Staré Mesto vytvorí zoznam pamätihodností

Obrázok k článku

Bratislavská mestská časť Staré Mesto vytvorí zoznam pamätihodností na území mestskej častí. Schválili to dnes poslanci na miestnom zastupiteľstve. Cieľom zoznamu pamätihodností je zdokumentovať existenciu objektov, pojmov a udalostí, ktoré sa viažu ku kultúrnemu životu a histórii mesta a upozorniť na ich historické hodnoty. Potreba evidencie a prijatia zoznamu na lokálnej úrovni vyplynula zo snahy dať obciam nástroj na ich morálnu ochranu a týmto spôsobom verejne tlačiť na zachovanie pamätihodností v prípade ich ohrozenia.

Podľa poslanca Štefana Holčíka sa zoznamom pamätihodností nedá nič zachrániť, pretože pamätihodnosti nie sú len objekty. Ako uviedol, pamätihodnosť je úplne všetko a je veľmi subjektívne, čo sa do zoznamu dostane a čo nie. „Okrem Slovenska nikde neexistuje výraz pamätihodnosť,“ uviedol Holčík. Podľa neho je tvorba zoznamu zbytočná práca, pretože všetko je už niekde zapísané. Podľa poslanca Ivana Haverlíka by sa do zoznamu pamätihodností malo zaraďovať iba to, čo nie je v iných záznamoch. Podľa neho by išlo o určitú predprípravu pre občanov, ktorí teraz ešte nevnímajú, aká je Bratislava. Zoznam pamätihodností by mal byť vypracovaný do konca roka a každoročne by sa mal aktualizovať. Podľa poslanca Mária Ležoviča pokiaľ nebudú kritériá, ktoré by stanovovali, čo je to pamätihodnosť, nemá zmysel niečo také

V októbri 2009 mestské zastupiteľstvo zobralo na vedomie 1. etapu Zoznamu pamätihodností a uložilo Mestskému ústavu ochrany pamiatok v Bratislave zverejniť tento zoznam na svojej internetovej stránke. Staré Mesto ako jediná mestská časť vytvorenie a vedenie zoznamu pamätihodností odmietla, pamätihodnosti Starého Mesta preto uvedený zoznam neobsahuje.

V minulosti sa stalo, že objekty navrhnuté za nehnuteľné pamätihodnosti Starého Mesta (kefáreň na Radlinského, tabaková továreň na Mýtnej, ateliér na Štefánikovej) boli búrané alebo zbúrané bez možnosti samosprávy odvolať sa na spoločenskú hodnotu objektu. Účelom vytvorenia zoznamu pamätihodností je preto morálne pôsobiť na súčasných vlastníkov týchto objektov pri nakladaní s nimi.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Vplyv pamiatok na rozvoj podnikania a cestovného ruchu 2

Od 23. 12. 2004 je na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR v rámci druhého pripomienkového konania k dispozícii „Analýza vplyvov legislatívy z oblasti kultúrnych pamiatok na rozvoj podnikateľského prostredia a cestovného ruchu“, ktorá má byť následne predložená na rokovanie Vlády SR.
Ako sa uvádza v predkladacej správe, „kultúrne pamiatky tvoria jeden zo základných prvkov ponuky cestovného ruchu na Slovensku. Podľa doterajších poznatkov však práve vo vzťahu ochrany a revitalizácie pamiatkového fondu a podnikateľských aktivít dochádzalo ku kolíznym situáciám a bolo preto zámerom MH SR
identifikovať a analyzovať tieto problémy.“
Prijímanie pripomienok bude uzavreté 5. 1. 2005.

Obnova výplňových prvku historických staveb

Miloš Solař

Dveře, vrata, dveřnice, okenní rámy, okenice, výkladce a další výplně okenních a dveřních otvorů jsou významnou součástí architektonického dědictví. Zároveň však patří k součástem nejvíce ohroženým a zatím nedoceněným. Dlouhou dobu byly předmětem zájmu pouze prvky, které měly umělecko řemeslný charakter. To spolu se skutečností, že výplně otvorů jsou obvykle zhotoveny z méně trvanlivých materiálů než stavby samy a jsou na ně kladeny vysoké uživatelské nároky, vedlo masivním výměnám historických prvků za nové.

Zásady obnovy fasád architektury 19. a počátku 20. století

Architektura 19. a 20. století je významnou součástí našeho kulturního dědictví. Vyžaduje pozornost, úctu a odbornou péči. Pro její obnovu v obecné rovině platí to samé, co pro obnovu jakýchkoliv jiných stavebních památek. Odlišnost je v tom, že architektonická tvorba dvacátého století začala pracovat s novými materiály a konstrukčními řešeními.