Cena Alžbety Güntherovej-Mayerovej 2015

Obrázok k článku

Pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatok a historických sídiel bude 25. apríla 2015 v Červenom Kláštore po ôsmykrát slávnostne udelená cena Pamiatkového úradu  SR za celoživotné dielo a mimoriadny prínos v oblasti ochrany pamiatkového fondu Slovenskej republiky – Cena Alžbety Güntherovej-Mayerovej 2015. Tohtoročnými laureátmi ceny sú Ing. arch. Mária Slováková, PhDr. Peter Maráky a manželia doc. PhDr. Ing. arch. Václav Mencl, DrSc. a Ing. arch. Dobroslava Menclová in memoriam.

 

Ing. arch. Mária Slováková

patrí k predstaviteľom generácie, ktorá od 60. rokov 20. storočia pôsobila priamo v regiónoch. Spišskonovoveská rodáčka bezprostredne po ukončení vysokoškolského štúdia na stavebnej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej v roku 1965 nastúpila do Krajského strediska pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Banskej Bystrici. Okrem iného sa podieľala na projekte vtedy ešte len zamýšľaného múzea v prírode v Zuberci. Spolupracovala na spracovaní zásad regenerácie pamiatkových súborov v historických jadrách miest Zvolen, Bytča a Ružomberok. Od roku 1978 ako vedúca úseku pamiatkovej starostlivosti banskobystrického strediska vypracovala zámery viacerých pamiatkových úprav, napr. archeologickej lokality kostola v Komjatnej, ruín kláštora v Bzovíku, hradov Varín, Liptovský Hrádok, Lednica a Lietava, Oravského hradu a Budatína. Z kaštieľov to boli renesančné objekty v Bytči, Hornej Lehote, Liptovskom Mikuláši-Palúdzke, Krasňanoch či Finkova kúria vo Zvolene. Z kostolov spomeňme Kostol sv. Štefana kráľa v Žiline či ev. a. v kostol v Pôtori. Spolupracovala na scenároch a katalógoch mnohých pamiatkarských výstav. Začiatkom 90. rokov sa vrátila do svojho rodiska, kde spracovala návrhy na vyhlásenie pamiatkovej zóny Spišská Nová Ves, Markušovce, Smolník, Gelnica. V závere svojej aktívnej činnosti sa zamerala na národné kultúrne pamiatky viacerých spišských lokalít a na tatranskú architektúru.

 

PhDr. Peter Maráky

etnograf, múzejník-pamiatkar , pedagóg, riaditeľ pamäťových inštitúcií, generálny riaditeľ sekcie kultúrneho dedičstva MK SR a šéfredaktor revue Pamiatky a múzeá – sa ako vyštudovaný etnograf stal riaditeľom Kysuckého múzea v Čadci, kde budoval nielen múzeum a okresnú pamiatkovú správu, ale zachraňoval aj materiálne doklady ľudového a technického staviteľstva v Múzeu kysuckej dediny vo Vychylovke. Stál aj pri zrode filmového festivalu Etnofilm v Čadci. Vo svojich aktivitách nikdy neoddeľoval formu múzejnú od pamiatkarskej, čo ho nakoniec priviedlo aj do funkcie riaditeľa Štátneho ústavu pamiatkovej starostlivosti, kde pôsobil do roku 1989. Jeho podstatnou  zásluhou ako šéfredaktora revue pre kultúrne dedičstvo Pamiatky a múzeá je jej fungovanie ako mimoriadne kvalitného a odbornou i laickou verejnosťou uznávaného periodika dodnes (založená v roku 1952). Ako generálny riaditeľ sekcie kultúrneho dedičstva MK SR sa zasadil za zriadenie Pamiatkového úradu SR a jeho začlenenie do štruktúry špecializovanej štátnej správy, čím získala disciplína pamiatkovej ochrany historicky najvýznamnejšie postavenie v našej spoločnosti. Jeho komplexný interdisciplinárny a multidisciplinárny prístup k ochrane kultúrneho dedičstva je najmä  pre nasledujúce generácie mimoriadne dôležitý.

 

Doc. PhDr. Ing. arch. Václav Mencl, DrSc. a Ing. arch. Dobroslava Menclová in memoriam
http://www.pamiatky.sk/sk/page/vaclav-mencl-dobroslava-menclova

 

Cenu Alžbety Güntherovej-Mayerovej 2015 odovzdá generálna riaditeľka Pamiatkového úradu SR PhDr. Katarína Kosová na slávnostnom podujatí v Kostole sv. Antona Pustovníka v areáli národnej kultúrnej pamiatky – kartuziánskeho kláštora v Červenom Kláštore 25. apríla 2015.

 

Viac informácií: http://www.pamiatky.sk/sk/page/cena-pusr

 

 

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Vplyv pamiatok na rozvoj podnikania a cestovného ruchu 2

Od 23. 12. 2004 je na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR v rámci druhého pripomienkového konania k dispozícii „Analýza vplyvov legislatívy z oblasti kultúrnych pamiatok na rozvoj podnikateľského prostredia a cestovného ruchu“, ktorá má byť následne predložená na rokovanie Vlády SR.
Ako sa uvádza v predkladacej správe, „kultúrne pamiatky tvoria jeden zo základných prvkov ponuky cestovného ruchu na Slovensku. Podľa doterajších poznatkov však práve vo vzťahu ochrany a revitalizácie pamiatkového fondu a podnikateľských aktivít dochádzalo ku kolíznym situáciám a bolo preto zámerom MH SR
identifikovať a analyzovať tieto problémy.“
Prijímanie pripomienok bude uzavreté 5. 1. 2005.

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…