CITADELA 01 #ARCHA/architektúry na Starom zámku v B. štiavnici

Stary Zamok Citadela

Slovenské banské múzeum Banská Štiavnica v spolupráci s o.z. Iniciatíva za živé mesto uvádzajú a pozývajú na podujatie CITADELA 01 — #ARCHA/architektúry. Projekt CITADELA je cyklus sobotných podujatí – mini festivalov o fenoménoch histórie, vedy, umenia a každodennosti uvádzaný v kulisách Starého zámku. Počas tematických eventov sa budú medziodborovo neformálne prezentovať a prepájať odborníci, vedci, bádatelia, múzejníci, archivári a umelci. Ambíciou podujatia je verejnosti neformálne predstaviť rozmanité kultúrno – historické škály bádania, múzejníctva, aktuality, ale aj multižánrové umelecké reakcie na špecifický genius loci Starého zámku.

Pozývame aj rodiny s deťmi, súčasťou programu budú aj tvorivé dielne. Pilotný projekt z programového cyklu CITADELA 01 #ARCHA/architektúry, tematizuje kultúrne mnoho vrstevnatý areál Starého zámku z hľadiska architektúry, jeho ochrany, využitia a reflexie jeho genia loci.

Banská Štiavnica, Starý zámok, 10.7.2020, Starozámocká 11
15.00 – 20.00
https://fb.me/e/4G7IlYjoC
www.muzeumbs.sk

PROGRAM:
15.00 – 18.00 ARCHAICKÉ MASKY – výtvarná tvorivá dielňa. Zrecyklujeme rozmanité materiály a vyrobíme originálnu „šamanskú“ masku, nádvorie Starého zámku.

16.00 KABINET KURÁTORA – komentovaná prehliadka areálom hradu. Fenomény architektonicko – historického substrátu predstaví Iveta Chovanová.

17.00 – 18.30 FÓRUM – séria prezentácií v Knižnici Starého zámku
– Uhorská pamiatková komisia a pamiatky Banskej Štiavnice 
Historik Peter Buday predstaví svoju novú publikáciu: Koloman Lux: Starý zámok v Banskej Štiavnici
– Et in Arcadia ego. Navždy alebo večne?
Niekoľko poznámok k vzniku novodobých cintorínov v Európe predstaví Maroš Rovňák
– Tradične & Invenčne
Aktuality z procesu obnovy hradu Uhrovec odprezentuje Michal Hrčka (spoločnosť OBNOVA)

19.00 PORT – site specific vizuálno/zvuková inštalácia, performance Maroša Rovňáka, karner hradu Podujatie podporilo Mesto Banská Štiavnica.

O autoroch:
Iveta Chovanová Ing.arch., – pamiatkarka, kultúrna manažérka, múzejníčka (SBM), publicistka. Vo svojich aktivitách skúma kontexty a prepojenia kultúrneho dedičstva, jeho ochrany a prezentácie.

Peter Buday, Mgr., PhD., – umelecký historik, výskumník, pedagóg na UK Bratislava. Okrem iného sa programovo venuje dejinám pamiatkovej ochrany na Slovensku (aj v Uhorsku).

Michal Hrčka, Mgr., staviteľ – expert na tradičné stavebné technológie a remeslá, zakladateľ spoločnosti OBNOVA s.r.o. Popularizuje a vzdeláva odbornú aj laickú verejnosť v oblasti tradičného staviteľstva a pamiatkovej obnovy.

Maroš Rovňák, Mgr.art. ArtD., – multimediálny umelec, riaditeľ Stredoslovenskej galérie v Banskej Bystrici. Vo svojej aktuálnej tvorbe tematizuje motív smrti, pochovávania.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…

Odpovede