Kultúrna pamiatka roka 2006

Minister kultúry Marek Maďarič
odovzdal 25.10. v Bratislave ceny Fénix víťazom súťaže Kultúrna
pamiatka roka 2006. Nominovaných bolo sedem pamiatok, z ktorých
nakoniec 12-členná odborná porota vybrala štyri.
Kostol sv. Jakuba Staršieho z Tužiny získal cenu za
technologicky náročnú sanáciu a reštaurovanie výrazne poškodenej
neobarokovej maliarskej a štukovej výzdoby a za úsilie o dlhodobé
zabezpečenie mikroklímy priestoru a stability reštaurovaného diela.
Druhou ocenenou pamiatkou sa stal gréckokatolícky chrám sv.
Michala Archanjela v Ladomírovej za mimoriadne kvalitné a citlivé
reštaurovanie ikonostasu a mobiliáru chrámu, ktorý je súčasťou
nominovaného súboru drevených kostolov v Karpatskom oblúku do Zoznamu
svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.
Za komplexnú, technologicky a časovo náročnú obnovu vzácnej
stredovekej pamiatky, pri ktorej bola venovaná pozornosť prezentácii
archeologického dedičstva, získala cenu Fénix aj Kaplnka sv. Michala
Archanjela z Košíc.
Cenu za kvalitné zhodnotenie reštaurovaného originálu a citlivú
celkovú prezentáciu interiéru, za podrobné a komplexné vedecké
výskumy revízneho reštaurovania nástennej maľby a za novátorské
použitie reštaurátorskej technológie čistenia si odniesla aj Zelená
miestnosť Thurzovho domu v Banskej Bystrici.
Ministerstvo sa v tohtoročnom druhom ročníku rozhodlo udeliť
ceny bez kategórií, čo umožnilo porote väčšiu flexibilitu pri výbere.
Autori víťazných projektov si okrem ceny Fénix odniesli aj finančnú
odmenu 250 000 korún.
Cieľom súťaže Kultúrna pamiatka roka je oceniť komplexnú,
profesionálnu a výnimočne kvalitnú prípravu a realizáciu obnovy či
reštaurovania kultúrnych pamiatok z hľadiska prínosu pre ochranu
pamiatkových hodnôt. Hodnotí sa teda nielen reštaurovanie alebo
obnova samotného diela, ale aj komplexná príprava v podobe výskumov,
dokumentácie, spolupráca viacerých odborníkov a snaha o zabezpečenie
údržby a ochrany pamiatky do budúcnosti.

Zdroj: www.tasr.sk

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Vplyv pamiatok na rozvoj podnikania a cestovného ruchu 2

Od 23. 12. 2004 je na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR v rámci druhého pripomienkového konania k dispozícii „Analýza vplyvov legislatívy z oblasti kultúrnych pamiatok na rozvoj podnikateľského prostredia a cestovného ruchu“, ktorá má byť následne predložená na rokovanie Vlády SR.
Ako sa uvádza v predkladacej správe, „kultúrne pamiatky tvoria jeden zo základných prvkov ponuky cestovného ruchu na Slovensku. Podľa doterajších poznatkov však práve vo vzťahu ochrany a revitalizácie pamiatkového fondu a podnikateľských aktivít dochádzalo ku kolíznym situáciám a bolo preto zámerom MH SR
identifikovať a analyzovať tieto problémy.“
Prijímanie pripomienok bude uzavreté 5. 1. 2005.

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…