Málo peňazí pre kultúru ohrozuje jej existenciu

Počtom knižných pamiatok sa Slovensko radí k najbohatším štátom Európy, ich zlý stav toto bohatstvo neumožňuje využívať: BRATISLAVA 15. apríla 2004 (SITA) – Nedostatočné financovanie slovenskej kultúry môže priniesť nielen jej úpadok, tvrdia zástupcovia Slovenského odborového zväzu kultúry a spoločenských organizácií (SOZKSO). Odborári a predstavitelia kultúrnej obce preto vyzývajú vládu, aby vyčlenila pre oblasť kultúry viac peňazí ako doteraz. Ako na dnešnej tlačovej besede upozornila predsedníčka SOZKSO Mária Krištofičová, vážne problémy majú napríklad múzeá, ktorých je v SR 79. V zbierkach slovenských múzeí je 8 497 106 predmetov. Dlhoročné finančné problémy ale spôsobujú, že múzeá neudržiavajú zbierky v ideálnom stave. V súčasnosti akútne potrebuje reštaurovanie 745 000 predmetov. Ročne priemerne do múzejných zbierok, najmä z darov, pribudne viac ako 100 000 nových predmetov a väčšinu z nich treba ihneď ošetriť. Na práce konzervátorov a reštaurátorov však nie sú peniaze a tak má ochrana zbierok približne desaťročný deficit, konštatovala Krištofičová.

Rovnako ako múzeá trpia nedostatkom peňazí aj osvetové strediská, ktorých hlavným poslaním je rozvoj kultúry, vzdelávania a zachovávanie tradícií v mestách a obciach. Mestá ale mestské kultúrne strediská napriek ich nenahraditeľnej práci postupne likvidujú, tvrdí Krištofičová. V kritickej situácii sú aj knižné historické pamiatky – historické knihy, listiny a iné dokumenty, ktoré sú významnou časťou kultúrneho a historického dedičstva. Ich počtom sa Slovensko síce radí k najbohatším štátom Európy, no ich zlý stav toto bohatstvo neumožňuje využívať.

Ročne slovenské verejné knižnice nakupujú knihy za 0,03 koruny na jedného obyvateľa. Pritom podľa Krištofičovej medzinárodné normy odporúčajú štátom podporovať nákup kníh ročne sumou 0,25 korún na jedného obyvateľa. Takéto zvýšenie by prinieslo pre verejné knižnice na nákup kníh ročne 175 miliónov korún. V súčasnosti však majú knižnice ročne k dispozícii na nákup kníh 35 miliónov korún. Ak by sa dodržiavali medzinárodné odporúčania, tak by za pridelené financie mohli kúpiť 20% produkcie slovenských vydavateľstiev. V súčasnosti kupujú len 3,1 % na Slovensku vydaných kníh, doplnila Krištofičová, podľa ktorej je varujúci stav aj v ďalších oblastiach kultúry na Slovensku. Vážne ohrozené sú aj kultúrne pamiatky, z ktorých je vyše 25% v dezolátnom stave. Vláda by preto nemala podceňovať význam kultúry a posilniť jej podhodnotené financovanie.

(SITA, tm;bl), 0330

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…

SPRÁVA O ČINNOSTI IFLA ZA ROKY 1997-1999

Predkladaná správa – už druhá v poradí – prináša prehľad o činnosti vrcholnej medzinárodnej knihovníckej inštitúcie z obdobia medzi dvomi zasadnutiami Výkonného výboru IFLA. Zároveň je vynikajúcou príležitosťou na predstavenie IFLA a jej zložiek, jej profesionálnych programov a projektov. Je tak významným zdrojom informácií z oblasti knihovníckej profesie spolu s webovskou stránkou (http://www.ifla.org) a jej zmrazenou” verziou na CD-ROMe IFLANET Unplugged”…

Vplyv pamiatok na rozvoj podnikania a cestovného ruchu 2

Od 23. 12. 2004 je na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR v rámci druhého pripomienkového konania k dispozícii „Analýza vplyvov legislatívy z oblasti kultúrnych pamiatok na rozvoj podnikateľského prostredia a cestovného ruchu“, ktorá má byť následne predložená na rokovanie Vlády SR.
Ako sa uvádza v predkladacej správe, „kultúrne pamiatky tvoria jeden zo základných prvkov ponuky cestovného ruchu na Slovensku. Podľa doterajších poznatkov však práve vo vzťahu ochrany a revitalizácie pamiatkového fondu a podnikateľských aktivít dochádzalo ku kolíznym situáciám a bolo preto zámerom MH SR
identifikovať a analyzovať tieto problémy.“
Prijímanie pripomienok bude uzavreté 5. 1. 2005.