Pilotný projekt obnovy hradov je úspešný

Obrázok k článku (gov.sk)

Na pôde Ministerstva kultúry SR sa v pondelok 19. septembra 2011 uskutočnilo  stretnutie k pilotnému projektu  „Obnova hradov s pomocou nezamestnaných“. Na stretnutí sa zúčastnili realizátori dvoch pilotných projektov obnovy hradov Šariš a Uhrovec, ale aj predstavitelia tých občianskych združení, nadácií, obcí, či dobrovoľníkov, ktorí majú záujem o obnovu ďalších slovenských hradov.

Minister kultúry SR Daniel Krajcer na úvod stretnutia skonštatoval, že „vzhľadom na úspešný pilotný projekt, v obnove hradov s pomocou nezamestnaných sa bude pokračovať aj v budúcom roku a vo väčšom rozsahu, čo by malo priniesť prácu stovkám nezamestnaných“. Ďalej konštatoval, že Ministerstvo kultúry SR vyvinulo iniciatívu predovšetkým v legislatívnej oblasti, ale aj smerom k štátnym lesom v súvislosti s vlastníckymi právami.

Na stretnutí dnes prezentovali výsledky pilotného projektu predstavitelia Nadácie pre záchranu kultúrneho dedičstva, ktorá je garantom obnovy hradu Uhrovec a občianskeho združenia Rákociho cesta, garanta obnovy hradu Šariš. Vo svojich vystúpeniach hovorili o vlastných skúsenostiach z pilotných projektov, o záujme nezamestnaných zapojiť sa do obnovy hradov, ako aj o organizácii práce.

Ministerstvo kultúry eviduje doteraz záujem o obnovu 25 slovenských hradov. Iniciátori obnovy týchto hradov sa zaujímali o viaceré detaily pilotných projektov, ktoré sa dotýkali organizácie práce, výberu pracovníkov, potreby odbornej garancie a pod. Stretnutie bolo zamerané predovšetkým na zosúladenie aktivít troch zainteresovaných strán – rezortu kultúry, úradov práce, sociálnych vecí a rodiny a záujemcov o obnovu hradov – občianskych združení, nadácií, dobrovoľníkov, obcí a pod.

Ministerstvo kultúry SR, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR, v spolupráci s úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov a Partizánske, v júni tohto roku začali realizovať pripravili pilotný projekt, v rámci ktorého pri záchrane a obnove kultúrneho dedičstva – torzálnej hradovej architektúry, pomáhajú aj uchádzači o zamestnanie. Do pilotného projektu boli v tomto roku zaradené dva hrady – Šariš a Uhrovec. Na hrade Uhrovec bolo do pracovného pomeru prijatých 20 uchádzačov o zamestnanie, pričom 18 z nich patrí do skupiny znevýhodnených. Do projektu obnovy hradu Šariš je zapojených 30 nezamestnaných.

Realizácia projektu zo strany ÚPSVaR-u sa finančne zabezpečuje zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu so spolufinancovaním z prostriedkov ŠR v pomere 85% : 15% v sume  196 568,00 €. Ministerstvo kultúry SR poskytlo v rámci dotačného systému 115 tisíc EUR na obnovu dvoch hradov, zaradených do pilotného projektu.

Zdroj: Ministerstvo kultúry SR

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články