Gréckokatolícka cirkev zviditeľňuje drevené chrámy

11. júla 2008 – Zápis drevených chrámov v Bodružali a Ladomirovej (okres Svidník) do Zoznamu kultúrneho dedičstva UNESCO, ktoré sa nachádzajú v prešovskej eparchii, znamená pre prešovské Gréckokatolícke arcibiskupstvo veľkú poctu. Nie sú to však jediné drevené sakrálne stavby, ktoré vlastní prešovská eparchia.
Povedal to na dnešnej tlačovej besede arcibiskup a metropolita Ján Babjak. Chrám v Bodružali z roku 1658 je zasvätený sv. Mikulášovi a patrí k najstarším gréckokatolíckym chrámom u nás, chrám v Ladomirovej postavili v roku 1742 a je zasvätený sv. Archanjelovi Michalovi. Dodnes sa zachovalo asi 40 drevených chrámov, ktoré vznikali od 17. do 19. storočia. Prešovské arcibiskupstvo vlastní a spravuje 27 drevených chrámov, zachovali sa aj ďalšie, ktoré sa počas totalitného režimu dostali do skanzenov alebo ich získala do vlastníctva pravoslávna cirkev.

Vďaka projektu, ktorý realizovala nezisková organizácia PETRA v spolupráci s prešovským arcibiskupstvom, spustili v týchto dňoch informačný portál www.drevenechramy.sk. Ďalšou aktivitou je vydávanie publikácií Drevené gréckokatolícke chrámy na východnom Slovensku, ktoré vychádzajú po etapách. Doteraz vyšli prvé dva diely Bardejov a okolie a Svidník a okolie so zameraním na drevené chrámy. Do konca roka chystajú vydať aj Humenné a okolie. Ako zdôraznil Babjak, cieľom informačného portálu je prezentácia a propagácia drevených chrámov a turistické zatraktívnenie vzácnych kultúrnych pamiatok. Stránka má ja anglickú a nemeckú verziu. Podarilo sa zosumarizovať informácie o histórii každého chrámu, ich fotografie a návštevník stránky tu nájde aj kontaktné údaje potrebné pre turistov. Na tento projekt finančne prispela Nadácia SPP.

Druhý projekt zameraný na vydávanie publikácií má za cieľ podporiť cestovný ruch a prispieť k ochrane, obnove a prezentácii pamiatkového fondu, konkrétne drevených gréckokatolíckych chrámov na východnom Slovensku. Na jeho realizáciu finančne prispelo ministerstvo kultúry v rámci programu Obnovme si svoj dom.

Výstupom projektu bolo vydanie viacjazyčnej reprezentačnej publikácie vo formáte A5 v tvrdej väzbe. Knihy majú bohatú fotodokumentáciu doplnenú o faktografiu konkrétnej obce a chrámu, čitateľ tu nájde zaujímavosti o exteriéri, interiéri a ikonostase. V publikáciách je aj všeobecná odborná časť o drevených chrámoch.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Vplyv pamiatok na rozvoj podnikania a cestovného ruchu 2

Od 23. 12. 2004 je na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR v rámci druhého pripomienkového konania k dispozícii „Analýza vplyvov legislatívy z oblasti kultúrnych pamiatok na rozvoj podnikateľského prostredia a cestovného ruchu“, ktorá má byť následne predložená na rokovanie Vlády SR.
Ako sa uvádza v predkladacej správe, „kultúrne pamiatky tvoria jeden zo základných prvkov ponuky cestovného ruchu na Slovensku. Podľa doterajších poznatkov však práve vo vzťahu ochrany a revitalizácie pamiatkového fondu a podnikateľských aktivít dochádzalo ku kolíznym situáciám a bolo preto zámerom MH SR
identifikovať a analyzovať tieto problémy.“
Prijímanie pripomienok bude uzavreté 5. 1. 2005.

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…

SPRÁVA O ČINNOSTI IFLA ZA ROKY 1997-1999

Predkladaná správa – už druhá v poradí – prináša prehľad o činnosti vrcholnej medzinárodnej knihovníckej inštitúcie z obdobia medzi dvomi zasadnutiami Výkonného výboru IFLA. Zároveň je vynikajúcou príležitosťou na predstavenie IFLA a jej zložiek, jej profesionálnych programov a projektov. Je tak významným zdrojom informácií z oblasti knihovníckej profesie spolu s webovskou stránkou (http://www.ifla.org) a jej zmrazenou” verziou na CD-ROMe IFLANET Unplugged”…

REHABILITÁCIA ČI REGENERÁCIA BARDEJOVSKÉHO NÁMESTIA ?

Dňa 30.novembra roku 2000 sa k doposiaľ zapísaným lokalitám Svetového dedičstva priradila i Mestská pamiatková rezervácia BARDEJOV. Na zápis bola prijatá na zasadnutí Medzinárodného komitétu pre ochranu kultúrneho a prírodného dedičstva výnimočnej svetovej hodnoty ( The World Heritage Comittee ) , ktoré sa konalo v Austrálii v meste Cairns.