Kultúrna pamiatka roka 2010 – Fénix

Svätyňa Baziliky minor sv. Egídia v Bardejove (bardejov.sk)

Minister kultúry SR Daniel Krajcer v dvorane budovy ministerstva vo štvrtok 10. novembra 2011 popoludní odovzdal ceny súťaže Kultúrna pamiatka roka – Fénix – štyrom oceneným pamiatkam. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vyhlásilo v tomto roku po šiestykrát súťaž „Kultúrna pamiatka roka“. Do súťaže bolo nominovaných 18 prihlásených súťažných projektov. V súťažnej kategórii obnova pamiatkového územia nebol prihlásený žiaden projekt.

Partnermi súťaže sú  Slovenský plynárenský priemysel a. s., Nadácia SPP a Združenie historických miest a obcí Slovenskej republiky.

Kritériami hodnotenia sú kvalita, účelnosť, vhodnosť procesu prípravy a realizácie obnovy alebo reštaurovania kultúrnej pamiatky alebo pamiatkového územia na princípe vedeckých poznatkov a s ohľadom na prínos pre ochranu pamiatkových hodnôt. Podmienkou prihlásenia do súťaže je ukončenie ucelenej časti komplexnej obnovy alebo reštaurovania kultúrnej pamiatky alebo pamiatkového územia v predchádzajúcom kalendárnom roku.

V utorok 25. októbra 2011 odborná porota ukončila svoju činnosť a súťaž vyhodnotila. V súťažnej kategórii obnova alebo reštaurovanie národnej kultúrnej pamiatky boli udelené štyri tituly Kultúrna pamiatka roka, ktoré získali bez uvedenia poradia:

–   za reštaurovanie monumentálneho stredovekého sochárskeho diela – súsošia Golgoty  a komplexné reštaurovanie nástennej výmaľby a mobiliáru svätyne Baziliky sv. Egídia v Bardejove,

–   za prinavrátenie historickej Apponyiovskej knižnice do obnoveného kaštieľa a parku v Oponiciach,

–   za príkladnú obnovu meštianskeho domu na Kammerhofskej ulici č.16 v Banskej Štiavnici,

–   za reštaurovanie hlavného oltára Nanebovzatia Panny Márie  a bočného oltára Panny Márie Škapuliarskej v r.k. Kostole sv. Mikuláša biskupa v Domaniži. 

Okrem týchto ocenených boli v súťaži nominované v kategórii „obnova alebo reštaurovanie národnej kultúrnej pamiatky“:

–   historická radnica a zvonica v Levoči,

–   kočiareň – lapidárium sôch D. Stanettiho v budove radnice mesta Kremnica

–   socha sv. Jána Nepomuckého v Kremnici,

–   ECAV kostol v Bátovciach,

–   historická budova soľného úradu  v Liptovskom Hrádku,

–   r.k. Kostol sv. Rozálie v Komárne,

–   mestské opevnenie v Bardejove (úsek opevnenia),

–   Pamätník M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji,

–   kaštieľ v Kráľovej Lehote,

–   ľudový dom v Sobotišti,

–   Vila Alica v Starom Smokovci,

–   Dežöfiho palác v Bratislave,

–   Palác Motešických v Bratislave,

–   park pri zámku v Pezinku.

Vlastníci ocenených pamiatok získavajú osvedčenie o udelení a užívaní titulu Kultúrna pamiatka roka 2010, finančnú odmenu vo výške 8 300,- € (poskytuje Nadácia SPP a Slovenský plynárenský priemysel, a.s.) a  výtvarný symbol súťaže Fénixa, symbolizujúceho znovuzrodenie kultúrnej pamiatky.

Poslaním súťaže je podporovať zodpovedný prístup vlastníkov národných kultúrnych pamiatok a predstaviteľov samosprávy miest a obcí k ochrane kultúrneho dedičstva Slovenskej republiky. Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže Kultúrna pamiatka roka je Ministerstvo kultúry SR. Ministerstvo pri organizovaní súťaže spolupracuje s vedeckými a odbornými inštitúciami z oblasti ochrany pamiatkového fondu a s partnermi súťaže.

Cieľom súťaže z hľadiska prínosu pre ochranu pamiatkových hodnôt je oceniť prípravu a realizáciu obnovy/reštaurovania kultúrnych pamiatok, ale aj prípravu a realizáciu obnovy historického prostredia na území pamiatkových zón a pamiatkových rezervácií. Výsledky súťaže sa vyhlasujú na jeseň príslušného kalendárneho roka, pri príležitosti výročia založenia prvej špecializovanej štátnej inštitúcie na ochranu pamiatkového fondu na území Slovenska v podmienkach prvej Československej republiky.

Cieľom súťaže z hľadiska prínosu pre ochranu pamiatkových hodnôt je oceniť prípravu a realizáciu obnovy/reštaurovania kultúrnych pamiatok, ale aj prípravu a realizáciu obnovy historického prostredia na území pamiatkových zón a pamiatkových rezervácií. Výsledky súťaže sa vyhlasujú na jeseň príslušného kalendárneho roka, pri príležitosti výročia založenia prvej špecializovanej štátnej inštitúcie na ochranu pamiatkového fondu na území Slovenska v podmienkach prvej Československej republiky. 

Zdroj: MK SR

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Ministerstvo vyhlásilo súťaž Kultúrna pamiatka roka

Ministerstvo kultúry a cestovného ruchu SR aj v tomto roku vyhlásilo súťaž Kultúrna pamiatka roka. Rezort kultúry akciou podporuje zodpovedný prístup vlastníkov národných kultúrnych pamiatok a predstaviteľov samosprávy miest a obcí k ochrane kultúrneho dedičstva. Zámerom súťaže z hľadiska prínosu pre ochranu pamiatkového fondu je oceniť prípravu a realizáciu obnovy alebo reštaurovania kultúrnych pamiatok ako aj prípravu a realizáciu obnovy historického prostredia na území pamiatkových zón a pamiatkových rezervácií Slovenska.