Ča starého v múzeu?

Slovenské lesnícke a drevárske múzejníctvo má za sebou zložitú a strastiplnú cestu. Prvá etapa tejto cesty začína ustanovením Lesníckeho múzea pri Zemedelskom múzeu v Bratislave v roku 1927. Druhá začína založením samostatného Lesníckeho a drevárskeho múzea vo Zvolene v roku 1954, tretia etapa je spojená s premiestnením múzea do Antola v roku 1962 a jeho pôsobením ako Lesnícke, drevárske a poľovnícke múzeum. Štvrtá etapa činnosti je spojená s návratom Lesníckeho a drevárskeho múzea na zakladajúcu pôdu do Zvolena (1992), pričlenením ku Vlastivednému múzeu a rozvinutím činnosti spoločne s vlastivednou zložkou. Všetky tieto etapy sú spojené i s vytvorením a sprístupnením stálych prezentácií. V Bratislave to bol rok 1930, na Zvolenskom zámku rok 1955 , v Antole rok 1962 a ďalšie roky a po návrate do Zvolena rok 1997.
Základnou úlohou múzeí je ochrana národného kultúrneho dedičstva a to vo forme zbierkových predmetov. Vytváranie zbierkových fondov a ich využívanie na prezentačné účely patrí k základným požiadavkám na činnosť jednotlivých múzeí. Ani Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene nie je výnimkou. Väčšina zbierkových predmetov však leží v policiach depozitárov nakoľko nie sú k dispozícii priestory na trvalú prezentáciu – lesnícku a drevársku expozíciu. To je jeden z dôvodov prečo takáto výstava.
Druhým dôvodom, ktorý nás viedol k myšlienke prezentovať sa takouto výstavou je, že rok 2005 je rokom výročným. Čo to znamená? V tomto roku si pripomíname 75 rokov od sprístupnenia expozície Lesníckeho múzea Bratislave a 50 rokov od otvorenia lesníckej a drevárskej expozície na Zvolenskom zámku. To je dostatočný dôvod na prezentáciu predmetov z našich zbierkových fondov.

Tretím dôvodom je magické číslo 13. V tomto prípade trinástka znamená uplynutie 13 rokov odvtedy ako sa lesnícka a drevárska zložka delimitovala z Múzea v Antole a začala svoju činnosť vo Zvolene. A my chceme ukázať čo sa nám za toto obdobie podarilo akvizičnou činnosťou získať do múzea. Ako sa nám darí dokumentovať históriu lesníctva a drevárstva na Slovensku.

Zámerom výstavy Čo starého v múzeu ? je teda prezentácia výberu zbierkových predmetov z lesníckeho a drevárskeho zbierkového fondu Lesníckeho a drevárskeho múzea získaných za obdobie pôsobenia jeho pôsobenia vo Zvolene. Výstava bude doplnená textom, ktorý dá návštevníkovi základné informácie o akvizičnej činnosti z oblasti lesníctva a drevárstva i stručné informácie o doterajšej ceste lesníckeho a drevárskeho múzejníctva na Slovensku. Vystavené exponáty získané za posledných trinásť rokov budú doplnené prvými predmetmi z lesníctva a drevárstva zapísanými do prírastkových kníh v predchádzajúcich obdobiach existencie dokumentácie lesníctva a drevárstva na Slovensku.

Vážená pani redaktorka, vážený pán redaktor srdečne Vás pozývame na prehliadku výstavy.

Ing. Mária Rošková

Prírastky múzejných zbierok za posledných desať rokov
Miesto: Lesnícke a drevárske múzeum, Nám. SNP 31
Termín: 12.10. – 27.11.2005

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…

SPRÁVA O ČINNOSTI IFLA ZA ROKY 1997-1999

Predkladaná správa – už druhá v poradí – prináša prehľad o činnosti vrcholnej medzinárodnej knihovníckej inštitúcie z obdobia medzi dvomi zasadnutiami Výkonného výboru IFLA. Zároveň je vynikajúcou príležitosťou na predstavenie IFLA a jej zložiek, jej profesionálnych programov a projektov. Je tak významným zdrojom informácií z oblasti knihovníckej profesie spolu s webovskou stránkou (http://www.ifla.org) a jej zmrazenou” verziou na CD-ROMe IFLANET Unplugged”…