My sa nevieme sťažovať nahlas 2004

Dnes – 7. apríla 2004 sprístupnia v Slovenskom banskom múzeu – Galérii Jozefa Kollára v Banskej Štiavnici už 6. ročník súťažnej prehliadky detskej a študentskej tvorby s ekologickou tematikou so zahraničnou účasťou pod názvom „My sa nevieme sťažovať nahlas“. Toto výstavné podujatie, ktoré si z roka na rok získava viac a viac priaznivcov má t.r. rekordnú účasť 427 detí a študentov zo 38 škôl s 514 prácami.
Cieľom výstavného podujatia je podpora výtvarnej tvorivosti so špecifickým zameraním na ochranu životného prostredia pohľadom najohrozenejších – detí a mládeže. Spolu usporiadateľmi podujatia sú Pohronské osvetové stredisko v Žiari nad Hornom – pracovisko B. Štiavnica, Slovenská agentúra životného prostredia CPEP a mesto Banská Štiavnica, ktoré aj prispeli cenami do súťaže. Súťaže sa zúčastnili školy v 5 kategóriách /materské, I. a II. stupeň ZŠ, Základné umelecké školy, stredné a učňovské školy, dospelí účastníci./ Zahraničnú účasť tohto roku reprezentujú žiaci z Maďarska /Šopron a Brennbergbánya/ a z Poľska /Gymnázium, Przysucza/. Výtvarná fantázia a vynaliezavosť v súlade s tematickým zameraním výstavy je veľmi veľká, ako aj materiálová rôznorodosť. Rozdiely sú aj vo výtvarnej podobe poľských /plagátový charakter/, maďarských /ilustratívny, poetický/, či slovenských prác /široká škála námetov, techník, materiálu a pod./.

Odborná porota vybrala a ocenila do 60 vystavených prác a konštatovala kvalitatívne zvyšujúcu sa úroveň, ale aj to, že deti a mládež pod ochranou prostredia sa najčastejšie zameriavajú na zobrazovanie živočíšnej a rastlinnej ríše. Osobitne ekologických tém je menej. Ako každoročne, počas trvania výstavy – do konca mája, v spolupráci so SAŽP CPEP v B. Štiavnici sa v galérii uskutočnia aktuálne besedy a prednášky pre školy, realizované profesionálnymi i dobrovoľnými ochrancami prírody. Zmyslom podujatia je, aby sme si všetci uvedomovali význam životného prostredia a jeho ochranu pre budúce generácie.

Mária Čelková, Galéria J.Kollára (B. Štiavnica)

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…

SBM: My sa nevieme sťažovať nahlas …

15. marca sprístupnia v SBM-Galérii Jozefa Kollára v Banskej Štiavnici, na námestí Sv. Trojice už 7. ročník súťažnej prehliadky detskej a študentskej tvorby s ekologickým zameraním pod názvom „My sa nevieme sťažovať nahlas …“ Výstavné podujatie, ktorým už tradične začína galéria svoju prezentačnú činnosť tohto roku oboslalo 391 prácami 239 jednotlivcov a kolektívov z 22 škôl zo Slovenska a Maďarska.

SPRÁVA O ČINNOSTI IFLA ZA ROKY 1997-1999

Predkladaná správa – už druhá v poradí – prináša prehľad o činnosti vrcholnej medzinárodnej knihovníckej inštitúcie z obdobia medzi dvomi zasadnutiami Výkonného výboru IFLA. Zároveň je vynikajúcou príležitosťou na predstavenie IFLA a jej zložiek, jej profesionálnych programov a projektov. Je tak významným zdrojom informácií z oblasti knihovníckej profesie spolu s webovskou stránkou (http://www.ifla.org) a jej zmrazenou” verziou na CD-ROMe IFLANET Unplugged”…

Renesančné trulice III

1.1.2. INTARZIA S RASTLINNYMI MOTIVMI
Z obdobia renesancie sa na Slovensku zachovala počtom pomerne rozsiahla skupina intarzovaných truhlíc jednotnej výtvarnej koncepcie pravdepodobne domáceho pôvodu. Jednotlivé práce spája veľa spoločných znakov týkajúcich sa okrem uplatnenia rovnakej techniky výzdoby i dekoratívnych elementov, aj ich celkového usporiadania v architektonickom členení podobnom vo všetkých truhlicach tejto skupiny.