Ministerstvo hľadá firmu na digitalizáciu za 47 miliónov

Ministerstvo kultúry (MK) SR hľadá vo verejnom obstarávaní firmu na zabezpečenie národných digitalizačných projektov. Ministerstvo vyhlásilo v stredu 15. mája verejné obstarávanie na nákup hardvéru, softvéru a služieb v oblasti informačno – komunikačných technológií pre všetky organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti rezortu kultúry, informuje o tom MK SR na svojej webstránke a vyplýva to aj z oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania zverejneného 16. mája vo vestníku. Oznámenie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody s jediným uchádzačom na 48 mesiacov. Predpokladaná celková hodnota nákupov na celé obdobie trvania rámcovej dohody je 47,371 milióna eur bez DPH, pričom výsledná cena bude výsledkom elektronickej aukcie.

Cieľom obstarávania je “ďalšie zabezpečenie národných digitalizačných projektov, z dôvodu blížiaceho sa vypršania doterajšej rámcovej dohody so spoločnosťou VT Group, a. s., pokrývajúcej túto oblasť”, informovalo ministerstvo kultúry. Zákazka má byť financovaná z vlastných zdrojov verejných obstarávateľov a zo štrukturálnych fondov Európskej únie. Zákazka okrem iného je na nákup výpočtovej techniky, záložných zdrojov či sieťovej infraštruktúry, napríklad na dodanie digitalizačných a prezentačných zariadení pre digitalizáciu a prezentáciu textových, 2D, 3D, audio/video a filmových objektov techniky na prenos a ukladanie dát. Ďalej sa týka dodania elektronických zabezpečovacích a monitorovacích zariadení, vybudovania a údržby dátových centier/skladov, vrátane operačných systémov a súvisiaceho softvéru a hardvéru a iných služieb. Ministerstvo tieto služby plánuje nakúpiť pre všetky rozpočtové a príspevkové organizácie v jeho zriadovateľskej pôsobnosti, ktorých je spolu 29. Patria medzi ne napríklad Bibiana – medzinárodný dom umenia pre deti, Umelecký súbor Lúčnica, Slovenský ľudový umelecký kolektív (SĽUK), Múzeum SNP, Pamiatkový úrad SR, Slovenská filharmónia, Slovenská národná galéria, Slovenská ústredná hvezdáreň, Slovenské národné divadlo či Slovenské národné múzeum.

Do verejnej súťaže môžu záujemcovia svoje ponuky posielať do 17. júna do 10:00 a ponuky sa otvoria v ten istý deň o 11:00. S víťazom verejného obstarávania uzavrie MK SR rámcovú dohodu. “Predmet plnenia bude realizovaný podľa aktuálnych potrieb Ministerstva kultúry SR a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti počas platnosti a účinnosti tejto rámcovej dohody,” dodalo MK SR.

O zákazke so spoločnosťou VT Group, pozostávajúcej zo spoločností Tempest a VNet, rozhodlo MK SR 7. júna 2010. Podľa údajov zverejnených v júli 2010 vo vestníku verejného obstarávania, MK SR v zákazke plánovalo na digitalizáciu kultúrneho dedičstva vydať 41 mil. eur bez DPH. Ministerstvo v tom čase upozorňovalo, že cena projektu sa nedá určiť presne, keďže množstvá a cena dodaných tovarov a poskytovaných služieb budú závisieť od aktuálnych potrieb ministerstva. VT Group uzatvorila s ministerstvom kultúry rámcovú zmluvu na štyri roky na dodávku technológií a služieb potrebných pre výstavbu a prevádzku dátových centier určených na uchovávanie kultúrneho dedičstva v digitálnej podobe. VT Group je expertné konzorcium, ktoré založili spoločnosti Tempest, a.s. a VNet, a.s. v roku 2010. Spoločnosť vznikla na základe požiadavky MK SR vytvoriť samostatný právny subjekt zo spoločností, ktoré podali do verejnej súťaže na dodávku výpočtovej techniky a vybudovanie dátových centier víťaznú, spoločnú ponuku.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

SPRÁVA O ČINNOSTI IFLA ZA ROKY 1997-1999

Predkladaná správa – už druhá v poradí – prináša prehľad o činnosti vrcholnej medzinárodnej knihovníckej inštitúcie z obdobia medzi dvomi zasadnutiami Výkonného výboru IFLA. Zároveň je vynikajúcou príležitosťou na predstavenie IFLA a jej zložiek, jej profesionálnych programov a projektov. Je tak významným zdrojom informácií z oblasti knihovníckej profesie spolu s webovskou stránkou (http://www.ifla.org) a jej zmrazenou” verziou na CD-ROMe IFLANET Unplugged”…

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…

MEDZINÁRODNÉ AKTIVITY SLOVENSKEJ NÁRODNEJ KNIŽNICE V MATICI SLOVENSKEJ

Knižnice v súčasnosti všeobecne prechádzajú zložitým obdobím zmien. Medzi tieto zmeny patrí najmä rýchly vývoj informačných technológií, informačná explózia prejavujúca sa stúpajúcim počtom publikovaných dokumentov, meniaca sa ekonomická situácia, keď knižnice dostávajú do rozpočtov stále menej finančných prostriedkov pri stále stúpajúcich cenách kníh a najmä časopisov ako aj iného knižničného materiálu a nakupovaných služieb a stále vyšších požiadavkách na kvalitu poskytovaných knižničných služieb…

Vplyv pamiatok na rozvoj podnikania a cestovného ruchu 2

Od 23. 12. 2004 je na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR v rámci druhého pripomienkového konania k dispozícii „Analýza vplyvov legislatívy z oblasti kultúrnych pamiatok na rozvoj podnikateľského prostredia a cestovného ruchu“, ktorá má byť následne predložená na rokovanie Vlády SR.
Ako sa uvádza v predkladacej správe, „kultúrne pamiatky tvoria jeden zo základných prvkov ponuky cestovného ruchu na Slovensku. Podľa doterajších poznatkov však práve vo vzťahu ochrany a revitalizácie pamiatkového fondu a podnikateľských aktivít dochádzalo ku kolíznym situáciám a bolo preto zámerom MH SR
identifikovať a analyzovať tieto problémy.“
Prijímanie pripomienok bude uzavreté 5. 1. 2005.

Odpovede

  1. ze by cast velkeho kolaca pre
    ze by cast velkeho kolaca pre “velkeho” narcisa. toto je v narcisovej vlade, tej predoslej i tejto to najdôlezitejsie, nech je to riadne zdigitalizovane, hlavne ze nam pamiatky padaju na hlavy a rozkradaju sa strechy. no tos kazdy si v politike potrebuje zarobit:-(

Comments are closed.