Rekonštrukčné práce na Zámockom parku v Malackách sú v predstihu

Obrázok k článku

Tohtoro?ná mierna zima a priaznivé po?asie prajú aj rekonštrukcii Zámockého parku v Malackách, obnovovacie práce sú dokonca v predstihu v porovnaní s pracovným harmonogramom. Ako ?alej pre agentúru SITA uviedla projektová manažérka Mesta Malacky Anna Ševerová, ambíciou celého projektového tímu je ukon?i? práce na jese? tohto roka, teda ešte pred pôvodným termínom v máji 2008. Pod?a Ševerovej ?udia obnovu parku, ktorý je po?as celej rekonštrukcie verejnosti prístupný, vnímajú pozitívne, privítali revitalizáciu drevín v rámci predchádzajúcich projektov i osadenie lavi?iek a košov. “Plánujeme aj rekonštrukciu kaštie?a, je to sú?as?ou Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Malacky. Kaštie? však nepatrí mestu, je vlastníctvom rádu Menších bratov Františkánov, ktorý chce objekt preda?. Mesto rokuje o jeho odkúpení,” konštatovala Ševerová. V sú?asnosti pokra?ujú sadovnícke úpravy, teda príprava pôdy pred zatrávnením a výsadbami. V ?asti od dia?nice a Sadovej ulice sa dokon?uje rekonštrukcia zámockého múru. Pokra?uje sa na úprave povrchu múru, predovšetkým na vyrovnaní povrchov a nanesení sana?nej omietky. Pod?a Ševerovej je treba tiež vysypa? chodníky pieskovo-ílovitou vrstvou so zavalcovaním drveného štrku. Na jar budú pokra?ova? práce na úprave terénu pred zatrávnením, zrekonštruujú sa existujúce trávnaté plochy a vysadia sa cibu?oviny. Financie na túto etapu rekonštrukcie vo výške 31,2 milióna korún s 95 % spolufinancovaním z EÚ a SR a 5 % z mestského rozpo?tu získalo mesto z programu JPD NUTS II Bratislava Cie? 2. Dokon?enie rekonštrukcie parku si pod?a Ševerovej vyžiada ešte približne 40 miliónov korún. V tomto roku sa totiž plánuje aj ?alšia etapa rekonštrukcie, tá však ešte nebola schválená. V Zámockom parku sa ešte v roku 2006 asanovali všetky nevyužívané a zdevastované objekty, napríklad zdevastované ?asti múra, betónové a asfaltové povrchy, provizórne plechové objekty ?i zdevastovaný mobiliár. Spevnil a vyrovnal sa terén, dobudovali sa komunikácie a ich obruby z trávnatých obrubníkov, vybudoval sa taktiež polievací vodovod. Cie?om projektu je nielen obnovi? park ?o najvernejšie do pôvodnej podoby, ale aj vytvori? príjemnú oddychovú zónu pre obyvate?ov a návštevníkov Malaciek. V minulosti bola okolo Pálffyho kaštie?a anglická záhrada s množstvom cudzokrajných drevín. Po období socializmu, ke? patril kaštie? zdravotníctvu, zostal park zna?ne spustnutý a znehodnotený. Prvá etapa rekonštrukcie parku sa robila v rokoch 1998 až 2000.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Zámocká brána v Malackách poškodená

Pri jednom z posledných vyvážaní kalamitného dreva zo Zámockého parku v Malackách po orkáne, ktorý sa Záhorím prehnal v júli minulého roka, strhlo ráno 22. marca 2010 nákladné auto zámockú bočnú bránu. Ako agentúru SITA informovala hovorkyňa mesta Ingrid Šrámková, poškodené sú tiež historické vázy a časti pôvodného múra.

Revitalizácia Zámockého parku v Pezinku

Mesto Pezinok vypísalo nové verejné obstarávanie na revitalizáciu Zámockého parku. Pre agentúru SITA to uviedla vedúca oddelenia vzťahov s verejnosťou Monika Adameková. Samospráva chce park zrevitalizovať aj vďaka finančným prostriedkom z Európskej únie (EÚ). Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR v rámci pilotnej výzvy na predkladanie žiadostí z Operačného programu Bratislavský kraj schválilo mestu žiadosť o nenávratný finančný príspevok zo zdrojov EÚ. “Podmienkou podpísania zmluvy s Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR je zrealizovanie verejného obstarávania. Mesto ho uskutočnilo, dokonca aj podpísalo zmluvu s víťazom, ale pri následnej kontrole nám ministerstvo vytklo určité chyby a písomne nás vyzvalo k vyhláseniu nového verejného obstarávania,” spresnila Adameková. Nové obstarávanie pripravovali a konzultovali podľa nej už v spolupráci s ministerstvom. Zároveň uviedla, že podklady si prevzalo približne desať záujemcov, vrátane predošlého víťaza. Výberová komisia by mala zasadať v piatok. “Práve v týchto dňoch sme si podali aj ďalšiu žiadosť o grant z Ministerstva kultúry SR. Ide o riešenie pamiatkovo chránenej vstupnej brány do Zámockého parku,” doplnila Adameková.