Nezisková organizácia Perly gotickej cesty prosí o pomoc

Košický Dóm sv. Alžbety je architektonickým unikátom Európy, ale pretože začiatkom 19. storočia zbúrali priľahlú kaplnku sv. Jozefa, nemôže byť zapísaný do Európskeho kultúrneho dedičstva. Najväčšia slovenská katedrála si však vyžaduje rekonštrukciu. Na jej záchranu vznikla nezisková organizácia Perly gotickej cesty.

Pokračuje hovorkyňa neziskovej organizácie Perly gotickej cesty, Ing. Mária Bartková: „Organizácia vznikla z iniciatívy Košického samosprávneho kraja, ktorý má v pláne hospodárskeho a sociálneho rozvoja ako jednu z priorít cestovný ruch. Založenie tejto neziskovej organizácie sa iniciovalo preto, aby sa mohla uchádzať o finančné prostriedky z fondov Európskej únie. Cirkev ako inštitúcia si nemôže podávať žiadosti súvisiace s verejnými zbierkami. Mesto Košice, zastúpené primátorom Zdenkom Trebuľom a rímskokatolícka Cirkev, farnosť sv. Alžbety, ktorú zastupoval jej dekan František Šándor založili 19. júla 2004 neziskovú organizáciu. Dali jej názov Perly gotickej cesty. Pretože nezisková organizácia musí vyvíjať určitú činnosť požiadali sme Ministerstvo vnútra SR o povolenie na zbierku v rámci celého Slovenska. Zbierka bude prebiehať počas celého roku a skonči sa 31. decembra 2005. Sú pripravené šeky, urny máme umiestnené v Dóme sv. Alžbety, Dobrej knihe na Hlavnej ulici, OTP banke.

Máme v pláne umiestniť aj ďalšie urny, osloviť významné firmy, školy, aby sa tiež zúčastnili na tomto projekte. Potrebujeme ešte dosť prostriedkov na dokončenie prác v katedrále, Michalskej kaplnke a Urbanovej veži. Vieme aj to, že z tejto akcie sa potrebné množstvo financií nevyzbiera, no chceli by sme jednotlivé časti ako sú kráľovské schody v Dóme sv. Alžbety, kanonickú kaplnku reštaurovať postupne.“ Kaplnka sv. Michala z južnej strany katedrály by mala byť dokončená tohto roku v septembri. „Interiér a exteriér si ešte vyžaduje investíciu vo výške 13,5 milióna korún,“ podotkol správca farských budov, Mgr. Ján Kožuško. Na kaplnke sa doteraz preinvestovalo 41 miliónov korún. Predlžovaním prác sa rekonštrukcia predražuje. Rekonštrukcia Dómu sv. Alžbety si vyžaduje ďalších 340 miliónov korún a bude sa realizovať postupne. Ako podotkol Ing. Tibor Machata z rekonštrukčnej firmy, severná veža si do týchto dní vyžiadala investíciu zhruba 40 miliónov korún. Jednou z možností ako zaradiť Perly gotickej cesty medzi kultúrne pamiatky Európy je upozorniť na šošovkovité námestie. To si však vyžaduje funkčný manažment.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…

Vplyv pamiatok na rozvoj podnikania a cestovného ruchu 2

Od 23. 12. 2004 je na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR v rámci druhého pripomienkového konania k dispozícii „Analýza vplyvov legislatívy z oblasti kultúrnych pamiatok na rozvoj podnikateľského prostredia a cestovného ruchu“, ktorá má byť následne predložená na rokovanie Vlády SR.
Ako sa uvádza v predkladacej správe, „kultúrne pamiatky tvoria jeden zo základných prvkov ponuky cestovného ruchu na Slovensku. Podľa doterajších poznatkov však práve vo vzťahu ochrany a revitalizácie pamiatkového fondu a podnikateľských aktivít dochádzalo ku kolíznym situáciám a bolo preto zámerom MH SR
identifikovať a analyzovať tieto problémy.“
Prijímanie pripomienok bude uzavreté 5. 1. 2005.