Západný portál Dómu po rekonštrukcii sa skvie v plnej kráse

Detail kamenárskej výzdoby Dómu sv. Alžbety, foto: Kamil Nováčik

Zreštaurované freskové maľby v gréckokatolíckej katedrále Povýšenia sv. Kríža v Užhorode na Ukrajine a obnovené časti západného portálu Dómu sv. Alžbety v Košiciach, ako aj trojjazyčný (anglicko-slovensko-ukrajinský) spoločný prezentačný materiál, sú výsledkom projektu Košická a Užhorodská katedrála, centrá rozvoja na územiach spoločných dejín. Podľa projektovej manažérky neziskovej organizácie Perly Gotickej cesty Márie Bartkovej začali projekt realizovať vo februári 2011 a jeho celková hodnota predstavuje 491 927 eur. Európska únia projekt podporila nenávratným finančným príspevkom 439 192 eur.
Projekt bol spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Partnerstvo bez hraníc. Jeho iniciátorom a hlavným prijímateľom pomoci bola nezisková organizácia Perly Gotickej cesty. Na záver projektu dnes v Košiciach, spolu s partnerskou Gréckokatolíckou eparchiou v Mukačeve pripravili záverečnú konferenciu. „Obnovou najvýznamnejších pamiatok – hlavných katedrál Užhorodu a Košíc, sme chceli prispieť k rozvoju cestovného ruchu a k vybudovaniu turistickej cesty Sv. Alžbety a Františka II. Rákocziho. Zároveň si uvedomujeme, že oba chrámy sú turistickými atrakciami medzinárodného významu, ktorých zvýšená prezentácia a väčšia turistická návštevnosť podporí aj povedomie o spoločných dejinách košického regiónu a Zakarpatska, ako aj o ich historických, kultúrnych a náboženských centrách,“ povedala Bartková.
„Výsledkom projektu, ktorý bude oficiálne ukončený 31. júna 2013, je v našej katedrále rekonštruovaný západný portál ako hlavný vchod do Dómu sv. Alžbety,“ uviedol riaditeľ n. o. Perly Gotickej cesty a dekan Farnosti sv. Alžbety v Košiciach František Šándor. Dodal, že Dóm sv. Alžbety je vnímaný ako najvzácnejšia gotická pamiatka v metropole Košického kraja, ktorú navštívi ročne okolo 50-tisíc domácich i zahraničných turistov. Sídelnú gréckokatolícku katedrálu v Užhorode navštívi ročne 15- až 20-tisíc turistov.
V Košiciach bol v rámci projektu zreštaurovaný západný portál Dómu s reliéfmi Krista v Getsemanskej záhrade, veraikon a pieta. Na svoje miesto sa zreštaurované vrátia aj sochy sv. Jána a sv. Jozefa. „Po severnom portáli (v rámci jedného z predchádzajúcich projektov) naše združenie zreštaurovalo aj západný,“ uviedol akademický sochár Jozef Porubovič zo Združenia Villard, ktoré obnovy uskutočnilo.
Západný portál Dómu sv. Alžbety
Západný portál Dómu sv. Alžbety
Reštaurovanie košického Dómu sv. Alžbety prebieha už niekoľko desaťročí. Na jeho rekonštrukciu získava prostriedky od donorov a z grantov aj nezisková organizácia Perly Gotickej cesty, ktorá sa doteraz podieľala na štyroch projektoch. Prvým bola rekonštrukcia Rákocziho hrobky, druhým projekt Cesta sv. Alžbety v hodnote takmer milión eur. Tretím projektom bolo reštaurovanie západného portálu. Štvrtým projektom je dokončenie reštaurovania bočných lodí chrámu, čo si vyžiada približne milión eur, ktorý by mal byť ukončený v závere roku 2014. Hlavná loď bola zrekonštruovaná aj z prostriedkov EÚ v rámci projektu EHMK.
V najrozľahlejšom kostole na Slovensku môžu návštevníci už od januára tohto roka obdivovať aj zreštaurovanú hlavnú i priečnu loď, pričom najväčšia časť interiéru bola zreštaurovaná v rámci investičných aktivít projektu Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013. Otvorená je aj zreštaurovaná podzemná krypta, ktorá má denne aj stovky návštevníkov. V areáli Dómu je tiež zreštaurovaná Kaplnka sv. Michala, ktorú na požiadanie otvárajú sprievodcovia z Dómu sv. Alžbety.
Kaplnka sv. Michala
Obrázok k článku

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…

Vplyv pamiatok na rozvoj podnikania a cestovného ruchu 2

Od 23. 12. 2004 je na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR v rámci druhého pripomienkového konania k dispozícii „Analýza vplyvov legislatívy z oblasti kultúrnych pamiatok na rozvoj podnikateľského prostredia a cestovného ruchu“, ktorá má byť následne predložená na rokovanie Vlády SR.
Ako sa uvádza v predkladacej správe, „kultúrne pamiatky tvoria jeden zo základných prvkov ponuky cestovného ruchu na Slovensku. Podľa doterajších poznatkov však práve vo vzťahu ochrany a revitalizácie pamiatkového fondu a podnikateľských aktivít dochádzalo ku kolíznym situáciám a bolo preto zámerom MH SR
identifikovať a analyzovať tieto problémy.“
Prijímanie pripomienok bude uzavreté 5. 1. 2005.

MEDZINÁRODNÉ AKTIVITY SLOVENSKEJ NÁRODNEJ KNIŽNICE V MATICI SLOVENSKEJ

Knižnice v súčasnosti všeobecne prechádzajú zložitým obdobím zmien. Medzi tieto zmeny patrí najmä rýchly vývoj informačných technológií, informačná explózia prejavujúca sa stúpajúcim počtom publikovaných dokumentov, meniaca sa ekonomická situácia, keď knižnice dostávajú do rozpočtov stále menej finančných prostriedkov pri stále stúpajúcich cenách kníh a najmä časopisov ako aj iného knižničného materiálu a nakupovaných služieb a stále vyšších požiadavkách na kvalitu poskytovaných knižničných služieb…