P?íprava vápenných malt v pé?i o stavební památky

Publikace pojednává o p?íprav? staveništní vápenné malty cílen? pro pot?eby památkové pé?e a profesionální údržby a obnovy historických fasád s vápennými omítkami.

Malty Kniha


Je p?ísp?vkem k znovuoživení již tém?? zapomenuté tradi?ní ?emeslné dovednosti p?ípravy a používání staveništních nehydraulických vápenných malt a k posílení prestiže vápna jako stavebního pojiva. Úvodem se p?ipomínají základní fyzikáln? chemické d?je p?i p?íprav? a používání nehydraulických bílých vápen, up?es?ují podmínky pro používání vápenných nehydraulických malt. Publikace seznamuje s n?kterými historickými postupy p?ípravy vápenných malt a uvádí základní technologické kroky, které p?ispívají ke zlepšení vlastností nových vápenných malt. Stru?n? p?ipomíná i obecn?jší principy p?ístupu k historickým stavebním materiál?m. Je ur?ena zejména stavebním firmám, které se specializují na údržbu a obnovu stavebních památek, restaurátor?m, pracovník?m památkové pé?e, odborným školám a vzd?lávacím institucím v oboru stavebních profesí i v oboru restaurování. Užite?nou pom?ckou bude i pro projektanty v oboru stavební památkové pé?e a pro zájemce o environmentální stav?ní. P?ínosem bude v neposlední ?ad? i pro investory.


Autor: Dagmar MICHOINOVÁ
Vyd.: Informa?ní centrum ?KAIT, Praha 2006
73 stran, il., formát A5


Zdroj: www.obnova.sk

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Brno využije peníze z fondu na obnovu Dominikánského náměstí

BRNO 2. dubna (ČTK) – Zejména na obnovu Dominikánského
náměstí využije město Brno 4,5 miliónu korun, které letos dostalo
ze státního rozpočtu z programu regenerace městské památkové
rezervace. “Dva milióny jsou určeny na obnovu fasády kostela
svatého Michala na Dominikánském náměstí. Je to poslední budova,
která není opravena v této lokalitě,” řekl dnes novinářům
náměstek primátora Rostislav Slavotínek.