Blíži sa deň korunovácie Márie Terézie

Bratislava si koncom júna pripomenie 270. výročie korunovácie najznámejšej rakúsko-uhorskej panovníčky. Mária Terézia bude slávnostne uvedená do úradu počas Korunovačných slávností 2011, ktoré sa uskutočnia v nedeľu 26. júna 2011 od 15:00. Sprievod povedie z Bratislavského hradu na Hlavné námestie, odtiaľ na Hviezdoslavovo námestie.

Podujatie pritiahne každoročne pozornosť až 30 000 návštevníkov, stovky z nich pricestujú na Slovensko zo susedných krajín. Tento rok organizuje slávnosť Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR v spolupráci so Slovenskou agentúrou pre cestovný ruch a Hlavným mestom SR Bratislava. Záštitu nad podujatím prevzal 1. podpredseda vlády SR a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Ján Figeľ a primátor Bratislavy Milan Ftáčnik.

Obrad korunovácie zažila v minulosti Bratislava celkom osemnásťkrát, naposledy Ferdinanda IV. Habsburského. Tradíciu korunovačných slávností obnovilo hlavné mesto v roku 2003 vďaka občianskemu združenou Korunovačná Bratislava, ktoré začalo inscenovať korunovácie jednotlivých panovníkov v rámci Bratislavského kultúrneho leta. Dramaturgia podujatia je koncipovaná chronologicky, každý rok korunovácia jedného kráľa alebo kráľovnej v poradí, ako skutočne nasledovali. Tento rok nastali organizačné zmeny – došlo k preskočeniu niekoľkých panovníkov, aby sme si mohli pripomenúť 270. výročie korunovácie Márie Terézie a zmenil sa termín podujatia na 26.júna 2011.

Zdroj: web Ministerstva dopravy SR

Poznámka redakcie: Séria podujatí organizovaných pri príležitostí 270. výročia korunovácie Márie Terézie za kráľovnú Uhorska bude pokračovať v pondelok 27. júna vedeckou konferenciou Korunovácie v Bratislave 1563 – 1830, ktorá ponúkne širší historický pohľad na korunovácie v Bratislave. Nad konferenciou prevzal záštitu primátor mesta Milan Ftáčnik. Vecným organizátorom je Bratislavský okrášľovací spolok. Podujatie sa začína o 9:30 v Zrkadlovej sále Primaciálneho paláca.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…

Projekt bezpečnostná zóna pre ambasádu U.S.A.

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky zverejňuje podľa § 3 odsek 5 zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní (správy poriadok) v znení neskorších predpisov informácie týkajúce sa doterajšieho priebehu správneho konania vo veci Projekt bezpečnostná zóna pre ambasádu U.S.A., Bratislava, Hviezdoslavovo námestie, Slovensko (ďalej len „vec“ ) na úradnej tabuli Pamiatkového úradu Slovenskej republiky.

SPRÁVA O ČINNOSTI IFLA ZA ROKY 1997-1999

Predkladaná správa – už druhá v poradí – prináša prehľad o činnosti vrcholnej medzinárodnej knihovníckej inštitúcie z obdobia medzi dvomi zasadnutiami Výkonného výboru IFLA. Zároveň je vynikajúcou príležitosťou na predstavenie IFLA a jej zložiek, jej profesionálnych programov a projektov. Je tak významným zdrojom informácií z oblasti knihovníckej profesie spolu s webovskou stránkou (http://www.ifla.org) a jej zmrazenou” verziou na CD-ROMe IFLANET Unplugged”…

Odpovede

 1. Hlavná časť programu 26. júna

  Hlavná časť programu 26. júna 2011:

  15.00 h Slávnostné nastúpenie a vojenská prehliadka cisárskych jednotiek a husárov. Korunovačný sprievod z Bratislavského hradu – prenášanie korunovačných insígnií

  z Bratislavského hradu, Zámocká ulica, Kapucínska, Župné námestie, Hurbanovo námestie, Michalská, Ventúrska, Zelená, na Hlavné námestie.

  15:30 h Obrad korunovácie Márie Terézie – Hlavné námestie (vstup voľný)

  16:30 h Korunovačný sprievod z Hlavného námestia, Radničná ulica, Laurinská ul., Panská, Straková, na Hviezdoslavovo námestie.

  17:00 h Pasovanie rytierov rádu Zlatej ostrohy – Hviezdoslavovo námestie (vstup voľný)

  – Korunovačná prísaha (vstup voľný)

  – Korunovačný pahorok (vstup voľný)

  Celý program http://www.korunovacneslavnosti.sk/program.php

   

  Korunovácia Márie Terézie 25.6.1741 v Bratislave

  Karol III. zomrel na jeseň v roku 1740. Korunovácia uhorskej kráľovnej sa konala však až 25. júna 1741. Oneskorenie slávnosti bolo zapríčinené radostnou udalosťou, Mária Terézia čakala svoje štvrté dieťa a lekári jej neodporúčali vystavovať sa takému napätiu a vzrušeniu, akým korunovácia bola. Čakalo sa až do narodenia následníka trónu, korunného princa Jozefa. Korunovačná slávnosť bola rovnako pompézna ako všetky predchádzajúce, avšak predsa iná. Korunovali ženu podľa kráľovského ceremoniálu – so žezlom, jablkom, mečom a svätoštefánskou korunou, ktorú jej položili na hlavu ako kráľovi. Na korunovačnú slávnosť prišla Mária Terézia s manželom a malým sprievodom 20. júna. Korunovačný snem zvolil prešporského grófa Jána Pálffyho za nového palatína. Korunu previezli strážcovia za účasti ozbrojeného sprievodu do Dómu sv. Martina deň pred korunováciou a uložili ju do stráženej sakristii. Udialo sa tak za hlaholu dómskych zvonov.

  viac… http://www.korunovacneslavnosti.sk/korunovacia-marie-terezie.php

Comments are closed.