Kaštieľ Imre Madácha sa bude rekonštruovať

Obrázok k článku

Slovenské národné múzeum chce rekonštruovať kaštieľ Imre Madácha v Dolnej Strehovej. Rokokovo-klasicistický kaštieľ z konca 18. storočia, ktorý využíva Slovenské národné múzeum – Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku, bol naposledy rekonštruovaný v roku 1964, kedy tu bolo zriadené literárne múzeum. Verejná súťaž je vyhlásená na zákazku s trvaním jeden rok v predpokladanej hodnote 1 142 664,98 eur bez DPH. Peniaze pritom majú ísť z Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007-2013, vyplýva to z oznámenia zverejnenom vo vestníku verejného obstarávania. Z ponúk, čo splnia podmienky súťaže vyhrá ponuka s najnižšou cenou. Zmluva s víťazom na komplexnú opravu kaštieľa by mala byť uzatvorená do konca júla budúceho roka bez možnosti predĺženia.

Zákazka zahŕňa komplexnú obnovu budovy kaštieľa, ale aj jeho kanalizácie a vodovodu, zdravotechniky, vykurovania, plynoinštalácie, elektroinštalácie, či rozšírenie verejného osvetlenia. Mala by odstrániť vlhnutie objektu, vynovenie vonkajších a vnútorných omietok, štukatúr, malieb, šambrán (lemovania okien) a podláh a celkovú rekonštrukciu strechy, vrátane stavebných úprav potrebných na využitie podkrovia. Kaštieľ by mal po rekonštrukcii získať bezbariérový prístup. Súčasťou zákazky je i rozšírenie verejného osvetlenia, nové sociálne zariadenia, architektonický a archeologický prieskum. Opraviť sa má tiež nádvorie kaštieľa.

Podľa informácií zverejnených vo vestníku verejného obstarávania, predmet zákazky bude financovaný v rámci schválenej žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007-2013. Zmluva s úspešným uchádzačom bude podpísaná až po kontrole verejného obstarávania na predmet zákazky a podpísaním zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Subsidy Contract medzi National Development Agency Budapest a Slovenským národným múzeom. Ak nebude podpísaná zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, národné múzeum verejné obstarávanie zruší, lebo nebude mať financie na úhradu. Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom je 15. apríl. Ponuky alebo žiadosti o účasť sa dajú predkladať do 23. mája. Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané je do 31. júla 2011.

Pôvodný kaštieľ Madáchovcov v roku 1717 vyhorel a za obeť plameňov padla v roku 1758 aj zrenovovaná budova. Koncom 18. storočia sa Alexander Madách, starý otec maďarského spisovateľa Imre Madácha, pustil do budovania nového rodinného sídla. Na mieste niekdajšieho kaštieľa, pripomínajúceho pevnosť, postavili dodnes zachovanú rokokovo-klasicistickú budovu. Práve v nej žil a tvoril autor Tragédie človeka, Imre Madách (1823 – 1864). V kaštieli je stála expozícia SNM – Múzea kultúry Maďarov na Slovensku. V Kaštieli Imre Madácha Dolná Strehová možno nájsť výstavy venované dielu Imre Madácha a spisovateľov z tohto regiónu.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…

Kaštiel vo Svätom Antone 250-rocný ?

Oľga Kuchtová

Kaštieľ so Svätom Antone leží v  kraji pod Sitnom, v  blízkosti starobylej Banskej Štiavnice, na úpätí lesnatých hôr. Má také silné fluidum, že neustále priťahuje návštevníkov aj napriek tomu, že lepšie časy zažil už dávno. Patril známemu šlachtickému rodu Koháryovcov, neskôr Coburgovcov, ktorých príbuzenstvo preniklo do všetkých panovníckych rodov v  Európe. Vyhlásením tejto pamiatky za štátny kultúrny majetok sa v  roku 1951 dostal do správy štátu. V  roku 1962 získal štatút múzea.

Thurzovský kaštieľ v Bytči

Norma Urbanová – Ľubica Veľasová
Jedno z najvýznamnejších renesančných feudálnych sídiel šľachty, kaštieľ v Bytči, nebol napriek svojmu nespornému architektonickému a historickému významu doposiaľ komplexne skúmaný. Ani výskum kolektívu pracovníkov Pamiatkového ústavu v Bratislave v roku 1999, ktorý bol determinovaný plnou prevádzkou v ňom sídliaceho Štátneho oblastného archívu, nemôžeme chápať ako uzavretý. Priniesol však niektoré nové poznatky o architektonickom vývoji tohto objektu, ktoré môžu zásadným spôsobom prispieť k uchovaniu jeho najväčších hodnôt.

SPRÁVA O ČINNOSTI IFLA ZA ROKY 1997-1999

Predkladaná správa – už druhá v poradí – prináša prehľad o činnosti vrcholnej medzinárodnej knihovníckej inštitúcie z obdobia medzi dvomi zasadnutiami Výkonného výboru IFLA. Zároveň je vynikajúcou príležitosťou na predstavenie IFLA a jej zložiek, jej profesionálnych programov a projektov. Je tak významným zdrojom informácií z oblasti knihovníckej profesie spolu s webovskou stránkou (http://www.ifla.org) a jej zmrazenou” verziou na CD-ROMe IFLANET Unplugged”…