Prostriedky na pamiatky, kultúru a umenie

Ministerstvo kultúry SR sprístupnilo na svojich internetových stránkach informácie o grantovej schéme ur?enej na podporu aktivít v oblasti umenia a kultúry.

Grantový systém ministerstva sa skladá z ôsmich podprogramov zameraných na podporu obnovy pamiatok, ?innosti múzeí, galérií a knižníc, audiovíziu, umenie, prezentáciu kultúry v zahrani?í a podporu medzinárodnej spolupráce, kultúru národnostných menšín a znevýhodnených skupín a na nehmotné kultúrne dedi?stvo, ?i kultúrno-osvetovú ?innos?.


Na udelenie finan?ného príspevku nie je právny nárok, ?o v praxi znamená, že peniaze môžete, ale nemusíte dosta?. V minulom roku dosiahla celková výška požadovanej dotácie takmer štyri miliardy slovenských korún (presnejšie 3 901 547 904 Sk), pri?om celková výška schválenej dotácie nedosiahla ani trištvrte miliardy (710 673 302 Sk). Napriek tomu je grantová schéma ministerstva kultúry jediným pravidelným štátnym grantovým zdrojom ur?eným na podporu kultúrneho dedi?stva, umenia a kultúry. Preto netreba túto šancu podce?ova?, ?i premrha?.


V niektorých programoch a podprogramoch došlo oproti minulému roku k zvýšeniu podielu spolufinancovania, napríklad v programe Obnovme si svoj dom sa podiel na spolufinancovaní zvýšil z 10 na 20 percent v podprogramoch 1.1 a 1.2 zameraných na obnovu kultúrnych pamiatok.


Okrem toho sa zmenil aj termín na podávanie žiadostí, ktorý sa vo všeobecnosti oproti minulým rokom skrátil. Každý program má samostatný termín uzávierky, ktorý nájdete spolu s ?alšími potrebnými informáciami na internetovej stránke Ministerstva kultúry SR www.mksr.sk pod odkazom Grantový systém MKSR na rok 2007. Napriek tomu, že sa skrátil ?as na podávanie žiadostí, na stránke ministerstva stále chýbajú podrobnosti o podmienkach jednotlivých programov, ako aj formuláre žiadostí. Ako nás informovali na Ministerstve kultúry, tieto informácie by sa mali zobrazi? v najbližších d?och. Želáme vám ve?a úspechov.


?o?ovi?ka

Zdroj: www.obnova.sk

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

SPRÁVA O ČINNOSTI IFLA ZA ROKY 1997-1999

Predkladaná správa – už druhá v poradí – prináša prehľad o činnosti vrcholnej medzinárodnej knihovníckej inštitúcie z obdobia medzi dvomi zasadnutiami Výkonného výboru IFLA. Zároveň je vynikajúcou príležitosťou na predstavenie IFLA a jej zložiek, jej profesionálnych programov a projektov. Je tak významným zdrojom informácií z oblasti knihovníckej profesie spolu s webovskou stránkou (http://www.ifla.org) a jej zmrazenou” verziou na CD-ROMe IFLANET Unplugged”…

Vplyv pamiatok na rozvoj podnikania a cestovného ruchu 2

Od 23. 12. 2004 je na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR v rámci druhého pripomienkového konania k dispozícii „Analýza vplyvov legislatívy z oblasti kultúrnych pamiatok na rozvoj podnikateľského prostredia a cestovného ruchu“, ktorá má byť následne predložená na rokovanie Vlády SR.
Ako sa uvádza v predkladacej správe, „kultúrne pamiatky tvoria jeden zo základných prvkov ponuky cestovného ruchu na Slovensku. Podľa doterajších poznatkov však práve vo vzťahu ochrany a revitalizácie pamiatkového fondu a podnikateľských aktivít dochádzalo ku kolíznym situáciám a bolo preto zámerom MH SR
identifikovať a analyzovať tieto problémy.“
Prijímanie pripomienok bude uzavreté 5. 1. 2005.

Európsky dohovor o krajine

Európsky dohovor o krajine prijatý na stretnutí Rady ministrov ?lenských krajín Rady Európy 20. októbra 2000 vo Florencii po absolvovaní ratifika?ného procesu ú?inný pre Slovenskú republiky d?om 9. augusta 2005

NRODN KNINICA QUEBEKU

Kanadu tvor administratvne 10 provinci, z ktorch najvia je frankofnna provincia Quebec. Rozloha Quebeku je obrovsk. V porovnan s Eurpou je tak ako rozloha panielska, Portugalska, Franczska, Belgicka, vajiarska a Nemecka dokopy. Hoci anglofnni Kanaania tvoria len ptinu obyvatestva Quebeku, ovldaj 80% jeho ekonomiky…