Presne pred piatimi rokmi…

Obnova.sk Fotografia

Presne pred piatimi rokmi za?al fungova? internetový portál Obnova.sk. Presne pred rokom, 28. 2. 2006 zmenila svoj šat a práve za?iatkami v nových podmienkach sa zaoberá táto krátka analýza vytiahnutá z archívu nepublikovaných príspevkov pod pracovným názvom “Slovenské múzeá na prahu elektronickej komunikácie”.

Napriek tomu, že prostredie, v ktorom sa slovenské múzeá nachádzajú na po?iatku 21. storo?ia, je komplikované a v nejednom oh?ade je jeho vývoj nepredvídate?ný, vývoj jednotlivých kultúrnych inštitúcií z h?adiska elektronizácie a informatizácie je najmä v ostatných rokoch potešite?ný. Po?íta?e už prestali by? ozdobou riadite?ní a múzejníkom už prestal vyráža? smrtelný pot pri pomyslení, že majú to ?udo zapnú?. Tak isto Internet sa za?ína pomaly ale isto udomác?ova? na múzejmých pracoviskách, i ke? jeho nástup je sprevádzaný rovnakými detskými chorobami ako nástup výpo?tovej techniky.

Cie?om tohoto príspevku však nie je odha?ova? prí?iny tohoto stavu, ani h?ada? riešenia. Mimo náš záujem stála aj propagácia slovenských múzeí na Internete.

V centre záujmu stál výhradne anonymný, slovenský múzejník a rozsah, obsah a spôsob jeho elektronickej komunikácie. Za komunikáciu považujeme výmenu informácií, myšlienok, názorov a pocitov medzi živými bytos?ami formou, ktorú možno ozna?i? ako diskusiu alebo debatu (na slovenskom Internete zatia? iba v písomnej podobe). Najrozsiahlejšia elektronická komunikácia medzi múzejníkmi prebieha prostredníctvom elektronickej pošty, ktorý však s pochopite?ných dôvodov nemožno podrobi? analýze. Druhým rozšíreným spôsobom elektronickej komunikácie je interaktívna ú?as? na tzv. fórach.

Fórum je priestor webovej stránky vymedzený na diskusiu medzi záujemcami o vymedzenú tematiku alebo okruh tém. Aktívny prístup na diskusné fórum (zapájanie sa do diskusie, otvorenie novej diskusie) môže by? podmienený registráciou. Samotné fórum sa ?lení zvy?ajne na diskusie (boardy, forumboardy), na ktorých používatelia umiest?ujú svoje príspevky. Administrátor fóra ? osoba vybavená najvyššími právomocami a poverená správou fóra stanovuje pravidlá a podmienky, ktoré sú používatelia fóra povinní dodržiava?. O priebeh diskusie sa môže stara? moderátor, ktorý dohliada aj na dodržiavanie netikety – pravidiel chovania v sieti. Samotní používatelia fóra môžu osta? anonymní a vystupova? individuálne pod prezývkou (nickom) alebo sa združova? do diskusných skupín (jeden aj do viacerých).

Pretože fórum je spravidla verejne prístupné, obsahuje viacero diskusných tém a využíva ho ve?ké množstvo používate?ov, možno ho považova? za reprezentatívnu vzorku vhodnú na analýzu vo vymedzenom rozsahu.
V prvom rade však bolo potrebné zisti? ?i fórum zamerané na múzejnú problematiku na slovenskom Internete vôbec existuje. Pri h?adaní sme sa zamerali na diskusné fóra venované kultúre, múzejnej práci, reštaurovaniu, ochrane pamiatok apod. Pri vyhladávaní sme použili k?ú?ové slová ?fórum, múzeum, pamiatky, starožitnosti, konzervovanie, reštaurovanie? a vyhladávacie servery zoznam.sk a google.sk. Bolo potrebné vyhodnoti? 1235 odkazov, z ktorých však iba dva sp??ali stanovené podmienky. Prvým bol odkaz na Diskusné fórum múzeí na stránke www.snm.sk, ozna?ené v ponuke stránky ako Diskusia, ktoré je o múzeách a múzejnej práci – pre múzejníkov a návštevníkov múzeí.
Vzniklo pravdepodobne v júli 2004 a v prevádzke je 21 mesiacov. Má 65 registrovaných používate?ov a štyroch moderátorov. Aktívna ú?as? je podmienená registráciou. Najviac bolo na fóre sú?asne prítomných 13 užívate?ov v sobotu 18. 3. 2006 o 8:49 hod.

Podrobnejšie údaje sú uvedené v tabu?ke 1.

Obnova.sk Fotografia

Na tvorbe fóra sa do 9. 4. 2006 podie?alo 43 autorov v priemere s 13 príspevkami na autora, pri?om každý príspevok bol ?ítaný 192 krát. Pretože ide o oficiálne fórum vrcholnej kultúrnej inštitúcie, ktoré, už vzh?adom na zameranie jednotlivých tém, vä?šina múzejníkov považuje za zdroj metodického usmernenia nemožno sa divi? (na slovenské pomery) vysokému po?tu návštev. Pokia? ide o celkové hodnotenie, fóru možno vy?íta? statickos? a prílišnú zah?adenos? do interných problémov Slovenského národného múzea. Návštevník, aspo? ?iasto?ne znalý pomerov, má dojem, že nik okrem zamestnancov tejto inštitúcie vlastne ani nie je registrovaný. Napriek prezencii moderátorov je odozva pomalá. Vzh?adom na možnosti, ktoré ponúka použité programové vybavenie je fórum nevýrazné a bez koncep?nej fantázie.

Druhým relevantným odkazom bola adresa na portál www.obnova.sk, ktorý za?al fungova? na tejto adrese 28. februára 2002 ako neziskový projekt pôvodne zameraný na sprostredkovanie informácií pre reštaurátorov a konzervátorov. Neskôr rozšíril svoje zameranie aj na informácie v oblasti pamiatok, zbierok a starožitností a v sú?asnej podobe funguje od 28. 2. 2006. Je v prevádzke 50 mesiacov. Má 53 registrovaných používate?ov. O fungovanie portálu sa stará štvor?lenná redak?ná rada na ?ele s administrátorom a dušou celého projektu Michalom Hr?kom, absolventom Katedry ekomuzeológie UMB v Banskej Štiavnici a štyroch spolupracovníkov. Sú?as?ou portálu je aj diskusné fórum, v ktorom aktívna ú?as? nie je podmienená registráciou. Najviac bolo na fóre sú?asne prítomných 17 užívate?ov v utorok 15. 10. 2002 o 8:55 hod. Podrobnejšie údaje sú uvedené v tabu?ke 2.

Na tvorbe fóra sa do 8. 4. 2006 podie?alo 398 autorov v priemere so 14 príspevkami na autora, pri?om každý príspevok bol ?ítaný 6 krát. Rovnako ako predchádzajúce fórum je aj fórum Obnovy doplnkom portálu i ke? s dominantnejším postavením. Vo?ný vstup bez registrácie a široká paleta tém je predpokladom rozsiahlej publika?nej ?innosti používate?ov. Dôkazom je aj po?et príspevkov týkajúcich sa problematiky múzeí a galérií, ktorý i napriek dlhšej prevádzke portálu pokoril oficiálne fórum slovenského múzejníctva.
Diskusnému fóru Obnovy možno vy?íta? nedostato?ne definované pravidlá, nedotiahnutú štruktúru diskusných tém, no najmä absenciu moderátorov a ne?innos? redaktorov. Napriek tomu, v?aka obetavosti administrátora, možno odozvu hodnoti? ako dobrú. To najpozitívnejšie však je, že na za?iatku roka ešte šedivé diskusné fórum Obnovy sa za?ína meni?. Zmena softvérového vybavenia na jednej strane možno spôsobila útlm ?prevádzky?, vzh?adom na mierne vyššie nároky na používate?ov, no na druhej strane fórum za?ína využíva? možnosti, ktoré sa mu núkajú. Boli sprístupnené výkladové slovníky, v diskusiách sa objavili ?alšie témy zaujímavé aj pre profesionálnych múzejníkov.

Internet poskytuje technologické prostredie, ktoré možno využi? prakticky na ?oko?vek a jeho sú?asná kvalita umož?uje každému jeho služby bežne používa?. I ke? si to možno neuvedomujeme, žijeme dobu radikálnej zmeny komunika?ného štýlu a tým aj celého spôsobu života. Elektronická komunikácia je neoddiskutovate?ným fenoménom dnešnej prelomovej informa?nej doby, ?o iste potvrdí každý kto sa s ?ou nau?í zaobchádza? a je aj základným predpokladom pre vznik a fungovanie tzv. informa?nej spolo?nosti. Da?ou je strata jedine?ného osobnostného rozmeru komunikácie, sociálna izolácia, odcudzenie, zmeny osobnosti i potenciálna patologická závislos?.
Posledné desa?ro?ie, kedy bol sprístupnený nový, vo?ne šírite?ný softvér ideálny pre dynamické a interaktívne riešenia elektronickej komunikácie predznamenáva trendy budúcnosti a je samozrejmos?ou, že sa dotkol aj oblasti zberate?stva, múzejnej práce, reštaurovania a pod.

Internet dneška je komplikovaný nástroj a jeho kvalitné využitie vyžaduje nové zvyky, zru?nosti a zmeny v chovaní. Nemožno podceni? význam vzdelávania a trpezlivej snahy o pochopenie jeho možností, pozitívnych i negatívnych.
Myslí, že práve zažívame koniec ?krásnych? webových stránok. Preh?adnos?, funk?nos?, príjemné používate?ské prostredie a najmä zaujímavý a vierohodný obsah to sú predpoklady úspešnej elektronickej komunikácie, to sú trendy presadzovania významu a nezastupite?nosti múzeí v spolo?nosti dneška.

Zdroj: ? tpd 2006

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Obnova.sk – pamiatky, zbierky a starožitnosti

Obnova.sk na úvod:
Portál Obnova.sk je neziskovým projektom voľného zoskupenia ľudí, ktorých okruh nie je zďaleka uzavretý. Vznikol ako križovatka informácií v oblasti pamiatok, zbierok a starožitností. Už od prvého dňa poskytoval svojim návštevníkom vždy zaujímavé a nové informácie a služby. Portál Obnova.sk (www.obnova.sk), je tvorený najnovšími technológiami, ktoré umožňujú interaktívne zapájanie sa návštevníka do procesu publikovania a reagovania na publikované. Portál je graficky jednoducho spracovaný, dôležitá je totiž jeho obsahová stránka. O ňu sa stará dobrovoľná skupinka ľudí z oblasti pamiatok, múzeí a iných spoločenských odborov. Snažíme sa portál aktualizovať každý deň.

Situácia vo financovaní slovenských múzeí je kritická

Situácia vo financovaní slovenských múzeí je kritická. “Financie, ktoré sa múzeám dostávajú na ich činnosť, ani zďaleka nepokrývajú to, čo by mali múzeá plniť podľa zákona,” povedala dnes na tlačovej konferencii predsedníčka Zväzu múzeí na Slovensku Marta Janovíčková. Tejto téme sa bude venovať približne 100 delegátov na nadchádzajúcom 20. valnom zhromaždení zväzu múzeí.

Asociácia Divadelná Nitra spustila webstránku k Novembru ´89

Asociácia Divadelná Nitra spustila internetovú stránku k 17. novembru 1989 www.nitra89.sk. Možno na nej nájsť originálne dokumenty, fotografie a postoje významných osobností, ktoré pripomínajú Nežnú revolúciu a jej priebeh v regióne. Návštevníci stránky si môžu prečítať doteraz nezverejnené vyhlásenia aktérov Novembra ´89, popozerať si fotografie z novembrových a ponovembrových dní v Nitre, alebo nedávno objavený videozáznam z generálneho štrajku. S Kalendárom Verejnosti proti násilia si pripomenú priebeh udalostí.