Kultúrne dedičstvo sa pre Európu ráta

Prehlásenie s týmto názvom prijala rada organizácie Europa Nostra – Celoeurópskej federácie pre kultúrne dedičstvo na svojej schôdzi dňa 2. júna 2005 v Bergene, Nórsko. Tento dokument na tému európskej kultúrnej politiky a jej stratégie vo vzťahu k EÚ a medzinárodným inštitúciám činným na poli kultúry bol 16. júna 2005 prezentovaný Výboru Európskeho parlamentu pre kultúru a vzdelávanie a následne rozoslaný ministrom európskych štátov, zodpovedných za ochranu kultúrneho dedičstva. Slovenský preklad textu pripravil Odbor pre štrukturálne fondy a finančné nástroje – Sekcia stratégie a medzinárodných vzťahov Ministerstva kultúry SR a poskytol ho na preštudovanie a ďalšie využitie.
Prehlásenie EN obsahuje námety a odporúčania na zlepšenie pozície kultúry a ochrany kultúrneho dedičstva a na prípravu komplexnej stratégie v ich prospech na európskej úrovni, odolávajúc sa pritom dôsledne na odkazy týkajúce sa kultúry v Zmluve o založení EÚ, t. j. na čl. 151 a na text Ústavnej zmluvy, t. j. na čl. 280.

Dokument zdôrazňuje potrebu spolupráce medzi všetkými zainteresovanými , a to tak osobami, ako aj inštitúciami, aby sa dosiahla synergia a vyhlo sa možným duplicitám vyplývajúcim z neznalosti alebo opomenutia už vykonaných krokov na inej úrovni. Za podnetné v dokumente považujeme tiež pripomenutie, že pri rozvoji aktivít v tejto oblasti by sa mali brať do úvahy skúsenosti, systém právnych noriem a dobre rozpracované programové nástroje (napr. Compendium, Herein a pod.) Rady Európy platné na širšej teritoriálnej úrovni ako EÚ (Rada Európy združuje 46 európskych štátov).

KULTÚRNE DEDIČSTVO SA PRE EURÓPU RÁTA

„Nie všetko, čo sa ráta, možno zmerať, a nie všetko, čo možno zmerať, sa ráta“ (Albert Einstein)

Prehlásenie Europa Nostra – Celoeurópskej federácie pre kultúrne dedičstvo,

prijaté Radou Europa Nostra na jej schôdzi dňa 2. júna 2005 v Bergene (Nórsko)

PREDHOVOR

„Európa nie je len ekonomickým priestorom, ktorý treba spravovať. V prvom a najdôležitejšom rade je to originálna civilizácia, ktorá musí byť znova oživená šokom Únie.“
Hendrik Brukmans, zakladajúci rektor College of Europe v Brugách

Vo svojej príprave na novú úlohu v 21. storočí musí Európa plne využiť všetky svoje zdroje. Preskúmanie konštitučnej štruktúry, rozšírenie EÚ, rozvoj aktívneho občianstva, presadenie sa v modernom svete, budovanie konštruktívnych vzťahov s inými európskymi krajinami a susednými regiónmi, zlepšenie konkurencieschopnosti európskej ekonomiky, vyrovnanie sa s rýchlymi technologickými a sociálnymi zmenami, podporovanie udržateľného rozvoja a zabezpečenie ochrany svojho prostredia – to sú ťažké skúšky stability, prosperity a súdržnosti Európy.

Európa, a najmä jej najdynamickejšia politická sila, Európska únia, svoje poslanie zvládne úspešne len, ak tieto komplexné procesy bude sprevádzať rastúce presvedčenie všetkých jej občanov, že patria do spoločnej civilizácie. Spoznanie nášho spoločného kultúrneho dedičstva – najviditeľnejšieho a najhmatateľnejšieho v historických budovách a kultúrnych územiach – a ich uchovanie pre súčasné a budúce generácie by malo byť jednou z dôležitých politických výziev aj pre EÚ.

Tento dokument prezentuje najnovší príspevok organizácie Europa Nostra do znova sa začínajúcej diskusie o kultúrnom rozmere politiky EÚ. Volá po komplexnej a zrozumiteľnej stratégii EÚ najmä v oblasti kultúrneho dedičstva, prostredníctvom plného využitia „komplementárnych kompetencií“ v rámci súčasnej zmluvy o EÚ a Zmluvy zakladajúcej ústavu pre Európu. Táto stratégia by mala zahrňovať aktivity EÚ v jej kultúrnych programoch, ako aj vo všetkých iných oblastiach, ktoré majú priamy alebo nepriamy vplyv na kultúrne dedičstvo. Oporu sme našli v jasných vyhláseniach na tému stratégie predsedu Európskej komisie, José Manuela Barosa, na samom začiatku jeho päťročného funkčného obdobia a v rozsiahlych verejných diskusiách, podporovaných holandským a po ňom nasledujúcim luxemburským predsedníctvom EÚ, ako aj nemeckou a francúzskou vládou.

Takúto stratégiu dedičstva EÚ treba budovať v úzkych konzultáciách s organizovanou občianskou spoločnosťou odhodlanou chrániť naše kultúrne dedičstvo. Tieto miestne, regionálne a národné organizácie reprezentujú – na základnej úrovni – väčšinou dobrovoľnú prácu miliónov Európanov, ktorým naše spoločné kultúrne dedičstvo nie je ľahostajné. Vedia totiž, že dedičstvo je najdôležitejšie pre ich identitu a kvalitu života, pre ekonomický a spoločenský rozvoj a obrodu, súdržnosť a životaschopnosť ich miest, regiónov a národov. Presvedčivá stratégia EÚ v tejto oblasti by ich mohla presvedčiť, že EÚ sa skutočne stará o každodenný život svojich občanov. Pomohla by im spoznať a užívať si spoločný kultúrny priestor Európy a rozvíjať svoj zmysel občianskej zodpovednosti ako zodpovednosti európskych občanov. Stratégia EÚ v oblasti európskeho dedičstva bude samozrejme musieť zobrať na vedomie skúsenosti medzinárodných organizácií v tejto oblasti, akými sú napr. Rada Európy a UNESCO.

Europa Nostra je pripravená prispieť k takejto stratégii ako sprostredkujúca organizácia a hlas európskej občianskej spoločnosti v oblasti pamiatkovej starostlivosti, vzdelávania a snáh o zlepšovanie.

Otto von der Gablentz,
výkonný predseda Europa Nostra

Zdroj: ICOMOS Slovensko

Úplný text prehlásenia „Kultúrne dedičstvo sa pre Európu ráta“

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Stretnutie MVO

Mili priatelia,
este raz si Vas dovolujeme pozvat na slavnostne odhalenie bronzovej plakety ceny EU za kulturne dedicstvo Europa Nostra Award 2002, ktore sa kona dna 7. oktobra 2003 o 14:00 hod v archeologickej lokalite Rybarska brana v Bratislave na Hviezdoslavovom namesti.

Vyhlásenie o úlohe dobrovoľných organizácií v oblasti kultúrneho dedičstva

Ministri zodpovední za kultúrne dedičstvo sa na Štvrtej európskej konferencii v Helsinkách v roku 1996 rozhodli preskúmať situáciu dobrovoľných organizácií, ktoré sa venujú ochrane kultúrneho dedičstva. Výbor pre kultúrne dedičstvo Rady Európy na to nadviazal a zaradil túto činnosť do svojho pracovného programu. To viedlo k zvolaniu Prvej európskej konferencie o dobrovoľných organizáciách v oblasti kultúrneho dedičstva, ktorú hostila Rada Európy, Ministerstvo životného prostredia Nórska, Riaditeľstvo kultúrneho dedičstva Nórska a združenie Fortidsminneforeningen, ktoré je pravdepodobne najstarším združením tohto druhu, ktoré je ešte stále aktívne a ktoré bolo založené v roku 1844.