Dotácia na námestie pôjde na kostol sv. Jakuba

Obrázok k článku

Dotáciu Ministerstva financií Slovenskej republiky vo výške takmer 681-tisíc na druhú etapu prestavby Námestia Majstra Pavla v Levoči samospráva nakoniec použije na rekonštrukciu kostola sv. Jakuba. Ako pre agentúru povedal levočský primátor Milan Majerský, dôvodom je to, že verejné obstarávanie na rekonštrukciu námestia bolo zrušené pre časovú tieseň na realizáciu rekonštrukcie námestia, kde Sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom (SORO) bol určený termín 31. októbra 2015. Peniaze budú využité na reštaurátorské práce na spodnej časti veže kostola, ktorá je v súčasnosti v havarijnom stave. Poslanci mesta zmenu použitia dotácie poskytnutej v roku 2014 odsúhlasili, podľa mesta ju schválilo aj ministerstvo.

 

Ako informovalo vedenie mesta, druhá etapa prestavby námestia nebude realizovaná z dôvodu zrušenia použitého postupu zadávania zákazky kvôli zmene okolností, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie. „Prvé verejné obstarávanie v roku 2014 bolo riadiacim orgánom SORO zrušené pre nezákonný postup verejného obstarávateľa,“ uviedol primátor. Vzhľadom na dobu trvania procesu druhého verejného obstarávania by už podľa primátora nebolo možné zrealizovať predmet zákazky, ktorý je predmetom verejného obstarávania v požadovanom termíne a v požadovanej kvalite. „V prípade, že by sme prvú tranžu pre rok 2015 nevyužili, prišli by sme o sumu 341 900 eur,“ uviedol Majerský. Keďže dotácia v tejto výške je určená na kapitálové výdavky na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok, namiesto námestia samospráva vynoví kostol.

 

Reštaurátorské práce na spodnej veži kostola zo 14. storočia bude realizovať Pamiatkový úrad SR – Oblastný reštaurátorsky ateliér Levoča, ktorý práce na exteriéri národnej kultúrnej pamiatky vykonáva od roku 1999. Podľa mesta nie je z hľadiska záujmov ochrany majetku žiadúce, aby sa čiastkové práce na exteriéri jedného objektu ponúkli vo voľnej súťaži rôznym subjektom. „Z umeleckých a technických dôvodov a pre zachovanie takzvaného jednotného rukopisu vykonávaných reštaurátorských prác, je potrebné zabezpečiť, aby práce na exteriéri národnej kultúrnej pamiatky, zabezpečoval jeden subjekt,“ uviedlo mesto. Práce sa podľa ateliéra budú týkať reštaurovania plastickej výzdoby s príponami, slepými mníškami a konzolami pri hornom ukončení kubusu dolnej časti veže. Na východnej strane budú práce zrealizované až po úroveň strechy kostola. Ateliér sa zaviazal ukončiť práce do novembra 2016.

 

 

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Renesančné trulice III

1.1.2. INTARZIA S RASTLINNYMI MOTIVMI
Z obdobia renesancie sa na Slovensku zachovala počtom pomerne rozsiahla skupina intarzovaných truhlíc jednotnej výtvarnej koncepcie pravdepodobne domáceho pôvodu. Jednotlivé práce spája veľa spoločných znakov týkajúcich sa okrem uplatnenia rovnakej techniky výzdoby i dekoratívnych elementov, aj ich celkového usporiadania v architektonickom členení podobnom vo všetkých truhlicach tejto skupiny.

Vplyv pamiatok na rozvoj podnikania a cestovného ruchu 2

Od 23. 12. 2004 je na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR v rámci druhého pripomienkového konania k dispozícii „Analýza vplyvov legislatívy z oblasti kultúrnych pamiatok na rozvoj podnikateľského prostredia a cestovného ruchu“, ktorá má byť následne predložená na rokovanie Vlády SR.
Ako sa uvádza v predkladacej správe, „kultúrne pamiatky tvoria jeden zo základných prvkov ponuky cestovného ruchu na Slovensku. Podľa doterajších poznatkov však práve vo vzťahu ochrany a revitalizácie pamiatkového fondu a podnikateľských aktivít dochádzalo ku kolíznym situáciám a bolo preto zámerom MH SR
identifikovať a analyzovať tieto problémy.“
Prijímanie pripomienok bude uzavreté 5. 1. 2005.

Projekt bezpečnostná zóna pre ambasádu U.S.A.

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky zverejňuje podľa § 3 odsek 5 zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní (správy poriadok) v znení neskorších predpisov informácie týkajúce sa doterajšieho priebehu správneho konania vo veci Projekt bezpečnostná zóna pre ambasádu U.S.A., Bratislava, Hviezdoslavovo námestie, Slovensko (ďalej len „vec“ ) na úradnej tabuli Pamiatkového úradu Slovenskej republiky.