádza a kto je jeho vlastníkom alebo držiteľom. Táto lehota je však obmedzená tým, že sa tak musí stať najneskôr 30 rokov odvtedy, keď bol kultúrny predmet z územia žiadajúceho štátu nezákonne vyvezený. Ak ide o kultúrny predmet, ktorý je súčasťou verejnej zbierky alebo o kultúrny predmet, ktorý je predmetom inventára cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, je možné návrh podať do 75 rokov od jeho nezákonného vývozu z územia žiadajúceho štátu.

Odpovede

Comments are closed.