Otvorenie expozície Romano drom/Cesta Rómov

V Slovenskom národnom múzeu v Martine bude dňa 19. februára 2009 o 14.hodine slávnostne sprístupnená expozícia SNM v Martine – Múzea kultúry Rómov na Slovensku nazvaná Romano drom/Cesta Rómov.

Expozícia prezentuje pôvod a dejiny Rómov od odchodu ich predkov z indickej pravlasti až po príchod do Európy. Osobitnú pozornosť venuje historicite prítomnosti Rómov na území Slovenska a dopadu prelomových historických udalostí na ich spoločenstvo. Podstatná časť expozície je venovaná tradičnej kultúre a spôsobu života Rómov.

Dlho sa predpokladalo, že Rómovia prišli do Európy z Egypta. Až jazykovedné výskumy v 18. storočí dokázali, že predkovia európskych Rómov pochádzajú z Indie, ktorú opustili v priebehu 9.-10. storočia.
Začiatkom 2. tisícročia n. l. putujúce skupiny Rómov postupne cez Perzskú a Arménsku ríšu a Malú Áziu prichádzajú do južnej a juhovýchodnej Európy. Do strednej Európy začali prichádzať v priebehu 12. – 13. storočia z Balkánu. V 15. a 16. storočí sa objavujú správy o Rómoch v západnej, severnej a východnej Európe.

Za prvú písomnú zmienku o prítomnosti Rómov na našom území je považovaná správa spišskonovoveského richtára o potulujúcich sa Rómoch z roku 1322. Najstaršie správy o usádzaní sa rómskych rodín na okrajoch slovenských miest pochádzajú zo 16. storočia. Boli to hlavne rodiny kováčov a hudobníkov.
V 18. storočí sa osvietenskí panovníci Mária Terézia a Jozef II. svojimi nariadeniami pokúsili o asimiláciu vtedy už prevažne trvalo usadlého rómskeho obyvateľstva na našom území.

Najtragickejším obdobím v histórii slovenských Rómov bolo obdobie druhej svetovej vojny. Po jej skončení nebolo rómske spoločenstvo uznané za osobitnú etnickú minoritu a jeho problémy boli riešené v rámci tzv. cigánskej otázky, s cieľom pozdvihnúť „spoločensky a kultúrne zaostalé“, právne však neexistujúce rómske obyvateľstvo. Osobitne 60. roky boli obdobím najsilnejších asimilačných postupov štátnej politiky voči Rómom. S ostatnými národnosťami žijúcimi na Slovensku boli Rómovia zrovnoprávnení až po roku 1989. Pri poslednom sčítaní ľudu v r. 2001 sa k rómskej národnosti prihlásilo spolu 89 920 obyvateľov Slovenska, pričom reálny odhad udáva ich počet od 350 000 do 450 000.
Tradičná kultúra Rómov si zachovala mnohé špecifiká. Expozícia má ambíciu predstaviť najčastejšie spôsoby získavania obživy Rómov – hlavne kováčstvo a hudobníctvo, vrátane pripomenutia najvýznamnejších rómskych interpretov, ale aj spracovanie prírodných surovín. Pozornosť venuje aj bývaniu, stravovaniu, odievaniu a spoločenskej a duchovnej kultúre Rómov. Rôznorodosť rómskeho etnika naznačuje osobitná časť expozície venovaná kultúre olašských Rómov, v spôsobe života ktorých sa uchovali mnohé archaické prvky.
Prostriedkom priblíženia témy je bohatý textový a obrazový materiál a množstvo exponátov pochádzajúcich zo zbierkového fondu Slovenského národného múzea v Martine – Múzea kultúry Rómov na Slovensku.

Projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR.

Otvorenie expozície Romano drom/Cesta Rómov
dňa 19. februára 2009 o 14. hodine

Slovenské národné múzeum v Martine – Múzeum kultúry Rómov na Slovensku,
areál Múzea slovenskej dediny, Martin, Jahodnícke háje

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Múzeum kultúry Rómov na Slovensku

Zriadením Dokumentačného centra rómskej kultúry na Slovensku (dnes Múzea kultúry Rómov na Slovensku) v roku 2002 pri Slovenskom národnom múzeu v Martine boli vytvorené základné predpoklady pre činnosť dokumentačného, vedeckovýskumného a metodického pracoviska s celoslovenskou pôsobnosťou, zameraného na dejiny a kultúru Rómov na Slovensku.

Medzinárodný deň Rómov

Dňa 12. apríla 2008 od 9.00 do 16.00 sa v areáli Slovenského národného múzea v Martine – Múzea slovenskej dediny v Jahodníckych hájoch uskutoční podujatie pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov.