Jasovskí premonštráti obnovia gymnázium na Kováčskej

Kláštorná knižnica v Jasove, foto: regionkosice.com

Rehoľa premonštrátov – Opátstvo Jasov obnoví Premonštrátske gymnázium na Kováčskej 28 v Košiciach. Ministerstvo školstva SR udelilo rádu premonštrátov súhlas, aby ako zriaďovateľ po rokoch opäť otvoril cirkevné gymnázium. „Je to pre nás premonštrátov historický okamih. Vraciame sa v tomto smere k svojmu poslaniu, Pred tromi rokmi, už keď som sa ujal funkcie opáta, mal som taký sen. Chcel som vrátiť do našich priestorov na Kováčskej ulici mladých ľudí, študentov a pedagógov. Atmosféra školy, vzdelávania podľa mňa k týmto nádherným historickým priestorom patrí, pretože gymnázium sídlilo v týchto miestach od nepamäti. Kováčska 28 v sebe nesie kus histórie nielen nášho rádu, ale celého mesta Košice,“ hovorí opát Rádu premonštrátov Ambróz Martin Štrbák.

Rehoľa vlastní priestrannú školskú budovu v centre mesta Košice po stáročia, cirkevné gymnázium v nej pôsobilo už od 17.storočia. Premonštráti spravovali gymnázium na Kováčskej od roku 1811. Objekt, v ktorom sídlilo gymnázium aj za socializmu, získali premonštráti v reštitúcii. Gymnázium zaniklo a cirkev dosiaľ komerčne prenajíma priestory.
„V prvej polovici 20.storočia sa pod naším vedením stalo Premonštrátske gymnázium inštitúciou s vysokou odbornou i pedagogickou úrovňou a významným pôsobením v meste. Určite chceme nadviazať na tradíciu kvality – kvalitu pedagógov aj študentov,“ hovorí opát. Gymnázium má otvoriť svoje brány od 2. septembra nasledujúceho školského roka.

Študenti a pedagógovia sa od septembra vrátia na prvé poschodie. Náklady na nevyhnutnú rekonštrukciu a úpravy odhaduje rád na 50 000 eur. Gymnázium bude mať od začiatku modernú počítačovú miestnosť a vybavenie tried. „Rekonštrukciu budeme financovať z vlastných zdrojov, privítame samozrejme akúkoľvek pomoc a podporu od sympatizantov a dobrodincov. Budeme sa snažiť využiť aj zahraničné zdroje, napríklad pomoc nemeckej biskupskej konferencie – Renovabis,“ hovorí opát.

„Jedinečnosť nášho gymnázia bude spočívať vo vyučovaní latinského jazyka a ako voliteľného predmetu gréckeho jazyka, ale takisto aj filozofie a základov myslenia. Pôjde teda o klasické gymnázium s vyučovaním latinského jazyka popri štandardnom vyučovaní základných dvoch cudzích jazykov, angličtiny a nemčiny,“ vysvetľuje opát. V súčasnosti pracuje opátstvo na vybudovaní kvalitného pedagogického tímu. Pod jeho dohľadom sa budú konať prvé prijímacie pohovory 13. a 16. mája 2013. Kritériá na prijatie do prvého ročníka budú na základe celkového prospechu žiaka a prospechu na koncoročných vysvedčeniach, výsledku z Testovania 9 a výsledkov prijímacích skúšok. Detailné kritéria na prijímacie skúšky budú zverejnené v mesiaci január na webovej stránke školy. V súčasnosti záujemcovia nájdu informácie na stránke www.opatstvojasov.sk.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Písmo

1. ÚVOD
Písmo je pamäť ľudstva. Môžeme sa o tom presvedčiť sami. Čo urobíme, keď si budeme chcieť niečo zapamätať? Zaviažeme si uzol na vreckovke? Po čase sa však môže stať, že nám uzol síce pripomenie nejakú povinnosť, ale akú – to nám nepovie. Najlepším spôsobom, ako si niečo zapamätať, je poznamenať si to do zošitu alebo notesu. A ako inak než v písomnej podobe!

SPRÁVA O ČINNOSTI IFLA ZA ROKY 1997-1999

Predkladaná správa – už druhá v poradí – prináša prehľad o činnosti vrcholnej medzinárodnej knihovníckej inštitúcie z obdobia medzi dvomi zasadnutiami Výkonného výboru IFLA. Zároveň je vynikajúcou príležitosťou na predstavenie IFLA a jej zložiek, jej profesionálnych programov a projektov. Je tak významným zdrojom informácií z oblasti knihovníckej profesie spolu s webovskou stránkou (http://www.ifla.org) a jej zmrazenou” verziou na CD-ROMe IFLANET Unplugged”…

Kaštiel vo Svätom Antone 250-rocný ?

Oľga Kuchtová

Kaštieľ so Svätom Antone leží v  kraji pod Sitnom, v  blízkosti starobylej Banskej Štiavnice, na úpätí lesnatých hôr. Má také silné fluidum, že neustále priťahuje návštevníkov aj napriek tomu, že lepšie časy zažil už dávno. Patril známemu šlachtickému rodu Koháryovcov, neskôr Coburgovcov, ktorých príbuzenstvo preniklo do všetkých panovníckych rodov v  Európe. Vyhlásením tejto pamiatky za štátny kultúrny majetok sa v  roku 1951 dostal do správy štátu. V  roku 1962 získal štatút múzea.