ICOMOS Slovensko vyhlásil výsledky druhého ročníka Národnej ceny ICOMOS Slovensko

Obrázok k článku od zora.

ICOMOS Slovensko vyhlásil výsledky druhého ročníka Národnej ceny ICOMOS Slovensko – Dedičstvo pre budúcnosť, za prínos k ochrane, obnove a prezentácii kultúrneho dedičstva Slovenska za rok 2018. V priestoroch kaplnky na Bratislavskom hrade sa 14. júna 2019 uskutočnil slávnostný ceremoniál.

 

Cieľom podujatia bolo ocenenie aktivít z oblasti ochrany pamiatkového fondu, ktoré sú výrazným prínosom k ochrane, obnove a prezentácii kultúrneho dedičstva Slovenska, s celospoločenským dosahom, ako aj informovanie verejnosti o pozitívnom prístupe ku kultúrnemu dedičstvu.


Medzinárodná komisia vyberala nominácie a udelila ceny z verejnosťou prihlásených návrhov.
V kategórii Výnimočná aktivita vedúca k posilňovaniu informovanosti a vnímavosti verejnosti k hodnotám kultúrneho dedičstva, komisia nominovala nasledujúce aktivity:
-Veľký Biel kaštieľ, aktivity -Projekt obnovy hradov s pomocou nezamestnaných -Opustená (re)kreácia (Liečebný dom Machnáč) publikácia a aktivity -OZ Gotická cesta, aktivity -Konferencia „Oživovanie hradov“ -Osada Podšíp, workshopy.


Komisia z nominovaných aktivít udelila v tejto kategórii Cenu: Projektu obnovy hradov s pomocou nezamestnaných rezortu kultúry, rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny a OZ Zachráňme hrady. Cena bola udelená za inovatívny a unikátny projekt záchrany torzálnych pamiatok spoluprácou dvoch rezortov spolu s dobrovoľníckym hnutím, ktorý priniesol za 7 rokov svojej existencie stabilizáciu veľkej časti týchto pamiatok a ich postupné sprístupňovanie verejnosti.


V kategórii Obnova pamiatky tradičnými stavebnými technológiami s ohľadom na zachovanie remeselných postupov komisia nominovala nasledujúce obnovy:
-Zvonička Vyšehradné -Obnova rodinného domu na Smetanovej ulici v pamiatkovej zóne CMO (centrálna mestská oblasť) Bratislava -Baroková jezuitská lekáreň v Štiavnických Baniach -Laznícka usadlosť Hrušov -Obnova šindľovej strechy detašovaného pracoviska Fakulty architektúry STU v Banskej Štiavnici.
Komisia z nominovaných obnov udelila Cenu: Mgr. Dane Kukurovej za obnovu barokovej Jezuitskej lekárne v Štiavnických Baniach.

Cena bola udelená predovšetkým za citlivé rešpektovanie historických vrstiev objektu, za dôslednú umeleckoremeselnú konzerváciu a obnovu s použitím prírodných materiálov a historických postupov a za spôsob obnovy realizovaný formou workshopov mladých ľudí – budúcich remeselníkov.


V kategórii Citlivý vstup novej architektúry do historického prostredia boli potvrdené dve nominácie z dvoch návrhov:
-Castellum Café Nitriansky hrad
-Obnova a prístavba secesnej vily v Košiciach.
Cena v tejto kategórii nebola udelená.


V zmysle štatútu súťaže má komisia právo udeliť aj negatívne ocenenie (anticenu) za mimoriadne nevhodný zásah do pamiatky, jej asanáciu, nevhodné použitie technológií či zásahov, ktoré poškodili alebo zničili hodnoty pamiatky. Túto cenu je možné udeliť aj v prípade výnimočne negatívneho diela či aktivity vo vyššie uvedených v kategóriách.
Z dvoch prihlásených návrhov komisia udelila dve nominácie za nevhodné aktivity vedúce k vážnemu ohrozeniu hodnôt pamiatky:
– Dlhodobé zanedbávanie údržby hradu Sklabiňa
-Vyhliadková veža v Bojniciach.
Anticenu získala Vyhliadková veža v Bojniciach. Dôvodom udelenia anticeny je narušenie panorámy Bojnického zámku v diaľkových pohľadoch a zároveň aj hrozba ďalšej nadstavby tejto vyhliadkovej veže.


Súčasťou súťaže je aj vyhlásenie “Ohrozenej pamiatky roka”, za účelom získania spoločenskej podpory na jej záchranu. Verejnosť prihlásila 3 návrhy objektov do kategórie ohrozenej pamiatky, s ktorými sa komisia stotožnila. Ide o nasledujúce objekty:
– Kaštieľ Kunerád
– Kúria Griňava
– Liečebný dom Machnáč.
Ohrozenou pamiatkou roka sa stal Liečebný dom Machnáč v Trenčianskych Tepliciach postavený v roku 1932 podľa návrhu architekta európskeho významu Jaromíra Krejcara. Objekt chátra od roku 2002, kedy po 70 rokoch nepretržitej funkcie liečebného kúpeľného zariadenia ukončil majiteľ jeho činnosť. Za 17 rokov chátrania sa objekt dostal do stavu ruiny.


Národný komitét ICOMOS Slovensko verí, že aj zverejnením týchto ohrozených pamiatok môže prispieť k väčšej mobilizácii verejnosti a zosilneniu snáh na ich záchranu.

 

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Ministerstvo vyhlásilo súťaž Kultúrna pamiatka roka

Ministerstvo kultúry a cestovného ruchu SR aj v tomto roku vyhlásilo súťaž Kultúrna pamiatka roka. Rezort kultúry akciou podporuje zodpovedný prístup vlastníkov národných kultúrnych pamiatok a predstaviteľov samosprávy miest a obcí k ochrane kultúrneho dedičstva. Zámerom súťaže z hľadiska prínosu pre ochranu pamiatkového fondu je oceniť prípravu a realizáciu obnovy alebo reštaurovania kultúrnych pamiatok ako aj prípravu a realizáciu obnovy historického prostredia na území pamiatkových zón a pamiatkových rezervácií Slovenska.

Odpovede