Paestum – bohatstvo v podobe gréckych chrámov

Archeologická lokalita Paestum patrí k najkrajším v celom Taliansku. Nachádza sa južne od Neapolu a vyh?adávanou je najmä pre svoje neoby?ajne zachovalé grécke chrámy.

Neptúnov chrám (niekedy ozna?ovaný aj ako chrám bohyne Héry) sa zara?uje medzi tri najkrajšie zachovalé chrámy gréckeho staroveku. Na pomyselnom piedestáli stojí spolo?ne s Hefaisteionom z Aténskej Agory a s chrámom Tempio della Concordia zo sicílskeho Agrigenta.


Obnova.sk Fotografia  Neptúnov chrám v Paeste


Cesta do Paesta vedie cez rôzne malé meste?ká s typickou talianskou dopravou. ?loveku, ktorý sem prichádza zo severu alebo západu, to dá poriadne zabra?. Dodržiavanie dopravných predpisov je jedna ve?ká neznáma. Zvy?ajne ide ten, kto je rýchlejší, alebo má viac rozbité auto. To je niekedy dos? ?ažko rozozna?, lebo skoro každé auto je ?uknuté alebo aspo? poškriabané. Paestum sme nakoniec našli, ?o je vzh?adom na talianske zna?enie na juhu tiež výhra. Parkovisko je hne? ved?a archeologického areálu. Stráži ho mladý chalan za 2.50 ?.


Paestum, alebo antické Poseidonium bolo založené okolo roku 720 pred n. l. Achájcami a Trójanmi, ktorí sem prišli h?ada? novú vlas?. To sa im podarilo a vytvorili z Paesta jedno z najprosperujúcejších miest v južnej Itálii. S príchodom Rímskeho impéria sa aj mesto dostalo pod rímsky vplyv. Stalo sa tak v roku 273 pred n. l, následne sa Poseidonium premenovalo na dnešné Paestum. S pádom Rímskej ríše za?alo upada? aj mesto. Miesto bolo naš?astie znovu objavené v roku 1752 a vykopávky pokra?ujú až do dnešných dní.


Celý park je vä?ší ako som si ho predstavoval. Turisti sa dajú spo?íta? na prstoch oboch rúk. To je dobré, aspo? sa dá vo?nejšie prechádza?. Prekrásne to tu musí by? ve?er, ke? sú všetky chrámy osvetlené.
Od vstupu je najbližšie chrám bohyne úrody Ceres (Tempio di Cerere). Dá sa nájs? aj pod ozna?ením chrám bohyne Athény.


Obnova.sk Fotografia  Chrám bohyne Ceres alebo bohyne Atény


Je prekrásny a celkom slušne zachovaný. Chrám má 6 dórskych st?pov na prednej fasáde a 13 po každej strane. Chrám bohyne Ceres je jedným z troch hlavných chrámov, ktoré pri?ahujú turistov. V okolí chrámu sú badate?né zvyšky verejných budov, domov a osamote tu stojí jeden dórsky st?p.


Obnova.sk Fotografia                                      Vo vnútri luxusnejšieho domu


Od chrámu vedie posvätná cesta. Okolo nej sú samozrejme významné budovy ako kúpele so zvyškami mozáik. Pri ceste prebiehajú vykopávky ? v oblasti, kde sa nachádzali oby?ajné domy. Na konci cesty sú ?alšie chrámy.


Obnova.sk Fotografia  Bazilika a Neptúnov chrám


Bližšie k nám je Neptúnov chrám (Tempio di Nettuno). Je vä?ší ako Ceresin a aj lepšie zachovaný. Práve on sa pýši tým, že patrí k najzachovalejším chrámom staroveku. Pri chráme práve kvitne množstvo farebných kvetín, ktoré rozvoniavajú po okolí. Chrám bol postavený pred viac ako 2500 rokmi a je až obdivuhodné, aké nádherné budovy vedeli postavi?.


Obnova.sk Fotografia                              Vnútro Neptúnovho chrámu


Pár metrov od chrámu sa nachádza Bazilika, nazývaná aj chrám bohyne Héry (Heraion). Bazilike chýba vrchná ?as?. Je staršia ako obidva predchádzajúce chrámy.


Obnova.sk Fotografia                                       Bazilika alebo Hérin chrám; v popredí Svätá cesta – Via Sacra


Okrem troch hlavných chrámov je tu samozrejme ešte množstvo iných vykopávok. Prechádzame okolo zvyškov fóra, ktoré bolo srdcom mesta. Je dlhé 150 metrov a v ?asoch rozkvetu bolo ohrani?ené st?pmi a obchodíkmi. Ved?a fóra je malý aj ve?ký amfiteáter. Pri malom sú zvyšky chrámu mieru. Do ve?kého amfiteátra sa zmestilo 2000 ?udí, ktorí sa mohli pozera? na rôzne typy rímskych hier.


Obnova.sk Fotografia    Zvyšky amfiteátra


 


Pre Obnova.sk fotografoval a napísal: Tomáš Kubuš, www.tom182cesty.wz.cz

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články