Transformácia stredoeurópskych miest v historickom vývoji

Titulny obrazok blogu uzivatela: harp

Výzva na predkladanie prihlášok na konferenciu: Transformácia stredoeurópskych miest v historickom vývoji

Košice, Opava ,Miškolc, Krakov (od stredoveku do konca 18. storočia)
Z histórie poznáme, že každé mesto prechádzalo, v súčasnosti prechádza a možno
predpokladať, že aj v budúcnosti bude prechádzať rôznymi premenami. Výsledkom týchto
premien je konglomerát ľudí, kultúry, hodnôt, stavieb, priestranstiev na určitom území, ktorý
vytvára špecifickosť a neopakovateľnosť konkrétneho mesta. Nech sa na mesto – ten živý
organizmus, pozrieme z akéhokoľvek uhla pohľadu, vidíme neustály proces zmien.
Hlavným zámerom konferencie, ako aj celého projektu, je priblížiť odbornej, ale aj
laickej verejnosti, existujúce výsledky výskumu vývoja štyroch významných miest
vyšehradského regiónu, a to: Košíc, Opavy, Miškolca a Krakova. Pozornosť chceme sústrediť
aj nové trendy a aplikovať nové prístupy pri výskume dejín miest.
Našou ambíciou je poukázať na spoločné a rozdielne tendencie vo vývoji miest
v rovnakom časovom období, na odlišnom území a v rozdielnych štátnych útvaroch.
Ako sme už vyššie uviedli zmeny ktoré prebehli v jednotlivých mestách je možné skúmať
z viacerých hľadísk. Nás budú zaujímať najmä tieto oblasti:
 
Mestské elity
 Formovanie mestskej elity v období vzniku miest
 Štruktúra mestskej elity v jednotlivých obdobiach
 Spôsob života, zvyky a tradície príslušníkov mestskej elity
1 Konferencia je súčasťou projektu Transformation of central European cities in historical development (Kosice,
Miskolc, Opava, Krakow) – projekt je podporovaný Medzinárodným Vyšehradským fondom.
 
Mestská samospráva a iné významné inštitúcie so sídlom v meste
 Vznik a formovanie mestskej samosprávy
 Podoby a formy mestskej samosprávy
 Správne, hospodárske, cirkevné, politické a kultúrne inštitúcie
 
Etnické, demografické a stavebné premeny mesta
 Národnosti v meste – zmeny v etnickom zložení
 Demografický vývoj
 Urbanizmus, architektúra, sakrálne, verejné, vojenské iné významné stavby
 
Mestský život – voľný čas, práca a náboženstvo
 Trávenie voľného času
 Druhy zamestnaní mešťanov
 Obchod – trhy a jarmoky
 Náboženské zvyky a tradície
 
Miesto a dátum konferencie:
28. – 29. jún 2012
 
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Historická aula, Rektorát UPJŠ
Šrobárova 2
Košice
 
Výstup z konferencie:
 Zborník
 
Prihlášky:
Prihlášku s abstraktom a krátkym životopisom zašlite na email: vsfproject@gmail.com
Abstrakt príspevku je potrebné zaslať v anglickom jazyku.
 
Dátumy a termíny:
– 16. marec 2012 – uzávierka pre podanie prihlášok na konferenciu
– 25. marec 2012 – potvrdenie prihlášok
– 28. – 29. jún 2012 – konferencia
Iné:
 Príspevky na konferencii môžu byť prednesené v materinskom jazyku, ale
s PowerPoint prezentáciou v anglickom jazyku
 
 Akceptujeme akýkoľvek typ príspevku, ako komparatívne štúdie, prehľadové štúdie,
výsledky archívneho výskumu, príspevky zaoberajúce sa metodológiou výskumu miest.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články