Obnova památek 2007 – rekonstrukce nebo konzervace?

Pojem ?rekonstrukce? se p?i obnov? stavebních památek užívá velmi ?asto, ale ne vždy ve správné souvislosti. Rekonstrukce se významov? nep?ekrývá s opravou. Má své vlastní jednozna?n? definované významy. Znamená uvedení do p?vodního stavu nebo p?estavbu. Ve významu návratu ke staršímu nedochovanému stavu pat?í k základním pojm?m památkové pé?e. Ale práv? otázka, zda p?i pé?i o architektonické d?dictví p?istupovat k rekonstrukci zaniklého stavu fyzicky, p?edstavuje velký teoretický i praktický problém. Názory na vhodnost návrat? k zaniklému stavu se r?zní. N?kdy velmi bojovn?. Na jedné stran? stojí obhajoba výtvarného ideálu, na stran? druhé poukaz na nev?rohodnost výsledk?, napáchané škody a etickou problemati?nost vytvá?ení nových památek. Nemá smysl si klást otázku v poloze ano-ne. Smysl má diskutovat o tom, za jakých podmínek ano a za jakých ne. Otázka rekonstrukcí má v památkové pé?i ?adu poloh. Jejich ší?i si m?žeme p?iblížit na p?íkladu Starom?stského nám?stí v Praze. Zám?r znovu postavit Mariánský sloup je ilustrací rekonstrukce celé zaniklé památky. Nebo m?že jít o dopln?ní chyb?jící ?ásti. Arký? kaple Starom?stské radnice byl v kv?tnu 1945 zni?en a obratem nahrazen kopií. Úpln? jiná situace nastane p?i rekonstrukci starší podoby existující stavby. D?m U Kamenného zvonu se dochoval v barokní úprav?, ale byl regotizován. Znamenalo to otlu?ení barokních fasád, vybourání strop?, likvidaci pom?rn? hodnotných interiér?, novou st?echu ? P?i obnov? fasád b?žn? dochází k rekonstrukcím starší barevnosti. ?Konference Obnova památek 2007 – rekonstrukce nebo konzervace?? nabídne pohled významných odborník?. Ú?ast lze doporu?it všem, kdo se profesionáln? obnovou historických staveb zabývají, zejména projektant?m, pracovník?m stavebních firem, restaurátor?m, pedagog?m, investor?m, pracovník?m stavebních ú?ad? a samoz?ejm? památká??m.

 

OBNOVA PAMÁTEK 2007 –  REKONSTRUKCE NEBO KONZERVACE?


20. – 21. 3. 2007, Praha, 7. konference s výstavou a exkurzí. Uzáv?rka p?ihlášek: 9. 3. 2007.


STUDIO AXIS, spol. s r.o.
Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9
Zdroj: www.obnova.sk, www.studioaxis.cz

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Praha: Konferencia – prestavba ?i konzervácia

O tom, zda je lepší památky rekonstruovat ?i konzervovat, se budou radit odborníci na b?eznové konferenci o obnov? památek. V po?adí již sedmá konference dopln?ná výstavou a exkurzí je ur?ená projektant?m, stavitel?m, restaurátor?m, zam?stnanc?m ve?ejné správy, investor?m i všem dalším, kte?í se v?nují ochran? památek.