Staroveké Puteoli

Dnešné mesto Pozzuoli je vyh?adávaným turistickým cie?om pre svoje antické pamiatky a kúpele. Bolo založené v 6. storo?í pred naším letopo?tom gréckymi kolonistami.

Za rímskej doby sa Puteoli stalo významným obchodným strediskom. Do jeho prístavu prúdil tovar z Afriky a Ázie. Mesto bohatlo aj v?aka ?ažbe vulkanického popola, ktorý bol ?asto využívaný v období rímskeho cisárstva ako stavebný materiál.


Do Pozzuoli prichádzame okolo pol tretej. Parkujeme v hornej ?asti mesta. Na vo?né miesto nás navádza nejaký domáci Talian, strážca parkoviska. Prekvapením je, že za to vôbec ni? nechce a len hovorí, že nám auto postráži.


Pár metrov od parkoviska sú pozostatky Neptúnových kúpe?ov (Terme di Nettuno). Je k nim pri?lenený aj Neptúnov chrám pochádzajúci z 2 storo?ia. Z kúpe?ov dnes stoja už len nepatrné zvyšky v podobe dvoch napoly zrútených stien. Pred kúpe?mi je malé vydláždené námestie s vysadenými palmami. Spolu to vyzerá celkom pekne.


Obnova.sk Fotografia


Na opa?nú stranu od parkoviska je jedno z dvoch hlavných lákadiel mesta: amfiteáter Amphitheatrum Flavium, pochádzajúci z 1.storo?ia. Je tretí najvä?ší v celom Taliansku, hne? po Koloseu a amfiteátri v meste Capua. Je neskuto?ne dobre zachovalý.


Pri vstupe sú vystavené kamenné nálezy patriace k amfiteátru. Vä?šinou sú to sochy, reliéfy, ve?ké i malé nádoby, náhrobky a sarkofágy. Pri obchádzaní stavby po vonkajšej strane sa vo výklenkoch dajú vidie? ?alšie nálezy.


Obnova.sk Fotografia


Vo vnútri je amfiteáter nádherný. Všade naokolo sú zachovalé kamenné rady sedadiel. V ?ase najvä?šieho rozkvetu mohlo ob?úbené hry naraz sledova? až 35-40 000 ?udí. To už je ?o poveda?.


Obnova.sk Fotografia

Obnova.sk Fotografia

Obnova.sk Fotografia


Bezpochyby ve?mi zaujímavé sú podzemné ?asti, ktoré sú skoro celé sprístupnené a poskytujú predstavu o tom, ako to vyzeralo pod amfiteátrom. Dnes sú v uli?kách porozhadzované zvyšky st?pov, hlavíc a iné fragmenty.


Obnova.sk Fotografia


Máme celkom š?astie, že okrem nás a malej skupinky študentov tu práve nikto nie je. Celý amfiteáter máme pre seba. Jeho objavovaním sme ve?mi príjemne strávili skoro hodinu.


Z hornej ?asti mesta schádzame do prístavu. Tu parkujeme, ale už to stojí 1 ?. Prístav je turisticky frekventovaným miestom. Smerujú odtia?to lode a trajekty na ostrovy Ischia a Procida. Hlavný prístav je preplnený jachtami a lo?ami rôznych ve?kostí. Za cestou je najznámejšia pamiatka mesta ? chrám Tempio di Serapide (prezývaný aj Macellum).


Obnova.sk Fotografia


Chrám tak ako aj amfiteáter pochádza z 1.storo?ia, z obdobia vlády Flaviovcov. Dnes leží hlboko pod úrov?ou ulice. Ale to sná? nie je možné: tri hlavné st?py stavby sú kompletne obalené lešením! Na druhej strane, aspo? nie je v lešení celý chrám a tak aspo? ?o-to vidno. Celkom pekné malé kruhové st?poradie v strede vyvažuje sklamanie.


Pozzuoli je ve?mi príjemné miesto a ak sa budete túla? v okolí Neapolu, ur?ite zvážte jeho návštevu.


Pre Obnova.sk fotografoval a napísal: Tomáš Kubuš, www.tom182cesty.wz.cz

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Volubilis – marocký Rím

Volubilis – kedysi známe rímske mesto v Severnej Afrike, dnes už len pôsobivé ruiny pod patronátom UNESCO. Spolo?ne s vykopávkami mesta Lixus patria k dvom najvýznamnejším archeologickým lokalitám v Maroku.

Nové múzeum na trnavskej radnici

8. marca 2007 – Až do jesene potrvá rekonštrukcia trnavskej radnice, ktorej vybrané ?asti prebudujú na múzeum. Ako povedal vedúci kancelárie primátora Pavol Tomašovi?, múzeum sprístupnia na budúci rok pri príležitosti 770. výro?ia založenia mesta.

Boli tu Vandali! (Poprad-nálezisko)

Najvzácnejší nález – zlatá minca z roku 375. Je na nej zobrazený vladár východorímskej ríše Valens.
POPRAD ? Na území dnešného Popradu sa už vo štvrtom storo?í pohyboval germánsky kme? Vandalov! Dôkazom toho je kniežacia hrobka, ktorej poklady od júla až do v?era v Poprade-Matejovciach odkrýval tím archeológov z nieko?kých krajín.