Seminár pamiatky Trnavy a Trnavského kraja 2016

Obrázok k článku

Krajský pamiatkový úrad Trnava a Mesto Trnava organizujú 23. ročník odborného pamiatkového seminára Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 8. decembra na Trnavskej radnici na Hlavnej ul.č.1 v Zasadačke mestského zastupiteľstva.  

Na programe je deväť príspevkov, z toho šesť sa bude týkať priamo Trnavy. Program je prísľubom mimoriadne zaujímavých informácií nielen pre odborníkov, ale aj pre laických záujemcov o pamiatky, históriu a archeológiu.

Program seminára :

13.00  Začiatok, prezentácia účastníkov

13.15  Archeologický výskum bývalého cintorína pri Bazilike sv. Mikuláša v Trnave

            Doc. Dr. phil. Erik Hrnčiarik – Trnavská univerzita, Filozofická fakulta, Katedra klasickej archeológie

            Ing.arch. Jaroslava Žuffová, CSc.samostatná výskumníčka v oblasti architektonicko – historického                           výskumu

13.45  Návrh prezentácie archeologickej lokality bývalého cintorína s karnerom pri Bazilike sv. Mikuláša                   v Trnave

            Doc. Ing. arch. Jana Gregorová, PhD. – Fakulta architektúry STU, Ústav ekologickej a experimentálnej                   architektúry

            Ing. arch. Zuzana Ondrejková, PhD.– Ministerstvo kultúry SR, odbor ochrany pamiatok

            Ing. arch. Silvia Petrášová, PhD. – autorizovaný architekt

14.15  Zaniknuté úseky mestského opevnenia Trnavy – priestor mestského amfiteátra a SZ nárožná veža –               výsledky I. etapy archeologického výskumu

            PhDr. Branislav LesákMgr. Jozef Kováč – Mestský ústav ochrany pamiatok Bratislava

            Ing.arch. Ivan Staník – Krajský pamiatkový úrad Bratislava

14.45  Unikátne nálezy archeologického výskumu na parcelách Štefánikova ul. č.31,30 v Trnave, krátka                     informácia

            Mgr. Henrieta Baliová, PhD.– Mgr. Michal Takacs – Archeocenter, s.r.o.

15.00  Niekoľko poznámok k erbom v Bazilike sv. Mikuláša v Trnave

            Mgr. Marek Gilányi – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

15.30  Prestávka

16.30  Vlastnícke vzťahy k meštianskemu domu na Štefánikovej ulici č. 3 v Trnave od 16. stor.

            do 1. pol. 20. stor.

            Mgr. Zuzana Rábiková – Krajský pamiatkový úrad Trnava

17.00  Kostol sv. Margity v Kopčanoch v novovekých archívnych dokumentoch  

            PhDr. Radoslav Ragač, PhD.- Ministerstvo kultúry SR, Sekcia kultúrneho dedičstva

17.30  Nové stredoveké nálezy v Kostole sv. Jána Krstiteľa v Jelke
            PhDr. Mária Smoláková, CSc. – Ing. arch. Jaroslava Žuffová, CSc.- samostatné výskumníčky v oblasti                     architektonicko – historického a umelecko – historického výskumu

18.00  Pálffyovská prestavba kaštieľa v Malom Magri a jeho osudy v 1. pol. 20. stor.
            PhDr. Daniel Hupko, PhD. – Múzeum mesta Bratislavy

18.30  Diskusia, ukončenie seminára

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Projekt bezpečnostná zóna pre ambasádu U.S.A.

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky zverejňuje podľa § 3 odsek 5 zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní (správy poriadok) v znení neskorších predpisov informácie týkajúce sa doterajšieho priebehu správneho konania vo veci Projekt bezpečnostná zóna pre ambasádu U.S.A., Bratislava, Hviezdoslavovo námestie, Slovensko (ďalej len „vec“ ) na úradnej tabuli Pamiatkového úradu Slovenskej republiky.

Vplyv pamiatok na rozvoj podnikania a cestovného ruchu 2

Od 23. 12. 2004 je na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR v rámci druhého pripomienkového konania k dispozícii „Analýza vplyvov legislatívy z oblasti kultúrnych pamiatok na rozvoj podnikateľského prostredia a cestovného ruchu“, ktorá má byť následne predložená na rokovanie Vlády SR.
Ako sa uvádza v predkladacej správe, „kultúrne pamiatky tvoria jeden zo základných prvkov ponuky cestovného ruchu na Slovensku. Podľa doterajších poznatkov však práve vo vzťahu ochrany a revitalizácie pamiatkového fondu a podnikateľských aktivít dochádzalo ku kolíznym situáciám a bolo preto zámerom MH SR
identifikovať a analyzovať tieto problémy.“
Prijímanie pripomienok bude uzavreté 5. 1. 2005.