Podtatranské múzeum otvorilo Letnú čitáreň

citaren

Podtatranské múzeum v Poprade začiatkom júla po druhýkrát otvorilo pre širokú verejnosť Letnú čitáreň. „Vlani mala Letná čitáreň pomerne solídny úspech a ohlas medzi návštevníkmi múzea. Boli sme veľmi milo prekvapení, pretože to zaujalo študentov, aj bežných návštevníkov múzea,“ uviedla knihovníčka Podtatranského múzea Jana Kušniráková. Okrem regionálnej tlače ponúka múzeum čitateľom odbornú tlač z oblasti múzejníctva, archeológie, ochrany pamiatok či histórie. Okrem toho sa môžu záujemcovia, dostať aj k historickému fondu muzeálnej knižnice, ktorý obsahuje okolo 17 000 zväzkov. „Sme ochotní vyjsť v ústrety aj čitateľom, ktorí majú záujem preštudovať si niečo z historického knižničného fondu. Samozrejme, na manipuláciu s ním sa už vzťahujú špeciálne podmienky,“ uviedla Jana Kušniráková.

Letná čitáreň Podtatranského múzea sa nachádza pod holým nebom v átriu múzea. V prípade nepriaznivého počasia bude čitáreň fungovať v študovni múzea. Letná čitáreň Podtatranského múzea bude otvorená v júli a auguste každú stredu od 15:00 do 19:00. Pracovníci múzea pripravili v rámci projektu Letnej čitárne aj sériu prednášok pre širokú verejnosť. Tento rok bude všetky prednášky zjednocovať 135. výročie založenia Podtatranského múzea. Prvá prednáška na tému Prínos Podtatranského múzea pre slovenskú archeológiu sa uskutočnila v stredu 13. júla so začiatkom o 20:00. Ďalšie prednášky budú venované modrotlačiarenskej dielni E. Montška z Hranovnice, Vzniku, vývoju a osobnostiam prírodovedného fondu múzea a záverečná prednáška bude venovaná histórii, súčasnosti a budúcnosti Podtatranského múzea.

Knižnica Podtatranského múzea v Poprade patrí medzi najstaršie muzeálne knižnice na Slovensku. Knižnica vznikla súčasne s múzeom, ktoré založil Uhorský karpatský spolok v roku 1876. Knižničný fond sa dopĺňal hlavne vďaka darcom, ale i vďaka výmene s inými kultúrnymi, vedeckými a vzdelávacími inštitúciami v Európe i v zámorí. V súčasnosti obsahuje historický knižničný fond okolo 10 800 zväzkov z viacerých vedných odborov v 15 jazykoch. Najviac sú v knižnici zastúpené diela filozofické, historické, teologické, zemepisné jazykovedné a prírodovedné.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…

SPRÁVA O ČINNOSTI IFLA ZA ROKY 1997-1999

Predkladaná správa – už druhá v poradí – prináša prehľad o činnosti vrcholnej medzinárodnej knihovníckej inštitúcie z obdobia medzi dvomi zasadnutiami Výkonného výboru IFLA. Zároveň je vynikajúcou príležitosťou na predstavenie IFLA a jej zložiek, jej profesionálnych programov a projektov. Je tak významným zdrojom informácií z oblasti knihovníckej profesie spolu s webovskou stránkou (http://www.ifla.org) a jej zmrazenou” verziou na CD-ROMe IFLANET Unplugged”…

MEDZINÁRODNÉ AKTIVITY SLOVENSKEJ NÁRODNEJ KNIŽNICE V MATICI SLOVENSKEJ

Knižnice v súčasnosti všeobecne prechádzajú zložitým obdobím zmien. Medzi tieto zmeny patrí najmä rýchly vývoj informačných technológií, informačná explózia prejavujúca sa stúpajúcim počtom publikovaných dokumentov, meniaca sa ekonomická situácia, keď knižnice dostávajú do rozpočtov stále menej finančných prostriedkov pri stále stúpajúcich cenách kníh a najmä časopisov ako aj iného knižničného materiálu a nakupovaných služieb a stále vyšších požiadavkách na kvalitu poskytovaných knižničných služieb…

Vplyv pamiatok na rozvoj podnikania a cestovného ruchu 2

Od 23. 12. 2004 je na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR v rámci druhého pripomienkového konania k dispozícii „Analýza vplyvov legislatívy z oblasti kultúrnych pamiatok na rozvoj podnikateľského prostredia a cestovného ruchu“, ktorá má byť následne predložená na rokovanie Vlády SR.
Ako sa uvádza v predkladacej správe, „kultúrne pamiatky tvoria jeden zo základných prvkov ponuky cestovného ruchu na Slovensku. Podľa doterajších poznatkov však práve vo vzťahu ochrany a revitalizácie pamiatkového fondu a podnikateľských aktivít dochádzalo ku kolíznym situáciám a bolo preto zámerom MH SR
identifikovať a analyzovať tieto problémy.“
Prijímanie pripomienok bude uzavreté 5. 1. 2005.