Cena A. Güntherovej-Mayerovej pre historičku E. Križanovú

Prvou laureátkou Ceny Alžbety Güntherovej-Mayerovej sa stala historička umenia Eva Križanová. Ocenenie, ktoré nesie meno spoluzakladateľky slovenskej umenovedy, začal v tomto roku udeľovať Pamiatkový úrad SR za celoživotné dielo a mimoriadny prínos v oblasti ochrany pamiatkového fondu Slovenska. Mená ďalších držiteľov sa dozvie verejnosť vždy pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatok a historických sídiel, teda 18. apríla. Ako agentúru SITA informovala Mária Riháková z Pamiatkového úradu SR, Cenu Alžbety Güntherovej-Mayerovej Eve Križanovej v Červenom Kláštore slávnostne odovzdala generálna riaditeľka Pamiatkového úradu SR Katarína Kosová.

Eva Križanová pracovala v Slovenskom pamiatkovom ústave takmer štyridsať rokov. Symbolické je, že jedným z jej pedagógov bola práve Alžbeta Güntherová-Mayerová. Počas svojej kariéry pracovala na výskumoch významných pamiatok a pamiatkových celkov po celom Slovensku, venovala sa najmä umelecko-historickému vývoju hradov, kaštieľov a zámkov. Svoje poznatky publikovala v knihách Hrady, zámky a kaštiele na Slovensku, Stručné dejiny architektúry na Slovensku a v monografiách Bytča, Holíč, Topoľčianky, Strážky, Oravský hrad a Komárno.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Renesančné trulice III

1.1.2. INTARZIA S RASTLINNYMI MOTIVMI
Z obdobia renesancie sa na Slovensku zachovala počtom pomerne rozsiahla skupina intarzovaných truhlíc jednotnej výtvarnej koncepcie pravdepodobne domáceho pôvodu. Jednotlivé práce spája veľa spoločných znakov týkajúcich sa okrem uplatnenia rovnakej techniky výzdoby i dekoratívnych elementov, aj ich celkového usporiadania v architektonickom členení podobnom vo všetkých truhlicach tejto skupiny.

Vplyv pamiatok na rozvoj podnikania a cestovného ruchu 2

Od 23. 12. 2004 je na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR v rámci druhého pripomienkového konania k dispozícii „Analýza vplyvov legislatívy z oblasti kultúrnych pamiatok na rozvoj podnikateľského prostredia a cestovného ruchu“, ktorá má byť následne predložená na rokovanie Vlády SR.
Ako sa uvádza v predkladacej správe, „kultúrne pamiatky tvoria jeden zo základných prvkov ponuky cestovného ruchu na Slovensku. Podľa doterajších poznatkov však práve vo vzťahu ochrany a revitalizácie pamiatkového fondu a podnikateľských aktivít dochádzalo ku kolíznym situáciám a bolo preto zámerom MH SR
identifikovať a analyzovať tieto problémy.“
Prijímanie pripomienok bude uzavreté 5. 1. 2005.

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…

Projekt bezpečnostná zóna pre ambasádu U.S.A.

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky zverejňuje podľa § 3 odsek 5 zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní (správy poriadok) v znení neskorších predpisov informácie týkajúce sa doterajšieho priebehu správneho konania vo veci Projekt bezpečnostná zóna pre ambasádu U.S.A., Bratislava, Hviezdoslavovo námestie, Slovensko (ďalej len „vec“ ) na úradnej tabuli Pamiatkového úradu Slovenskej republiky.