Stanovisko MK SR k vyjadreniu R. Bauera k otázke správcovstva Spišského hradu

Ministerstvo kultúry nesúhlasí s vyhlásením predsedu Košického samosprávneho kraja (KSK) Rudolfa Bauera, podľa ktorého zámer MK SR týkajúci sa správcovstva Spišského hradu poškodzuje Košický samosprávny kraj (viď Pravda, SME 9.3.2002).MK SR navrhuje, aby Spišský hrad prešiel do jeho zriaďovacej pôsobnosti z oprávnených dôvodov. Národná kultúrna pamiatka Spišský hrad sa totiž nachádza na území Košického samosprávneho kraja, spravuje a prevádzkuje ho však príspevková organizácia Spišské múzeum v Levoči, ktorú zriaďuje Krajský úrad v Prešove. Tento problém by nebol nastal v prípade schválenia 12 samosprávnych krajov. Po 1. apríli 2002 teda zmena vlastníckych vzťahov prinesie oddelenie kompetentnej odbornej organizácie, ktorá zabezpečuje správu a prevádzku hradu, od nehnuteľnej národnej kultúrnej pamiatky.

MK SR nepovažuje za dôstojné ani efektívne, aby sa v tomto smere viedli spory tak medzi Košickým a Prešovským samosprávnym krajom, ako aj medzi partnerskými múzejnými inštitúciami. Preto navrhuje také riešenie, ktoré zachová Spišský hrad vo vlastníctve štátu a organizáciu, ktorá ho v súčasnosti spravuje, v zriaďovacej pôsobnosti orgánu štátnej správy, t. j. ministerstva kultúry. Navrhované riešenie umožní naďalej kontinuálne obnovovať, chrániť a využívať túto unikátnu lokalitu zapísanú v Zozname svetového prírodného a kultúrneho dedičstva UNESCO pod garanciou štátu. Predseda KSK Rudolf Bauer pôvodne voči tomuto riešeniu nevzniesol námietky, preto je jeho zmena názoru v súvislosti s navrhovaným riešením správcovstva Spišského hradu prekvapujúca a neočakávaná.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…

Vplyv pamiatok na rozvoj podnikania a cestovného ruchu 2

Od 23. 12. 2004 je na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR v rámci druhého pripomienkového konania k dispozícii „Analýza vplyvov legislatívy z oblasti kultúrnych pamiatok na rozvoj podnikateľského prostredia a cestovného ruchu“, ktorá má byť následne predložená na rokovanie Vlády SR.
Ako sa uvádza v predkladacej správe, „kultúrne pamiatky tvoria jeden zo základných prvkov ponuky cestovného ruchu na Slovensku. Podľa doterajších poznatkov však práve vo vzťahu ochrany a revitalizácie pamiatkového fondu a podnikateľských aktivít dochádzalo ku kolíznym situáciám a bolo preto zámerom MH SR
identifikovať a analyzovať tieto problémy.“
Prijímanie pripomienok bude uzavreté 5. 1. 2005.