Kasárne v Novej pevnosti dostanú novú strechu

Komárno, kasárenská budova v Novej pevnosti, foto: Kamil Nováčik

Mesto Komárno opraví strešnú konštrukciu kasárenskej budovy, ktorá je súčasťou historického pevnostného systému Komárna. Na objekte bývalých kasární sa prepadla strecha. Krajský pamiatkový úrad Nitra vo svojom rozhodnutí po obhliadke konštatoval havarijný stav, ktorý môže ohrozovať nielen pamiatku, ale aj zdravie a život ľudí. Od mája má mesto k dispozícii statický posudok a návrh sanačných prác a od júna aj realizačný projekt. Mestskí poslanci na októbrovom zastupiteľstve schválili plán a harmonogram záchranných prác.
   Podľa neho sa bude havarijný stav odstraňovať od novembra do marca 2013, stáť to bude 12 611 eur. V prvom rade bude treba riešiť uvoľnené rímsy, telesá komínov a uvoľnené tesárske konštrukcie, ktoré môžu ohrozovať ľudí. Potom príde na rad prvá etapa záchranných prác dunajského krídla budovy kasárne s predpokladanými nákladmi 59 904 eur, ktorá má trvať do júla. V druhej a tretej etape sa bude opravovať severozápadné krídlo kasární, čo potrvá do mája 2014 a bude stáť 51 208 eur. Posledná, štvrtá etapa záchranných prác sa bude týkať krídla budovy zo strany Váhu a naplánovaná je na jún až december 2014 s predpokladanými nákladmi 46 254 eur. Poslanci poverili primátora Antona Mareka, aby na najbližšie zastupiteľstvo predložil návrh na financovanie záchranných prác. Zároveň bude treba do návrhu rozpočtu mesta na nasledujúce roky zapracovať finančné krytie týchto investícií.
   Kasárenská budova je súčasťou Novej pevnosti v rámci národnej kultúrnej pamiatky pevnostného systému Komárna. Výstavba Starej pevnosti sa začala na pokyn cisára Ferdinanda I. v roku 1546, dokončili ju v roku 1557. Novú pevnosť postavili v rokoch 1663 – 1673 na pokyn cisára Leopolda I. Po prestavbe a rozšírení v 19. storočí patrí komárňanský pevnostný systém svojimi rozmermi medzi najväčšie pevnostné systémy tohto druhu na svete – jeho vonkajší obvod je 15,5 kilometra. Jeho jedinečnosť spočíva najmä vo veľkosti objektov, ktoré boli v 19. storočí schopné pojať armádu s 200 000 vojakmi. Bola to najsilnejšia a najväčšia habsburská pevnosť Rakúsko-Uhorskej monarchie a útočisko cisára. Pevnosť nikdy nebola dobytá – ani v období tureckých obliehaní v 16. storočí, ani počas revolučných rokov 1848 – 1849. Pevnostný systém sa rozkladá na území dvoch štátov – Slovenska a Maďarska, ktoré spoločne vypracovali návrh na jeho zápis do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Mesto Komárno je vlastníkom pamiatky od roku 2003.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Komárno: Pevnostný systém do UNESCO

16.01.2007 ? Minister kultúry Marek Ma?ari? dnes na pôde MK SR prijal ?lena predstavenstva SPP Phillipa Bouclyho, generálneho riadite?a SPP Miroslava Lapuníka a predstavite?a Nadácie SPP Petra Kamenického15. januára 2007 – Vo Ve?kej sále Dôstojníckeho pavilónu v Komárne sa dnes uskuto?nilo slávnostné podpísanie spolo?ného návrhu Ma?arskej republiky a Slovenskej republiky na zápis ?Pevnostného systému na sútoku riek Dunaja a Váhu v Komárne ? Komárome? do Zoznamu svetového dedi?stva UNESCO..