Žilina: Do zoznamu pamätihodností zapísali prvú sedmičku objektov

V zozname evidovaných pamätihodností mesta Žilina je prvých sedem objektov. Návrh na ich zápis do zoznamu schválili žilinskí poslanci na dnešnom zasadnutí mestského zastupiteľstva. “Išlo nám hlavne o to, aby sme poukázali na pamiatky, na zaujímavé nehnuteľnosti, ktoré sa nachádzajú v Žiline, aby sme im mohli venovať väčšiu pozornosť,” konštatoval žilinský primátor Ivan Harman. Týmto krokom by si mali Žilinčania podľa neho tiež uvedomiť, že okrem oficiálne vyhlásených národných kultúrnych pamiatok sú v meste aj ďalšie objekty, ktoré majú svoj architektonický a historický význam. “Využili sme možnosť, ktorú nám ukladá pamiatkový zákon, že obce môžu mať evidenciu pamätihodností mesta, tak sme vytvorili systém, ako niektoré hnuteľné, nehnuteľné veci dostať do povedomia,” uviedol hlavný architekt mesta Žilina Martin Pavelek. Prvými žilinskými pamätihodnosťami sú: Dom smútku, krytá plaváreň, budova Spojených elektrární Slovenska – súčasné sídlo
Stredoslovenskej energetiky, objekt Ciachovňa, mestská vila na Hálkovej ulici, obytný dom na Námestí požiarnikov či športová hala na Bôriku. “Okrem žilinských veží sa stala synonymom Žiliny, v tej dobe predstavovala prevratnú stavebno-konštrukčnú technológiu, ktorá bola ocenená aj na medzinárodných fórach, jej autor dostal aj medzinárodné ocenenia,” podotkol Pavelek.

Vyhlásenie pamätihodností má podľa Harmana skôr spoločenský a deklaratívny charakter, pretože mesto nemá kompetenciu na postih či samostatnú ochranu týchto nehnuteľností nad rámec stavebného či pamiatkového zákona. Ich prípadnú rekonštrukciu alebo zmenu vzhľadu bude posudzovať odbor hlavného architekta mesta, aj komisia pre žilinské pamätihodnosti, ktorá zváži, či ide o primeraný zásah. Ak sa však majiteľ objektu rozhodne ho zbúrať, mesto tomu nezabráni. Majiteľom týchto nehnuteľností vyplývajú podľa Paveleka výhody zo zápisu do zoznamu, pretože budú môcť požiadať o finančný príspevok napríklad na výmenu okien či strešnej krytiny.

Žilinskí poslanci schválili vlani v júni návrh všeobecne záväzného nariadenia o podmienkach výberu pamätihodností, ktorý vypracoval Útvar hlavného architekta Žiliny v súlade so zákonom o ochrane pamiatkového fondu v spolupráci s Krajským pamiatkovým úradom v Žiline, metodickým usmernením Ministerstva kultúry SR a odbornou verejnosťou. V zozname môžu byť kombinované diela prírody a človeka, historické udalosti, názvy ulíc, zemepisné a katastrálne názvy, ktoré sa viažu k histórii a osobnostiam lokality.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

ŽILINA: Mesto bude ma? Útvar hlavného architekta

Mesto Žilina bude ma? Útvar hlavného architekta (ÚHA). Jeho zriadenie schválili poslanci žilinského mestského zastupite?stva na stredajšom zasadnutí. “Tento úrad bol schválený práve preto, aby sa mesto nerozvíjalo živelne, ale naozaj koncep?ne, v súlade s územným plánom,” uviedol primátor Žiliny Ivan Harman.

Hlavné mesto má zoznam takmer 330 pamätihodností

Mesto Bratislava má zoznam takmer 330 pamätihodností, do mesiaca by mal byť zverejnený na internete. Ide o nehnuteľnosti i hnuteľnosti v jednotlivých mestských častiach, ktoré sú podľa ich samospráv hodné ich zachovania. Ako povedala pre agentúru SITA predsedníčka komisie kultúry a ochrany historických pamiatok pri mestskom zastupiteľstve Helena Doktorovová, mala by tak zostať “zachovaná historická pamäť mesta”.

Odpovede

 1. Žilina: Do zoznamu pamätihodností zapísali prvú sedmičku obj

  ak týmto chcú napraviť kotrmelec s hradom, tak je to veľmi chabé

 2. Re: Žilina: Do zoznamu pamätihodností zapísali prvú sedmičku
  “ochranu týchto nehnuteľností /”pamätihodností”/ nad rámec stavebného či pamiatkového zákona”

  “Stavebný zákon” je vo vzťahu k pamätihodnosti celkom nulový, dupľom, ak je obec zároveň aj stavebným úradom (všetky opkrem hlavného mesta Bratislavy a mesta Košice), a “pamiatkový zákon” akurát umožňuje viesť evidenciu, a to aj v jeho “samosprávnej” časti (§ 14) – čo je čistý byrokratizmus. Zato však vehementne chce ingerenciu štátu aj do tejto “bohumilej” “samosprávnej” činnosti (§ 11 ods. 2 písm. f)…

 3. Re: Žilina: Do zoznamu pamätihodností zapísali prvú sedmičku
  Myslíte, že VZN mesta Žilina č. 4/2007 bude mať dlhé trvanie, bez pozornosti Prokurátora?
  Myslíte, že je oprávnenie na to, aby VZN “prevzalo” ustanovenia zákona (č. 49/ 2002 Z. z.), s tým, že zákonom používané pojmy a orgány nahrádza tým, čo vyhovuje?
  Krátka ukážka: “1. Obnova nehnuteľnej pamätihodnosti mesta (ďalej len “obnova”) podľa tohto VZN je súbor činností, ktorými sa vykonávajú stavebné činnosti, údržba, konzervovanie, oprava, adaptácia a rekonštrukcia nehnuteľnej pamätihodnosti mesta alebo jej časti.”
  “5. Vlastník je povinný si pred každou stavebnou činnosťou vyžiadať záväzné stanovisko ÚHA(!!!).
  6. V záväznom stanovisku ÚHA určí(!!!) najmä:
  6.1. či predpokladané práce sú z hľadiska záujmov chránených týmto VZN prípustné,
  6.2. podmienky, za ktorých možno tieto práce pripravovať a vykonávať tak, aby sa nehnuteľná pamätihodnosť mesta, nepoškodila alebo nezničila,
  6.3. zásady objemového členenia, výškového usporiadania a architektonického riešenia exteriéru nehnuteľnosti.”
  “8. Stavebný úrad mesta Žilina v územnom konaní, v stavebnom konaní, v konaní o povolení zmeny stavby, v konaní o ohlásení udržiavacích prác, drobnej stavby alebo v konaní o odstránení nehnuteľnej pamätihodnosti mesta rozhoduje po predchádzajúcom kladnom záväznom stanovisku ÚHA. Stavebný úrad postupuje tak aj vtedy, ak práce možno vykonať na základe ohlásenia.
  9. Vlastník je povinný(!!!) jedno vyhotovenie kompletnej dokumentácie skutočne vykonanej obnovy pamätihodnosti mesta odovzdať bezplatne najneskôr do 15 dní od skončenia prác ÚHA na odborné a dokumentačné účely.”
  “2. Vlastník pamätihodnosti mesta je povinný:
  2.1. vykonávať na svoje náklady základnú ochranu pamätihodnosti mesta,
  2.2. užívať pamätihodnosť mesta v súlade s jej hodnotou,
  2.3. oznámiť zmluvnej strane v prípade prevodu vlastníctva, že na pamätihodnosť mesta sa vzťahuje režim ochrany podľa tohto VZN,
  2.4. strpieť označenie nehnuteľnej pamätihodnosti mesta.
  3. Oznámiť ÚHA:
  3.1. každú zamýšľanú zmenu využitia pamätihodnosti mesta,
  3.2. najneskôr do 30 dní každú uskutočnenú zmenu vlastníctva pamätihodnosti mesta.”
  Žilina (mesto) sa v protiprávnostiach jednoducho nezaprie. Podmienky a povinnosti možno ukladať iba zákonom alebo na základe zákona. Obec môže vydávať VZN iba na základa zákona a v jeho medziach…

Comments are closed.