SNM získalo od Nadácie SPP prostriedky na obnovu pamiatok

Sumou rovných 20 miliónov korún podporila Nadácia SPP projekt obnovy a lepšieho sprístupnenia dvoch z najnavštevovanejších pamiatok slovenského kultúrneho dedi?stva: hradu Krásna Hôrka a Spišského hradu, zapísaného zárove? i na zozname Svetového kultúrneho dedi?stva UNESCO.

Obidve pamiatky, ktoré sú v správe Slovenského národného múzea (SNM), sa v poslednom desa?ro?í tešia ve?kej ob?ube turistov, o ?om sved?ia i ?ísla návštevnosti. Prílev návštevníkov však znamená i nápor na prevádzku a nárast nákladov na uchovávanie pamiatok samotných. SNM si nevyhnutnos? riešenia situácie uvedomuje, avšak ako príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR nemá na ?alšiu obnovu a nevyhnutnú rekonštrukciu pamiatok dostatok finan?ných prostriedkov (každoro?ný rozpo?et pokryje len náklady na ich prevádzku). Prívitalo preto s potešením  rozhodnutie Nadácie  SPP vy?leni? v rámci projektu Obnovme si svoj dom na rekonštrukciu a obnovu obidvoch hradov sumu 20 miliónov slovenských korún. Získané prostriedky budú, pod?a slov zástupcu generálneho riadite?a Branislava Rezníka, použité na vybudovanie novej vodovodnej a kanaliza?nej prípojky na Spišskom hrade a na rekonštrukciu nádvoria a vstupnej ?asti hradu Krásna Hôrka.V prípade Spišského hradu pomôžu nada?né peniaze vyrieši? stáro?ný problém s nedostatkom vody bjavujúci sa na stredovekých hradoch. Kým v stredoveku sa tento problém riešil zvä?ša stud?ami, dnes už Spišskému hradu a jeho 160 000 návštevníkom ro?ne stud?a nesta?í. Úžitková voda sa na hrad priváža do hradnej cisterny a odpadové hospodárstvo sa rieši odvodom do žumpy. Toto riešenie sa však ukázalo ako problematické, nako?ko zberná nádrž, situovaná  v bezprostrednej blízkosti hradného múra, už dnes presakuje, narúša statiku múra a kapacitne neposta?uje pokry? potrebu pri tak vysokej návštevnosti objektu.  Projekt vodovodnej a kanaliza?nej prípojky, na ktorý prispela Nadácia sumou 15 miliónov korún, predstavuje asi najnáro?nejšiu realizáciu pri záchrane a obnove Spišského hradu. Aj ke? bezprostredne nesúvisí s rekonštrukciou historických objektov, je nevyhnutný pre záchranu a prezentáciu tejto národnej kultúrnej pamiatky najmä z h?adiska plnenia jej nových funkcií, spojených s turistickým ruchom. Projekt vybudovania vovej vodovodnej a kanaliza?nej prípojky bude realizovaný v najoptimálnejšom variante z h?adiska zásahov do pamiatky i krajiny, pri?om samotné práce by mali za?a? od marca a trva? do novembra budúceho roka.  Harmonogram postupu stavebných prác však v žiadnom prípade neovplyvní možnos? návštevy obidvoch pamiatok, ktoré zostávajú pre návštevníkov prístupné i na?alej.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Najviac pamiatok v hladových dolinách

Ministerstvo kultúry vyčlenilo z programu Pro Slovakia 25 miliónov korún. Určené sú na obnovu asi desaťtisíc národných kultúrnych pamiatok v neštátnom vlastníctve. Tieto financie však nestačia. „Pripravujeme program na podporu a obnovu národných kultúrnych pamiatok pod názvom Obnovme si svoj dom.”

Ministerstvo kultúry rozdelí na obnovu pamiatok 250 miliónov

Až 84,4 % kultúrnych pamiatok na Slovensku vlastnia obce, cirkvi či fyzické osoby, zvyšok spravuje štát: BRATISLAVA 19. apríla (SITA) – Ministerstvo kultúry (MK) SR predpokladá, že tento rok požiadajú vlastníci nehnuteľných kultúrnych pamiatok, ktoré nespravuje štát, o približne 1,2 miliardy korún. Ako na dnešnej tlačovej besede povedal generálny riaditeľ Sekcie kultúrneho dedičstva MK SR Martin Kováč, ministerstvo dostalo v dvoch grantových kolách spolu 780 žiadostí, v ktorých spolu žiadajú približne 970 miliónov korún.