Cena PU SR – výzva na podávanie nominácií

Výzva na podávanie nominácií na Cenu Alžbety Güntherovej-Mayerovej 2011 za celoživotné dielo a mimoriadny prínos v oblasti ochrany pamiatkového fondu Slovenskej republiky.

 

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky udelí v roku 2011 po štvrtýkrát Cenu Alžbety Güntherovej-Mayerovej za celoživotné dielo a mimoriadny prínos v oblasti ochrany pamiatkového fondu Slovenskej republiky (ďalej len Cena). Cena bude udelená pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatok a historických sídiel, ktorý sa oslavuje každoročne 18. apríla.

Laureáta Ceny vyberie 7-členná komisia odborníkov, ktorú podľa štatútu Ceny vymenovala generálna riaditeľka Pamiatkového úradu Slovenskej republiky.

Členmi komisie sú: Mgr. Slavomír Katkin (predseda), Ing. arch. Viera Dvořáková, Ing. arch. Ivan Gojdič, PhDr. Peter Maráky, PhDr. Mária Poláková, Mgr. Eva Ševčíková, Ing. Anna Valeková.

Uzávierka nominácií je  15. marca 2011. Nominácie sa posielajú písomnou formou poštou alebo mailom na adresu PÚ SR s uvedením hesla Cena Alžbety Güntherovej-Mayerovej 2011.

Kontaktnou osobou a tajomníčkou komisie je Mgr. Mária Riháková, tel. 02/2049 1242, rihakova@snm.sk.

Prehľad ocenení z predchádzajúcich rokov TU.


Štatút ceny TU.


Cena Alžbety Güntherovej-Mayerovej (ďalej len Cena) je symbolickým uznaním dlhoročného úsilia jednotlivcov pôsobiacich v oblasti ochrany pamiatkového fondu, ktorí sa mimoriadnym spôsobom zaslúžili o ochranu kultúrnych pamiatok, pamiatkovo chráneného územia a krajiny a posilňovanie spoločenského povedomia o ich nenahraditeľných hodnotách.


Cena môže byť udelená aj in memoriam.

Cena sa udeľuje každoročne 18. apríla pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatok a historických sídiel. Prvýkrát bude udelená v roku 2008.

 

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Vplyv pamiatok na rozvoj podnikania a cestovného ruchu 2

Od 23. 12. 2004 je na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR v rámci druhého pripomienkového konania k dispozícii „Analýza vplyvov legislatívy z oblasti kultúrnych pamiatok na rozvoj podnikateľského prostredia a cestovného ruchu“, ktorá má byť následne predložená na rokovanie Vlády SR.
Ako sa uvádza v predkladacej správe, „kultúrne pamiatky tvoria jeden zo základných prvkov ponuky cestovného ruchu na Slovensku. Podľa doterajších poznatkov však práve vo vzťahu ochrany a revitalizácie pamiatkového fondu a podnikateľských aktivít dochádzalo ku kolíznym situáciám a bolo preto zámerom MH SR
identifikovať a analyzovať tieto problémy.“
Prijímanie pripomienok bude uzavreté 5. 1. 2005.

Ocenili zakladateľov pamiatkových úradov

Pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatok a historických sídiel udelili v sobotu 24. apríla 2010 v Červenom Kláštore v Kežmarskom okrese cenu Pamiatkového úradu SR za celoživotné dielo a mimoriadny prínos v oblasti ochrany pamiatkového fondu Slovenskej republiky – Cenu Alžbety Güntherovej-Mayerovej 2010. Laureátmi tohto najvyššieho ocenenia za pamiatkovú ochranu sa stali: Stanislav Dúbravec, Alojz Jursa a František Markuš in memoriam. Ocenení stáli pred 50 rokmi pri zrode dnešných krajských pamiatkových úradov v Banskej Bystrici, Bratislave a v Prešove. Ceny odovzdala generálna riaditeľka Pamiatkového úradu SR Katarína Kosová. Agentúru SITA o tom informovala Mária Riháková z Pamiatkového úradu Bratislava, redakcie Pamiatky a múzeá.

Projekt bezpečnostná zóna pre ambasádu U.S.A.

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky zverejňuje podľa § 3 odsek 5 zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní (správy poriadok) v znení neskorších predpisov informácie týkajúce sa doterajšieho priebehu správneho konania vo veci Projekt bezpečnostná zóna pre ambasádu U.S.A., Bratislava, Hviezdoslavovo námestie, Slovensko (ďalej len „vec“ ) na úradnej tabuli Pamiatkového úradu Slovenskej republiky.