Kráľovský Chlmec 1940

ľavý horný obrázok - Hlavná ulica, poschodová budova Gazdovského úverného ústavu, v pozadí budovvy bytov pre zamestnancov Medzibodrožskéh…

Nitrianska Blatnica Kostol sv. Juraja

Malebnosť kostola dotvárajú mnohé prestavby, ale s veľkou pravdepodobnosťou sú v súčasnom kostole ukryté múry jednej z najstarších sta…

Trstín barokový kaštieľ

Jedná sa o poschodovú blokovú budovu z ktorej vystupujú tri rizality. V interiéri sa nachádzajú pôvodné barokové pruské klenby. Kaštie…

Škola

druh občianskej stavby, slúžiacej na vzdelávanie. Obsahuje učebne, kabinety, administratívne priestory, vestibul, hlavné a bočné schodisko, s…

Škola cirkevná

druh školy spravovanej cirkvou. Základné školy môžu patriť pod určitú farnosť ( farská škola), názov dopĺňame podľa príslušnej cirkv…

Škola farská

druh cirkevnej školy, základná škola, ktorá patrí pod určitú farnosť. Môže byť súčasťou areálu farského kostola al. fary.

Škola halová

druh dispozície školy s učebňami v dvoch podlažiach nad sebou, sústredenými okolo centrálneho vestibulu so svetlou výškou presahujúcou obid…

Škola chodbová

druh dispozície školy, sprav. s dvoj- al. trojtraktovou dispozíciou, s chodbou sprístupňujúcou jednotlivé učebne, situované na jednej al. obo…

Škola internátna

druh areálu s budovou školy a internátom, zabezpečujúceho okrem vzdelávania aj celodennú starostlivosť a prechodné ubytovanie, preto ho zara…

Škola konventná

druh internátnej cirkevnej školy, súčasť kolégia, slúži na výchovu stredoškolskej a vysokoškolskej mládeže, bývajú v nej učebne (ak š…

Škola schodisková

druh dispozície školy, ktorá má učebne prístupné priamo z podesty schodiska.

Talmud tóra

súčasť synagógy al. samostatná budova v blízkosti synagógy, vyššia škola židovského učenia.

Vestibul

vstupný priestor monumentálnejších občianskych stavieb ( galéria, múzeum, škola, kino, divadlo, reduta, hotel atď.), často s reprezentačn…

Synagóga

ústredná budova geta, centrum náboženského i verejného života židovskej obce. Pôvodne mala tri funkcie: miesto náboženských obradov, škol…

Stavba cirkevná

druh stavby slúžiacej na výkon cirkevných činností. Patria sem sakrálne aj profánne stavby (vzdelávanie, ubytovanie, úrady, charitatívne st…

Stavba občianska

druh stavby, slúžiacej verejnosti na rôzne účely. Sú to škola , divadlo, galéria, hospic, hotel, hostinec, kasíno, kino, knižnica, krčma,…

Stavba obytná

druh stavby, slúžiacej prevažne na bývanie. Sú to dom, fara, špitál, internátna škola, kaštieľ, kúria, palác, obytná veža, penzión, po…

Návsie

časť štruktúry dediny, druh verejného priestranstva, obdobné námestiu, často vo forme rozšírenia cesty, situovaný zvyč. v historickom jadr…

Kláštor

druh areálu s cirkevnými stavbami, sakrálnymi aj profánnymi, uzatvorené obydlie a pôsobisko rehole. Areál je situovaný v extraviláne, príp. …

Dedina

druh sídla s hmotovo - priestorovou štruktúrou pôvodne výrazne ovplyvnenou poľnohospodárskou malovýrobou. Jej zástavbu tvoria väčšinou ľu…

Fara

druh profánnej cirkevnej stavby, v ktorej sídli farský úrad, obsahuje farskú kanceláriu, byt správcu farnosti, archív, niekedy kaplnku al. zhr…

Geto

druh suburbia, vyhradené židovskému obyvateľstvu, obohnané ohradou. Vybavenosť geta záležala na majetnosti miestnej židovskej obce. Ústredn…

Areál

územie vymedzené osídlením, opevnením, príp. určitou funkciou, resp. činnosťou (kultovou, výrobnou , liečebnou a pod.), zvyč. obkolesené …

Areál cirkevný

druh areálu s cirkevnými stavbami, často sakrálnymi aj profánnymi - cintorín, cirkevné centrum, kláštor, pútnické miesto, kalvária s krí…