Ochranné pásmo hradu Slovenská Ľupča

Hrad Slovenská Lupča, september 2008, foto: strombus72

Ministerstvo kultúry SR  zrušilo rozhodnutie Pamiatkového úradu SR vo veci vyhlásenia ochranného pásma národnej kultúrnej pamiatky hradu Slovenská Ľupča z dôvodu nie celkom dostatočne formulovaného a  argumentačne podloženého rozhodnutia. Správne konanie v tejto veci však nebolo ukončené. Zrušením rozhodnutia nie je spochybnená potreba vyhlásenia ochranného pásma, vďaka ktorému sa má okolie hradu rozvíjať tak, aby bol tento chránený a nedošlo k znehodnoteniu jeho okolia a boli chránené významné pohľadovo krajinné súvislosti.

V žiadnom prípade nie je možné štandardné  správne konanie nazvať „vyhratým bojom s pamiatkármi“ (TA3, 6.12.2011). Ministerstvo kultúry SR má zákonné zmocnenie v rámci odvolacieho konania zrušiť a vrátiť rozhodnutie Pamiatkovému úradu SR ak zistí, že toto trpí nedostatkami. Takýto postup je štandardný a jeho cieľom je čo najlepšie precizovať a nastaviť parametre pamiatkovej ochrany aby sa stali nespochybniteľnými a vykonateľnými.  MK SR ako ústredný orgán štátnej správy a Pamiatkový úrad ako špecializovaný úrad štátnej správy pre oblasť pamiatkovej ochrany sa spoločne snažia konať tak aby zabezpečili čo najväčšiu mieru náležitej ochrany pamiatkového fondu.

Rozhodnutie Pamiatkového úradu SR bude teda opätovne prepracované s cieľom vyhlásiť ochranné pásmo v súlade so všetkými právnymi normami tak, aby bola zabezpečená ochrana národnej kultúrnej pamiatky hradu Slovenská Ľupča. Jeho výsledkom s pravdepodobnosťou hraničiacou s istotou bude aj určitá regulácia podmienok výstavby v intenciách zákona. 

MK SR, 7.12.2011

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Vplyv pamiatok na rozvoj podnikania a cestovného ruchu 2

Od 23. 12. 2004 je na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR v rámci druhého pripomienkového konania k dispozícii „Analýza vplyvov legislatívy z oblasti kultúrnych pamiatok na rozvoj podnikateľského prostredia a cestovného ruchu“, ktorá má byť následne predložená na rokovanie Vlády SR.
Ako sa uvádza v predkladacej správe, „kultúrne pamiatky tvoria jeden zo základných prvkov ponuky cestovného ruchu na Slovensku. Podľa doterajších poznatkov však práve vo vzťahu ochrany a revitalizácie pamiatkového fondu a podnikateľských aktivít dochádzalo ku kolíznym situáciám a bolo preto zámerom MH SR
identifikovať a analyzovať tieto problémy.“
Prijímanie pripomienok bude uzavreté 5. 1. 2005.

Projekt bezpečnostná zóna pre ambasádu U.S.A.

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky zverejňuje podľa § 3 odsek 5 zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní (správy poriadok) v znení neskorších predpisov informácie týkajúce sa doterajšieho priebehu správneho konania vo veci Projekt bezpečnostná zóna pre ambasádu U.S.A., Bratislava, Hviezdoslavovo námestie, Slovensko (ďalej len „vec“ ) na úradnej tabuli Pamiatkového úradu Slovenskej republiky.

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…