Marína, Andrej Sládkovič a Banská Štiavnica

SBM, Starý zámok, Banská Štiavnica, (27.4. 2005 – 31.12. 2005)
Marína Pischlová bola múzou Anreja Sládkoviča. Bez nej by nikdy nevznikla jedna z najkrajších slovenských ľúbostných básní. Výstava v Starom zámku prezentuje mnohé zaujímavosti z Maríninho života. Vystavené sú jej fotografie, osobná korešpondencia, Encyklopédia a výkresy, svadobné rúcho, či korešpondencia Andreja Sládkoviča zo zbierok ALU SNK v Martine. Nechýbajú ani predmety viažúce sa k obchodníckej a remeselníckej produkcii manžela Maríny – Juraja Gerzsoa. Výstavu by si nemali nechať ujsť žiadni návštevníci mesta, ktorým je blízka téma slovenskej literatúry a radi by sa dozvedeli zaujímavosti, ktoré ovplyvnili vznik básne Marína.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…

MEDZINÁRODNÉ AKTIVITY SLOVENSKEJ NÁRODNEJ KNIŽNICE V MATICI SLOVENSKEJ

Knižnice v súčasnosti všeobecne prechádzajú zložitým obdobím zmien. Medzi tieto zmeny patrí najmä rýchly vývoj informačných technológií, informačná explózia prejavujúca sa stúpajúcim počtom publikovaných dokumentov, meniaca sa ekonomická situácia, keď knižnice dostávajú do rozpočtov stále menej finančných prostriedkov pri stále stúpajúcich cenách kníh a najmä časopisov ako aj iného knižničného materiálu a nakupovaných služieb a stále vyšších požiadavkách na kvalitu poskytovaných knižničných služieb…

NRODN KNINICA QUEBEKU

Kanadu tvor administratvne 10 provinci, z ktorch najvia je frankofnna provincia Quebec. Rozloha Quebeku je obrovsk. V porovnan s Eurpou je tak ako rozloha panielska, Portugalska, Franczska, Belgicka, vajiarska a Nemecka dokopy. Hoci anglofnni Kanaania tvoria len ptinu obyvatestva Quebeku, ovldaj 80% jeho ekonomiky…

České osobnosti v Martine v 2. polovici 19. a začiatkom 20. storočia.

Zdenko Ďuriška, Slovenská národná knižnica, Martin
Z prednesených príspevkov vyplýva, že výraznejší prílev Čechov na
Slovensko nastal až po vzniku spoločného štátu v roku 1918. Ale české
osobnosti prichádzali na Slovensko už aj predtým, niekde ich bolo viac,
inde menej. Medzi mestá, v ktorých pôsobil väčší počet českých
osobností patril aj Martin, ktorý v druhej polovici 19. storočia zaujal
miesto centra slovenského národného života.

Český pamiatkár odsúdený za nečinnosť

Bývalý vedúci odboru kultúry okresného úradu v Lounoch Petr Novák sa ocitol pred súdom kvôli havarijnému stavu zámku v Dobříčanoch pri Žatci. „Nevyužil všetky zákonné opatrenia, nevykonal žiadne opatrenia na ochranu a zabezpečenie pred vstupom, nezabránil ďalšiemu chátraniu, nepožiadal o financie na záchranu, hoci o týchto možnostiach vedel…“ – z tohto všetkého bol Novák obvinený. Súhrnne: marenie úlohy verejného činiteľa z nedbanlivosti s trestnou sadzbou jeden rok. Sudca okresného súdu v Lounoch nakoniec Nováka odsúdil na 6 mesiacov odňatia slobody s ročným podmienečným odkladom a na dvojročný zákaz činnosti vo vedúcej funkcii v oblasti pamiatkovej starostlivosti. „Neplnil řádně své povinnosti v souvislosti výkonem své funkce. Neučinil všechny kroky, které mohl. Nebylo sice možné zámek zachránit, ale bylo možné zabránit jeho dalšímu poškození a rozkrádání a zabezpečit ho,“ vyhlásil sudca JUDr. Petr Šilhan v rozsudku. Petr Novák, ktorý dnes rovnakú funkciu zastáva „o poschodie vyššie“, teda na krajskom úrade v Ústí nad Labem, sa proti rozsudku ihneď odvolal a tvrdí, že je absurdný.

Obnova.sk Fotografia