Kolokvium: História skla 2003

Sekcia “História skla” pri Slovenskej archeologickej spoločnosti, Slovenská sklárska spoločnosť a Archeologický ústav SAV v Nitre dňa 4.11.2003 zorganizovali tretie multidisciplinárne kolokvium venované podpore výskumu problematiky historického skla na Slovensku. Podujatie nie je určené výhradne špecialistom na sklo, ale každému, kto má alebo chce upozorniť na nález historického skla alebo zaujímavú problematiku spojenú s týmto okruhom predmetov, prípadne sa dozvedieť informácie ku konkrétnym otázkam v tejto oblasti alebo nadviazať kontakt s odborníkmi.Každoročným organizovaním kolokvií s publikačným výstupom sa sleduje dlhodobý cieľ prispievať k tvorbe základnej informácie o stave pramennej bázy historického skla na Slovensku od najstarších dôb po súčasnosť so zachovaním informácii o pôvodných autoroch a nálezcoch ako i podpora multidisciplinárneho záujmu o problematiku historického skla na Slovensku so zapojením do medzinárodného výskumu. Garantmi podujatia boli PhDr. D. Staššíková-Štukovská AÚ SAV a Ing. A. Plško, CSc. TU Trenčín. Podujatie sa konalo v budove SAV na Akademickej ul. 2 v Nitre.
Kolokvia sa zúčastnilo 52 bádateľov z dvadsiatich rôznych inštitúcii okrem Slovenska z troch štátov – Českej republiky, Rakúska a Nemecka (desať rôznych inštitúcii) a viacerí účastníci sa zúčastnili individuálne.

Kolokvium otvoril riaditeľ AÚ SAV prof. Dr. Alexander Ruttkay, DrSc. A predsedala mu PhDr. D. Bialeková, CSc. Celkov odznelo 10 referátov, v panelovej diskusii bolo 14 prezentácii. V úvodnej časti odzneli informácie o vybraných podujatiach venovaných historickému sklu v roku 2003 a nových publikáciach z tohto tematického okruhu (D.Staššíková-Štukovská). Osobitne zaujímavou bola prehľadná informácia o kongrese AIHV a problematike historického skla, ktorá bola na tomto najvýznamnejšom svetovom podujatí pertraktovaná (E. Černá). Prezentované referáty boli venované historicko-kultúrnym otázkam multidisciplinárneho výskumu historického skla od doby bronzovej po novovek. Najstaršie nálezy skla prednesené na tomto kolokviu pochádzajú z obdobia HC/HD1 cca 8.-6. storočie p.n.l. zo Smoleníc (M. Horňák), najmladšie pochádzali zo začiatku 20. storočia zo zaniknutej sklárne v Rudne nad Hronom ( prezentované v panelovej diskusii V. Karlovským). Viacerí autori venovali pozornosť problematike historických skiel v období 15.- 17. storočia (F. Frýda, Z. Drenko, M. Bielich-V.Šíma, H. Sedláčková, M. Samuel) a relatívne bohatý blok vytvorili i prezentácie skiel vznikajúcich náhodne pri hutníckom a metalurgickom procese výroby a spracovania kovov (I. Turnovec, P. Jelínek, T. Štefanovičová, M. Čurný, D. Staššíková-Štukovská). Spomínaný blok panelovo prezentovaných predmetov bol cenným nielen pre archeológov, lebo obsahoval spresňujúce informácie o nálezoch skla, ktoré sa stávajú v odbornej literatúre často predmetom mylnej interpretácie. Prezentované artefakty skla náhodne vznikajúceho pri výrobe železa a farebných kovov umožnili účastníkom oboznámiť sa priamo s podobou takýchto skiel a porovnať ich s odpadmi z novodobej sklárskej pece. Z doby laténskej zaujal fundovaný a graficky príťažlivý poster autorov G. Březinová – M. Soják. Nález sklenej nádoby zo sťahovania národov a rôzne témy včasného stredoveku priniesli nové informácie ako i možnosť vidieť predmety zblízka (J. Zábojník – J. Pavúk, D. Frolíková, E. Fottová – E. Hrnčiarik, D. Staššíková – Š. Ungerman). Neobyčajne zaujímavé boli referáty venované otázke sklených napodobenín polodrahokamov a možnosti ich rozlíšenia (I. Turnovec). Z technických vied boli zaujímavé výsledky prezentované v súvislosti s použitím spektrálnych metód pri analýzach archeologických nálezov ( Z. Cílová, V. Hulínsky, E. Černá) a na experimentálne možnosti pre sklo málo používanej metódy priniesol referát venovaný Mössbauerovej spektroskopii (M. Miglierini). Dôležitou a prvýkrát na Slovensku prezentovanou témou boli artefakty z prebiehajúceho výskumu zaniknutej sklárskej pece z Plaveckého Mikuláša (P.Wittgrúber – L. Hrehorová).

Jednotlivé príspevky tak v referátovej časti ako v panelovej prezentácii boli predmetom bohatej diskusie, kde viacerí účastníci získali cenné informácie pre svoje nálezy prípadne podnety na spoluprácu alebo možnosti na ďalšie publikovanie. Záujmu sa tešili hlavne trojrozmerné nálezy, ktoré si mohli účastníci kolokvia prezrieť za autorovej prítomnosti skutočne zblízka. Koncepcii kolokvia zameranej na podporu výskumu historického skla na Slovensku pomohla prítomnosť reprezentantov Českej sklárskej spoločnosti, ktorí majú bohaté skúsenosti v interdisciplinárnom výskume historického skla ako aj v terénnom výskume sklárskych hút a pecí, ktorí veľmi ochotne poradili viacerým účastníkom mnohými cennými radami. Prítomnosť týchto odborníkov je výsledkom oficiálnej a dobre sa rozvíjajúcej spolupráce sekcie SAS s Českou sklárskou spoločnosťou a ich záujem o účasť a spoluprácu aj v budúcnosti možno považovať za priaznivé ocenenie organizácie a úrovne kolokvia.

Rukopisy príspevkov plánujeme vydať v zborníku spoločne s príspevkami z kolokvia z roku 2002 ako Suplementum Informátora História skla “2002 a 2003” (podobne ako zborníček referátov z prvého kolokvia História skla “2001”). Ukončenie prijímania rukopisov do zborníka sa plánuje v januári 2004 a po posúdení a vyjadrení Edičnej rady AÚ SAV s vydaním v prvom polroku roku 2004. Finančné zabezpečenie zborníka je čiastočne zabezpečené z mimoústavných zdrojov, nestačí však na plné krytie vydania publikácie, preto si dovolím upozorniť záujemcov, že v Spoločnosti A.Točíka máme ešte niekoľko kusov zborníka “História skla 2001”, ktorý stojí 100,-Sk a výťažok z predaja je určený na podporu vydania ďalšieho zborníka z kolokvia. Zborník si možno objednať prostredníctvom autorky tohto príspevku v AÚ SAV prípadne prostredníctvom knižnice AÚ SAV v Nitre.

V budúcom roku plánujeme uskutočniť štvrté kolokvium venované histórii skla na Slovensku pravdepodobne v súčinnosti s plánovanou výstavou o historickom skle na Slovensku a svetovým kongresom sklárov, ktorý sa uskutoční v júni 2004 v Trenčíne. Radi privítame ďalších účastníkov s novými informáciami o nálezoch a predmetoch zo skla, poznatkami a skúsenosťami z analýz alebo technológie výroby skla, etnografickými a národopisnými informáciami atď. Opätovne skúsime zabezpečiť prítomnosť odborníkov z dosiaľ na našich kolokviach nepertraktovaných oblastí ako aj opakovane umožniť účastníkom oboznámiť sa s artefaktami s edukačným významom (polodrahokamy a ich napodobeniny zo skla, odpady skla z hutníckej a metalurgickej výroby ako i odpady zo sklárskej výroby). O presnom termíne štvrtého kolokvia budeme zvlášť informovať.

D.Staššíková-Štukovská

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Peter Mika – výstava skla

Považská galéria umenia a Emócia gallery Vás pozývajú na výstavu tvorby mladého výtvarníka Petra Mika, ktorej vernisáž v kurátorskej koncepcii Miry Putišovej sa uskutoční vo štvrtok 20. novembra 2003 o 17.00 h. v malej výstavnej sieni PGU. Peter Miko je absolventom VŠVU v Bratislave, ateliéru skla doc. J. Gavulu.

Zoznámenie s krehkou krásou skla, keramiky a porcelánu

Zoznámiť sa trochu inak s krehkou krásou skla, keramiky a porcelánu ponúka Múzeum mesta Bratislavy. Múzeum pripravuje pravidelne raz do mesiaca návštevy študijného depozitu keramiky, porcelánu a skla v Apponyiho paláci na Radničnej 1, blízko Starej radnice. Túto možnosť majú všetci, čo prídu na verejné sprístupnenie depozitu do rokokového Apponyiho paláca známeho expozíciou vinohradníctva vo štvrtok 8. júla 2010 o 10:00 a potom o 16:00.

UNIMARC V SLOVENSKEJ KATALOGIZÁCII

V dňoch 13.-17. októbra 1997 sa uskutočnilo v Martine dlho urgované podujatie UNIMARC v slovenskej katalogizácii. V posledných dvoch rokoch mnohokrát zaznela požiadavka knižníc, aby metodické podujatia venované novým štandardom neboli zamerané len na bibliografov, ale aby sa uskutočnilo aj podujatie pre katalogizátorov…