Etnofolk – ľudová kultúra na internete

Titulny obrazok blogu uzivatela: uskalienka

V posledných rokoch sa tradičná ľudová kultúra stala vyhľadávaným prameňom spoločenských, záujmových i komerčných aktivít. Takými sú sviatky obcí, mestské slávnosti, jarmoky, oživované zvyky, produkcia ľudových remeselníkov, stovky združení milovníkov folklórnych piesní či tancov, publikácie či hudobné cédečka a mnohé ďalšie príklady, ktoré potvrdzujú príťažlivosť ľudových tradícií. Možno preto, lebo globálna kultúra sa tlačí do všetkých oblastí nášho života a cítime, že strácame niečo zo svojej identity. Ale je pravda, že s kultúrnym dedičstvom narábame vo viac alebo menej vydarenej podobe, prevláda svojvôľa, chýbajú informácie.

Ústav etnológie SAV v Bratislave a Centrum vedy a výskumu UMB v Banskej Bystrici sa zapojili do riešenia projektu „Ochrana a rozvíjanie kultúrneho dedičstva ľudovej kultúry v Strednej Európe“, ktorý je súčasťou programu Central Europe v rámci Európskeho fondu regionálneho rozvoja EÚ. Hlavným riešiteľom je Etnologický ústav AV ČR v Prahe a ďalšími partnermi sú etnologické pracoviská maďarskej a slovinskej akadémie vied. Etnológovia štyroch stredoeurópskych krajín sa tak zapojili do prípravy internetového portálu, na ktorom budú sprístupnené archívne grafické, zvukové a audiovizuálne dokumenty o historických podobách ľudovej kultúry, ale aj ďalšie informácie. Projekt je zameraný širšie ako samotná webová stránka, ktorá sa tvorí na adrese http://www.etnofolk.eu. Skúmajú sa inovatívne nástroje na ochranu, sprístupnenie, interpretáciu a využitie existujúcich prameňov o dedičstve ľudovej kultúry, na propagáciu tohto kultúrneho bohatstva a zlepšenie jeho využívania širokou verejnosťou s využitím skúsenosti zúčastnených, ale aj iných vyspelých krajín.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

SPRÁVA O ČINNOSTI IFLA ZA ROKY 1997-1999

Predkladaná správa – už druhá v poradí – prináša prehľad o činnosti vrcholnej medzinárodnej knihovníckej inštitúcie z obdobia medzi dvomi zasadnutiami Výkonného výboru IFLA. Zároveň je vynikajúcou príležitosťou na predstavenie IFLA a jej zložiek, jej profesionálnych programov a projektov. Je tak významným zdrojom informácií z oblasti knihovníckej profesie spolu s webovskou stránkou (http://www.ifla.org) a jej zmrazenou” verziou na CD-ROMe IFLANET Unplugged”…

Vplyv pamiatok na rozvoj podnikania a cestovného ruchu 2

Od 23. 12. 2004 je na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR v rámci druhého pripomienkového konania k dispozícii „Analýza vplyvov legislatívy z oblasti kultúrnych pamiatok na rozvoj podnikateľského prostredia a cestovného ruchu“, ktorá má byť následne predložená na rokovanie Vlády SR.
Ako sa uvádza v predkladacej správe, „kultúrne pamiatky tvoria jeden zo základných prvkov ponuky cestovného ruchu na Slovensku. Podľa doterajších poznatkov však práve vo vzťahu ochrany a revitalizácie pamiatkového fondu a podnikateľských aktivít dochádzalo ku kolíznym situáciám a bolo preto zámerom MH SR
identifikovať a analyzovať tieto problémy.“
Prijímanie pripomienok bude uzavreté 5. 1. 2005.

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…