Pripravuje sa klaster pohraničných hradov južného Slovenska

Hradné múzeum vo Fiľakove spoločne so Združením hradov horného Uhorska odštartovalo koncom roka 2009 v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika-Slovenská republika 2007-2013 Európskej únie proces založenia južnoslovenského klastra hradov. Organizácia združujúca správcov hradov severného Maďarska má v súčasnosti 24 členov, medzi nimi aj zástupcov takých známych pevností ako Eger, Sárospatak, Diósgyőr, Nógrád a Hollókő. Cieľom Hradného múzea vo Fiľakove je spojiť členov relevantnej cieľovej skupiny na našej strane hraníc, predovšetkým zo slovenskej časti bývalých žúp Novohrad, Gemer-Malohont, Abovsko-turnianska župa a Zemplín, teda majiteľov a správcov hradov od Modrého Kameňa po Kráľovský Chlmec. Malo by tak vzniknúť fórum na zastupovanie záujmov dotknutých subjektov, koordinovanie odbornej spolupráce, tvorbu spoločných programov a zosúladenie a tematizovanie ponuky.


Foto: 2009, Attila Agócs

Netajeným cieľom projektových partnerov je zaregistrovanie spoločnej európskej kultúrnej cesty – „cesty pohraničných hradov“, uznanej aj Radou Európy. Niekdajší pútnici cesty by mohli chodiť po „reťazci zážitkov“ spájajúcom hrady na oboch stranách hraníc, zastávkami ktorého by boli dôležité miesta spoločnej histórie.

Ďalšie informácie: Attila Agócs
riaditeľ, Hradné múzeum vo Fiľakove
manažér projektu na Slovensku
hradnemuzeum@filakovo.sk

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Konferencia o hradoch na slovensko-maďarskom pomedzí

O hradoch od Trebišova po Čabraď na Slovensku a od Füzéru po Nógrád v Maďarsku budú diskutovať v dňoch 15.-16. apríla 2010 vo Fiľakove. Odborníci sa tu stretnú na medzinárodnej konferencii “Archeologický výskum a pamiatková obnova hradov od Hontu po Zemplín na dvoch stranách štátnych hraníc”. Podujatie, ktoré organizujú Hradné múzeum vo Fiľakove a Združenie hradov severného Maďarska, sa uskutoční na Mestskom úrade vo Fiľakove v rámci projektu “Medzinárodný rozvoj – budovanie siete: Kultúrna trať Po ceste severných hradov” podporenom Programom cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007 – 2013.

Odpovede

 1. Pripravuje sa klaster pohraničných hradov južného Slovenska

  Konferencia “Archeologický výskum a pamiatková obnova hradov od Hontu
  po Zemplín na dvoch stranách štátnych hraníc”

  Hradné múzeum vo Fiľakove a Združenie hradov severného Maďarska zorganizovali v dňoch 15.-16. apríla 2010 vo Fiľakove medzinárodnú konferenciu pod názvom “Archeologický výskum a pamiatková obnova hradov od Hontu po Zemplín na dvoch stranách štátnych hraníc”. Podujatie sa uskutočnilo v rámci implementácie projektu “Medzinárodný rozvoj – budovanie siete: Kultúrna trať Po ceste severných hradov”, podporenom Programom cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007–2013. Na konferencii boli odprezentované príspevky, ktoré sa venovali hradom od Trebišova po Čabraď na Slovensku a od Füzéru po Nógrád v Maďarsku.

  Súčasťou konferencie bolo aj prvé spoločné stretnutie záujemcov o založenie klastra pohraničných hradov južného Slovenska. Do Fiľakova pricestovali starostovia obcí, v ktorých sa nachádzajú dotknuté hrady, zástupcovia rôznych odborných inštitúcií a občianskych združení venujúcich sa problematike výskumu a záchrany hradov od Michaloviec po Nitru. Cieľom workshopu bolo vymedzenie základného rámca spolupráce. Stanovený cieľ dospel k úspešnému výsledku a bol tiež zvolený prípravný výbor klastra pohraničných hradov Južného Slovenska. Toto združenie právnických osôb bude zastupovať záujmy dotknutých subjektov, koordinovať odbornú spoluprácu a tvorbu spoločných programov cestovného ruchu.

  Projektoví partneri zo Slovenska spolu s kolegami z Maďarska chcú v budúcnosti zaregistrovať európsku kultúrnu cestu – “cestu pohraničných hradov” vedúcu paralelne na severe Maďarska a na juhu Slovenska, ktorá by mohla byť uznaná aj Radou Európy.

 2. Re: Pripravuje sa klaster pohraničných hradov južného Sloven
  Zasadnutie prípravného výboru klastra pohraničných hradov južného Slovenska

  Miesto:15. apríla 2010, Fiľakovo – Mestský úrad
  Organizátor: Hradné múzeum vo Fiľakove

  Mgr. Attila Agócs (Hradné múzeum vo Fiľakove, riaditeľ)
  Po privítaní a úvode upozornil potenciálnych zakladateľov klastra na rôznorodosť skupiny majiteľov a správcov hradov – odlišné stavy pamiatok, rôzne majetkovoprávne vzťahy, problémy so zápisom do katastra, projekčná pripravenosť na výzvy. Po konzultáciach s právnikom navrhuje ako právnu formu klastra združenie právnických osôb. Hlavným cieľom pripravovaného združenia je obhajovanie záujmov. Dlhodobým cieľom je vytvoriť dostatočné odborné a organizačné zázemie pre zastupovaných členov. Spoločné marketingové ciele. Snaha o aktívne zapojenie zainteresovaných. Vymedzenie územia: od okolia Nitry až po východ Slovenska v južnej prihraničnej oblasti. Mohla by tak vzniknúť jedinečná organizácia na Slovensku, ktorá by spájala okruhom svojej činnosti rôzne sektory spoločenstva (verejná správa, štátne inštitúcie, odborná verejnosť, mimovládne organizácie). Spoločná iniciatíva s maďarským partnerom – žiadosť o uznanie novej európskej kultúrnej cesty Radou Európy. Vedúci partner projektu z MR – Združenie hradov severného Maďarska: komunikuje s Úradom kultúrneho dedičstva MR, pripomienkuje relevantnú legislatívu, buduje spoločnú ochrannú značku. Obsah a rozsah stanov združenia na Slovensku musia zadefinovať členovia prípravného výboru. Otázky financovania – pravdepodobne sa zakladatelia nebudú môcť vyhnúť zaplateniu vstupných resp. členských poplatkov. Ak sa podarí za krátky čas založiť klaster, vznikne možnosť podania žiadosti do ďalšieho kola Programu cezhraničnej spolupráce MR – SR 2007-2013.

  Mgr. Helena Ferencová (Slovenské národné múzeum – Múzeum bábkarských kultúr a hračiek, hrad Modrý Kameň, riaditeľka)
  Za svoju inštitúciu privítala iniciatívu. Poznamenala, že o založení podobného združenia sa v regióne diskutuje už niekoľko rokov – prvou lastovičkou bolo Fiľakovo s organizovaním konferencií a vydávaním spoločných propagačných materiálov o novohradských hradoch. Možnosť vymedzenia kruhu členských hradov vidí v protitatárskej a protitureckej línii obranných pevností. Ako perspektívny budúci člen združenia sa jej vidí aj OZ Hradčan z Modrého Kameňa. Základom spolupráce ale musí byť vôľa a chuť pracovať, musí to byť zdola vychádzajúca iniciatíva, nejaká platforma na financovanie sa nájde. V začiatkoch sa môže počítať s menšími projektmi, ktoré môžu dodať elán do ďalších aktivít, partner z Maďarska bude podľa nej určite nápomocný. Od združenia očakáva, aby prispelo k rozvoju turizmu a k záchrane národných kultúrnych pamiatok resp. kultúrnych pamiatok.

  Mgr. Eva Lázárová (Slovenské národné múzeum – Múzeum Betliar, riaditeľka)
  Informovala, že do správy inštitúcie patrí aj hrad Krásna Hôrka. Úvodom poznamenala, že z pohľadu vznikajúceho združenia je veľmi pozitívne, že podobné zoskupenie majiteľov a správcov hradov už existuje v Maďarsku. Podelila sa o svoje presvedčenie, že podobné združenie – ktoré môže byť garantom odbornosti – je potrebné aj na Slovensku. Pri rozbiehaní činnosti vidí za reálne tiež aktivity resp. iné výstupy menších rozmerov. Podčiarkla možnosti, ktoré ponúka spoločné vystupovanie pri získavaní grantov. Podstatné je, aby kooperácia začala fungovať – treba sa stretávať, vymeniť si skúsenosti a dohodnúť sa, zadefinovať, kde čo potrebujú, skúmať aké sú požiadavky na jednotlivých objektoch. Takto by sa mohli nájsť finančné prostriedky aj na záchranu viacerých pamiatok.

  Mgr. Attila Agócs (Hradné múzeum vo Fiľakove, riaditeľ)
  Na území Maďarska sú pamiatky, konkrétne hrady v inom stave ako na Slovensku. Tamojší majitelia a správcovia sa už venujú tematizovaniu jednotlivých úsekov vytváranej kultúrnej cesty. Venujú sa teda vytipovaniu hradov, ktoré by vyhovovali prezentovaniu vybraných historických období (napr. protitatárske boje, stredoveká kultúra, obdobie tureckej okupácie, protihabsburské povstania), aby sa návštevník pri putovaní po jednotlivých bodov reťazca hradov nestretol všade s podobnou ponukou. Vytvárajú produktové balíky, zostavujú spoločný kalendár podujatí. Možnosti spolupráce vznikajú aj na úrovni činnosti občianskych združení – výmena lokálne zapájanej mládeže, vzájomné spoznávanie sa cez príklady zo skutočného života.

  Ing. arch. Peter Hudák, PhD. (Regionálne osvetové stredisko, Nové Zámky)
  Otázku založenia podobného združenia otvorili aj na juhozápade Slovenska (Nové Zámky, Komárno, Kolárovo, Komjatice, Levice…), ale zatiaľ sa im nepodarilo pohnúť. Vidí možnosti v troch smeroch: 1. propagácia, 2. výskumy a koncepčné obnovy – mal by to byť sled výskumov, aby jednotlivé obce mali prehľad o tom, čo im v skutočnosti ostalo, 3. cestovný ruch – budovanie turistických ciest. Pozná rôzne občianske združenia, ktoré sa venujú záchrane hradov, aj tieto by si mohli nájsť miesto možno práve v takomto združení.

  Martin Sárossy (Občianske združenie Rákociho cesta)
  Venujú sa hradom a zámkom Borša, Bačkov, Šariš a Zborov. Osobne sa venuje predovšetkým záchrane Šarišského hradu. Vidí spoločné body v histórii dnešného Maďarska a Slovenska.

  Mgr. Attila Agócs (Hradné múzeum vo Fiľakove, riaditeľ)
  Nevylučoval možnosť spolupráce napriek tomu, že územie Prešovskej župy je už mimo oprávneného územia Programu cezhraničnej spolupráce MR – SR 2007-2013. Vzniklo by tak ale teritoriálne veľmi rozsiahle združenie. Jednoznačne pripadá do úvahy, aby boli zainteresovaní pospájaní menami známych rodín spoločných uhorských dejín.

  Gábor Pusko (Mestské kultúrne stredisko Tornaľa, riaditeľ)
  V úvode poukázal na riziko vytvorenia „mŕtveho“ združenia, ako príklad uviedol tzv. Gotickú cestu – záujemcovia o návštevu jednotlivých gotických kostolov nedostávajú dostatočné informácie, pri určovaní kultúrnej cesty nebola premyslená infraštruktúra. V začiatkoch navrhuje kvalitne riešiť menšie, zvládnuteľné plány.

  Mgr. Attila Agócs (Hradné múzeum vo Fiľakove, riaditeľ)
  Združenie sa samozrejme bude musieť najprv dostať do povedomia ľudí a až po získaní potrebnej popularity sa može počítať s väčšími balíkmi financií.

  Mgr. Eva Lázárová (Slovenské národné múzeum – Múzeum Betliar, riaditeľka)
  Gotická cesta je fantastický projekt. Veľa v tejto veci závisí od cirkvy. Informovala, že vlani vzniklo združenie Gotická cesta – aj jej inštitúcia je členom. Iniciovalo sa, aby regionálne agentúry cestovného ruchu začali pomáhať, aby sa neskĺzlo s celým projektom na neželanú úroveň.

  PhDr. Ján Chovanec, PhD. (Vlastivedné múzeum v Trebišove)
  Zastupuje mesto Trebišov. Prvoradou úlohou je podľa neho zistiť, v akom stave sú jednotlivé hrady, spísať majiteľov a zistiť v akom vzťahu sú jednotlivé hrady. Užšia spolupráca by sa mohla rozvinúť medzi súvisiacimi objektmi, po odbornom podložení faktov, ktoré spájajú jednotlivé lokality (historické udalosti, šlachtické rody a rodiny, fortifikácia). Pre slovenských archeológov vedie už niekoľko rokov študijné výlety do hradov severovýchodného Maďarska (Füzér, Sárospatak atď.), v ktorých je cieľ historickej osvety spojený s prežitím gastronomických zážitkov. Mal snahu zapojiť sa do činnosti Združenia hradov severného Maďarska resp. rozmýšľal o založení podobného na juhovýchode Slovenska, o pospájaní aktívnych ľudí, ale na východe Slovenska sa stretol s nezáujmom.

  Mgr. Attila Agócs (Hradné múzeum vo Fiľakove, riaditeľ)
  Keďže už teraz vidno, že sa bude jednať o široké územie, bolo by dobré pouvažovať o vytýčení regionálnych centier – aj partner z MR to má zakotvené vo svojich stanovách. Mohli by to byť akési oblastné ohniská, medzi ktorými by sa mohli rozdeliť úlohy i kompetencie. Oslovil prítomných starostov, aby sa aj oni vyjadrili k myšlienke založenia klastra. Ako pvého vyzval do diskusie starostu obce Muráň – ich úspešný postup môže byť podľa neho pozitívnym príkladom aj pre ostatných.

  Ing. Roman Goldschmidt (Obec Muráň, starosta)
  Informoval o stave muránskeho hradu. Stavba z právneho hľadiska ešte pred niekoľkými rokmi neexistovala. Situácia sa začala riešiť až keď vypadla časť vstupnej brány, ale celý proces komplikovali zákony – ochrana národnej kultúrnej pamiatky versus ochrana prírody na území Národného parku Muránska planina. Hľadali sa výnimky. Nakoniec sa situácia vyriešila tak, že stavbu dala obec zamerať, dostalo súpisné číslo – stalo sa vlastníctvom obce, ktoré stojí na pozemku spravovanom Lesmi SR.

  PhDr. Peter. Bednár, CSc. (Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, Nitra – archeológ)
  Ponúkol zo strany Ústavu všetrannú odbornú pomoc k založeniu klastra. Vyzdvihol potrebu spolupracovať a komunikovať s viacerými združeniami, odbornými inštitúciami.

  Mgr. Attila Agócs (Hradné múzeum vo Fiľakove, riaditeľ)
  Dodržiavať odborné požiadavky je potrebné aj pri investičných aktivitách, týkajúcich sa kultúrnych pamiatok.

  Mgr. Alexander Botoš (Gemersko-malohontské múzeum a OZ Fundament, Rimavská Sobota – archeológ)
  Nastolil otázku zapojenia zaniknutých hradov do klastra – napríklad na Gemeri Sobôtka pri Rimavksje Sobote, Hodejov, Hajnáčka, Šurice atď. V krátkosti informoval o aktivitách OZ Fundament súvisiacich s tureckým hradom Sobôtka.

  Mgr. Attila Agócs (Hradné múzeum vo Fiľakove, riaditeľ)
  Podľa neho treba označiť miesta zaniknutých hradov a k daným bodom pripojiť príbehy z histórie opevnenia. Združenie ale musí byť opatrné, aby neprilákalo na tieto miesta hľadačov pokladov. Iniciatívni ľudia budú v združení vždy vítaní, po založení by však bolo lepšie, keby sa ďalej aktívne už nevyhľadávali členovia – ďalších záujemcov musíme presvedčiť výsledkami. Už v tomto bode rokovania vidieť, že klaster bude spájať rôzne skupiny a sektory spoločnosti, bude musieť vyvíjať istý lobing a zabezpečovať spoločné zviditeľňovanie členov.

  PhDr. Peter. Bednár, CSc. (Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, Nitra – archeológ)
  Združenie by mohlo upozorňovať na miesta, kde takéto hrady stáli, pritom by ich mohlo chrániť a čistiť.

  Mgr. Renata Glaser-Opitzová (Pamiatkový úrad SR, Bratislava)
  Podporuje založenie takéhoto združenia. Aj v iných častiach republiky sa stretávajú s občianskymi združeniami, ktoré sa snažia venovať hradom, ich čisteniu. Problém prezentovaný v súvislosti s Muráňom nie je jedinečný, pozná viac takýchto príkladov. Vyčleňovanie kultúrnych pamiatok z lesného fondu je pomerne problematickou záležitosťou – ťažko sa vybavuje predovšetkým kvôli lesnému zákonu. Ochrana prírody sa tu v istých momentoch dostáva do konfliktu s ochranou pamiatok, konkrétne aj národných kultúrnych pamiatok. Jedinou schodnou cestou je, dať si pozemky zamerať a zaniesť aj do katastra. K otázke zaniknutých hradov – úrad ich vníma hlavne ako archeologické lokality.

  Mgr. Eva Lázárová (Slovenské národné múzeum – Múzeum Betliar, riaditeľka)
  Zaniknuté hrady by mohli byť spomenuté v spoločných propagačných materiáloch.

  Martin Sárossy (Občianske združenie Rákociho cesta)
  Bohužiaľ existuje veľa menších resp. zaniknutých hradov, ktoré sa neobjavujú na mapách hradov Slovenska, laická verejnosť sa o nich teda len veľmi ťažko dozvedá.

  Juraj Badinka (Šiatorská Bukovinka, starosta)
  Obec je správcom hradu Šomoška, ktorý pôvodne tiež nebol zameraný. Prenajímajú si hrad od štátu. Podľa jeho odhadov sa na hrade zosype ročne 2-3 kubíkov materiálu, čo však nikoho nezaujíma, štát do hradu neinvestuje. Malá obec nedokáže zabezpečovať záchranu z vlastných zdrojov. Víta možnosť zapojenia sa do klastra.

  Attila Nagy (Veľký Kamenec, starosta)
  Je to malá obec na východnom Slovensku, ktorá sa snaží svoj hrad dostať do povedomia vydávaním propagačných materiálov. Chcú hrad zachrániť, ale nemajú na prípravu projektovej dokumentácie. Zatiaľ sa im podarilo previesť menšie práce. Tešia sa iniciatíve.

  Mgr. Attila Agócs (Hradné múzeum vo Fiľakove, riaditeľ)
  Ďalšie tri obce prejavili záujem o zapojenie sa do klastra, ale sa dnešného stretnutia nevedeli zúčastniť: Slanec, Turňa nad Bodvou, Divín. Budeme ich informovať o prvých krokoch.

  Mgr. Eva Lázárová (Slovenské národné múzeum – Múzeum Betliar, riaditeľka)
  Ako možný vzor úvádza príklad svojej inštitúcie: výmena pozemkov pod hradom Krásna Hôrka a v parku kaštieľa Betliar so Štátnymi lesmi.

  Gábor Pusko (Mestské kultúrne stredisko Tornaľa, riaditeľ)
  Požiadal odborníkov budúceho združenia, aby vypracovali pre majiteľov a správcov menších hradov, resp. pre občianske združenia, ktoré sa venujú záchrane hradov akýsi manuál, kde by bol jednoducho vysvetlený všeobecný postup záchrany hradu v bodoch od zamerania až po odborné hľadiská obnovy.

  PhDr. Regína Vidová (IMET a.s., Bratislava)
  Firma IMET a.s. je vlastníkom NKP Haličský zámok, ich cieľom je záchrana NKP pre ďalšie generácie, ale zámok si predstavujú ako živý objekt – komerčné využitie. Majú projektovú dokumentáciu na zámocký hotel. Prebieha pamiatkový a archeologický výskum a prvé stavebné práce. Vidí isté rozdiely v prístupe k pamiatkam, napriek tomu sa chcú k iniciatíve pripojiť.

  Mgr. Attila Agócs (Hradné múzeum vo Fiľakove, riaditeľ)
  Cesta je spoločná, nevidí to konfliktne – cieľom oboch strán je zachraňovať kultúrne dedičstvo, majú ale iné možnosti.

  PhDr. Regína Vidová (IMET a.s., Bratislava)
  Mali na zámok už dva úspešné projekty z grantového systému Ministerstva kultúry SR Obnovme si svoj dom – na projektovú dokumentáciu a na obnovu strechy. Práce práve prebiehajú.

  Martin Sárossy (Občianske združenie Rákociho cesta)
  Pri zachraňovaní hradov sú potrebné tri skupiny: vlastníci, odborníci a dobrovoľníci. Ak tretí pilier chýba (dobrovoľníci), model záchrany môže byť ohrozený. Občianska iniciatíva zvyčajne vzniká spontánne – skupina ľudí, ktorí chodia na hrad, cítia túžbu niečo urobiť. Aj na hrade Šariš sa takto vytvorila skupina dobrovoľníkov. Dobrovoľníci by mohli sledovať aj návštevnosť hradov, ktoré nespravujú inštitúcie – zakladané združenie by mohlo vyhlásiť súťaž „Hrad roka“. Titul by mohol byť udeľovaný podľa zmapovanej návštevnosti. Aj to by pomohlo marketingu – možnosť prilákať ďalších záujemcov. K zabezpečeniu čím širšej dobrovoľníckej siete treba motivovať aj ďalších ľudí, pozývať ich na podujatia. Treba stavať na pozitívnom príklade. Kde sa zatiaľ takýto lokálny leader nenašiel, treba hľadať schopného aktivistu.

  Mgr. Renata Glaser-Opitzová (Pamiatkový úrad SR, Bratislava)
  Návštevnosť takýchto hradov by sa mohla mapovať aj pomocou zošitov, prípadne poštových schránok umiestnených na hradoch.

  Mgr. Attila Agócs (Hradné múzeum vo Fiľakove, riaditeľ)
  Súhlasí s potrebou zapojenia dobrovoľníkov. Mohli by byť zapájaní v rôznych lokalitách, aby sa im opakujúce sa aktivity na konkrétnom hrade nezunovali. Účastníci stretnutia musia menovať konkrétnych členov prípravného výboru klastra, ktorí by mali vypracovať štatút s prihliadnutím aj na regionálnu členitosť zadefinovaného územia. Navrhuje, aby sa členmi výboru stali traja riaditelia zastupovaných „hradných múzeí“ (Krásna Hôrka, Fiľakovo, Modrý Kameň), jeden z prítomných starostov, niekto za odbornú verejnosť, zástupca mimovládnych organizácií a jeden člen za súkromný sektor.

  Prítomní hlasovali jednohlasne za nasledujúce zloženie prípravného výboru klastra pohraničných hradov južného Slovenska a za jeho poverenie vypracovaním stanov združenia:

  1. Mgr. Attila Agócs (Hradné múzeum vo Fiľakove, riaditeľ)
  2. Mgr. Helena Ferencová (Slovenské národné múzeum – Múzeum bábkarských kultúr a hračiek, hrad Modrý Kameň, riaditeľka)
  3. Mgr. Eva Lázárová (Slovenské národné múzeum – Múzeum Betliar, riaditeľka)
  4. Attila Nagy (Veľký Kamenec, starosta)
  5. PhDr. Peter. Bednár, CSc. (Archeologický ústav SAV, Nitra – archeológ)
  6. Martin Sárossy (Občianske združenie Rákociho cesta)
  7. PhDr. Regína Vidová (IMET a.s., Bratislava)

 3. Re: Pripravuje sa klaster pohraničných hradov južného Sloven
  Konferencia “Využívanie hradov, rozvoj cestovného ruchu”

  Združenie hradov severného Maďarska a Hradné múzeum vo Fiľakove organizujú v rámci projektu “Medzinárodný rozvoj – budovanie siete: Kultúrna trať Po ceste severných hradov”, podporeného v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007–2013 konferenciu na tému “Využívanie hradov, rozvoj cestovného ruchu”.

  Miesto: Sirok – Kisnána /MR/
  Termín: 27.-28. mája 2010

  Program:
  27. 5. 2010 (štvrtok)
  09.00 – 10.00: príchod, ubytovanie hostí, registrácia
  10.00 – 10.30: privítanie – Zsigmond Perényi (predseda Združenia hradov severného Maďarska), Jenő Horváth (výkonný predseda Združenia hradov severného Maďarska, gazda projektu) a Mgr. Attila Agócs (riaditeľ Hradného múzea vo Fiľakove, cezhraničný vedúci partner)
  10.30 – 10.45: János Czibula (bývalý košický hlavný konzul MR): Úloha cestovného ruchu v maďarsko-slovenských vzťahoch a na úrovni cezhraničnej spolupráce
  10:45 -11:15: Máté Andrikó (Hom-Wal Consulting Kkt.): Aktuality projektu „Medzinárodný rozvoj – budovanie siete: Kultúrna trať Po ceste severných hradov”
  11:15 – 11.30: kávová prestávka
  11:30 – 12:00: János László (výkonný riaditeľ, Civertan Bt.): Prostredníctvom produktu na hrad
  12:00-12:30: Ferenc Nagy (Csesznek, hradný kapitán): Turistické využívanie hradu Csesznek a vrchoviny Öreg-Bakony v súčasnosti
  12: 30- 13:30: obed
  13:30 – 14:00: Mgr. Stanislava Blahová (OZ Leustach, Nitra): Pozitívne a negatívne dopady turistického ruchu na kultúrne pamiatky
  14:00 – 14:30: Mgr. Miroslav Števík (Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni): Ľubovniansky hrad a skanzen a ich využitie v rozvoji cestovného ruchu horného Spiša
  14:30 – 15:00: Mgr. Silvia Lörinčíková (Slovenské národné múzeum – Múzeum Betliar): Krásna Hôrka – od súkromného rodového múzea k modernej inštitúcii
  Sirok – prehliadka hradu, prezentácia rozvojového projektu (Új Magyarország Fejlesztési Terv Észak-Magyarországi Operatív Program)
  Kisnána – prehliadka hradu, prezentácia rozvojového projektu
  Večera – Koncsos Borház

  28. 5. 2010 (piatok)
  8.30 – 9.30: raňajky
  10.00 – 12:30: Možnosti udržiavania hradov, ich rozvoj a využívanie v cestovnom ruchu – odborná konzultácia
  – Hajnalka Spisák (hrad Diósgyőr, referentka cestovného ruchu): Možnosti turistického využívania hradu Diósgyőr
  – Péter Mikula (Hollókő, referent pre zabezpečovanie podujatí): Hollókő – pamiatková obnova a turistické možnosti na hrade
  – Anna Andrea Szakály (Nagy-Milic Vidékfejlesztési Nonprofit Kft., výkonná riaditeľka): Výsledky a možnosti turistického využívania hradu Füzér
  12. 30-13:30: obed

  Ďalšie informácie ohľadom konferencie poskytujú:
  Vaszlavik Mária, tel/fax.: +36-47/540-047, e-mail: eszakivarak@fuzer.hu – po maďarsky

  Mgr. Attila Agócs, tel.: 047/4382017, e-mail: hradnemuzeum@filakovo.sk – po slovensky

  Prosíme Vás, aby ste svoj záujem o konferenciu oznámili najneskôr do 25. mája 2010 na horeuvedených kontaktoch s vyplnením priloženého formulára. Účasť je bezplatná!

  Projekt sa realizuje s podporou Európskej únie a so spolufinancovaním Európskeho fundu regionálneho rozvoja.

 4. Re: Pripravuje sa klaster pohraničných hradov južného Sloven
  Konferencia na tému rozvoj turizmu, využívanie hradov

  Združenie hradov severného Maďarska a Hradné múzeum vo Fiľakove Vás pozývajú na konferenciu usporiadanú v rámci projektu „Medzinárodný rozvoj – budovanie siete: Kultúrna trať Po ceste severných hradov”, podporeného v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007–2013 na tému rozvoj turizmu, využívanie hradov.

  Miesto konferencie: Hollókő /HU/ – objekt „Látogató Ház” (3176 Hollókő, Kossuth u. 50.)
  Termín konferencie: 30. júna – 1. júla 2010

  Program:
  30. júna (streda)
  09.00 – 10.00: príchod, ubytovanie hostí, registrácia
  10.00 – 10.30: privítanie – Zsigmond Perényi (predseda, Združenie hradov severného Maďarska), Jenő Horváth (výkonný predseda, Združenie hradov severného Maďarska, gazda projektu), Mgr. Attila Agócs (riaditeľ, Hradné múzeum vo Fiľakove, cezhraničný vedúci partner) a zástupca štátneho tajomníka zodpovedného za rozvoj cestovného ruchu
  10.30 – 10.45: János Czibula (bývalý košický hlavný konzul MR): Kultúra bez hraníc
  10:45 -11:15: Mária Némethné Kemenes (Maďarské turistické združenie): Európske kultúrne cesty – Cesta F. Liszta
  11:15 – 11.30: kávová prestávka
  11:30 – 12:00: János László (výkonný riaditeľ, Civertan Bt.): Kultúrny turista na webe
  12:00 – 12:30: Ing .arch. Erika Anderková (predsedkyňa, Združenie právnických osôb Geopark Novohrad – Nógrád): Naša minulosť a súčasnosť – príroda a kultúra na území Geoparku Novohrad – Nógrád
  12: 30- 13:30: obed v reštaurácii Vár Étterem
  13:30 – 14:00: Ing. Ernest Rusnák (podnikateľ v oblasti cestovného ruchu, predseda Združenia turizmu okresu Levoča): Gotická cesta Spiš – Gemer, jej počiatky, realizácia, propagácia a  problémy
  14:00 – 14:30: Roman Sorger (člen projektového tímu Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013): Regionálna a cezhraničná spolupráca v projekte Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013
  14:30 – 15:00: Róbert Orbán (koordinátor): Cesta svätého Martina – Via Sancti Martini
  15:00 – 15:30: József Bózvári (predseda, Združenie Palócka cesta): Myšlienky zrodené pri putovaní po Palóckej ceste
  15:30 – 16:00: Dr. Pál Hajas (Rada Európskeho programu Leader): Kultúrne cesty a regionálny rozvoj
  Návšteva najstaršej časti obce Hollókő a hradu
  Večera v reštaurácii Muskátli Vendéglő.

  1. júla (štvrtok)
  8.30 – 9.30: raňajky v reštaurácii Katalin Csárda
  9:30 – 10:00: Dr. István Piskóti (riaditeľ, Univerzita v Miskolci, Ústav marketingu) – Sándor Semsei (výkonný riaditeľ, Chrome Creative Kft.): Správa o Klastri cestovného ruchu Po ceste severných hradov
  10:00 – 10:15: Judit Hidvéginé Molnár (výkonná riaditeľka, Spoločnosť pre hospodársky rozvoj a rozvoj cestovného ruchu severného Maďarska, nonprofit s.r.o.): Možnosti spolupráce klastrov formujúcich sa v regióne
  10:15 – 10:30: Orsolya Szécsényi (zástupkyňa riaditeľa, Dobó István Vármúzeum – Eger): Pri kultúrnych cestách – turistický rozvoj hradu Eger
  10.30 – 10.45: Dr. András Takács (výkonný riaditeľ, Združenie pre rozvoj regiónu Tokaj-Hegyalja): Otázky rozvojovej politiky vinárskej oblasti Tokaj-Hegyalja v zrkadle kultúrnych turistických ciest
  10.45 – 11.00: Dr. Irén Szabó (predsedkyňa, Historická spoločnosť svätej Alžbety Uhorskej): Cesta svätej Alžbety medzi Sárospatakom a Košicami
  11.00 – 11:15: Katalin Nagy (vedúca kancelárie, KULCS-TOUR nonprofit s.r.o.): Túry bez hraníc – Spoločný rozvoj produktov cestovného ruchu a spoločná propagácia
  11:30 – 11:45: Dr. Tamás Szabó (predseda, Združenie Cesta Márie): Prezentácia Cesty Márie
  11:45 – 12:00: Dr. Márta Piros (Vysoká škola Karola Róberta – Klaster Zelené cesty, sekretárka výboru klastra): Prezentácia Klastra Zelené cesty
  12. 30-13:30: obed

  Ďalšie informácie ohľadom konferencie poskytuje:
  Mgr. Attila Agócs, tel.: 047/4382017, e-mail: hradnemuzeum@filakovo.sk
  Prosíme Vás, aby ste svoj záujem o konferenciu oznámili najneskôr do 24. júna 2010 na horeuvedených kontaktoch s vyplnením priloženého formulára. Účasť je bezplatná!

  Projekt sa realizuje s podporou Európskej únie a so spolufinancovaním Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Comments are closed.