ŽILINA: Nadácia Kia prispela na pamiatky a tradície 100-tisíc eur

Obrázok k článku

Nadácia automobilky Kia Motors Slovakia v Tepličke nad Váhom každoročne podporuje záchranu historických pamiatok a zachovanie tradícií v Žilinskom kraji. Na odporúčanie zamestnancov aktuálne rozdelila 100-tisíc eur medzi 38 kultúrnych projektov. „Kultúra predstavuje hodnoty, pomocou ktorých je možné ľudí zabávať, vychovávať, ale i vzdelávať. Všetky podporené projekty tieto atribúty spĺňajú. O granty požiadalo rekordných 139 neziskových organizácií, škôl, obcí a miest zo Žilinského kraja. Žiadosti hodnotila komisia zložená zo zamestnancov výrobného závodu a expertov pracujúcich v oblasti kultúry,“ povedal správca Nadácie Kia Motors Slovakia Dušan Dvořák. Grant do tritisíc eur dostanú napríklad združenie Na záchranu bytčianskej synagógy, Slovenské národné múzeum v Martine, Detský folklórny súbor Cindruška, kultúrne centrum Stanica Žilina- Záriečie či Združenie na záchranu Lietavského hradu.

 

Folklórna skupina Lúčan vybuduje z grantu krojáreň. V spolupráci s obcou Lúčky každý druhý rok organizuje Dolnoliptovské folklórne slávnosti pod Chočom a pravidelne sa zúčastňuje všetkých osláv v obci. „V kúpeľoch Lúčky vystupujú tanečníci každý mesiac v celovečernom programe pre kúpeľných hostí, kultúrne tradície približujú na regionálnych prehliadkach, festivaloch a iných podujatiach. Nadácia chce tak prispieť k zachovaniu ľudových zvykov pre ďalšie generácie a ich prezentácii širokej verejnosti doma a v zahraničí,“ dodal Dvořák.

 

Občianske združenie RosArt usporiada v Ružomberku trojdňový Festival literatúry a súčasného umenia Spojky, ktorý chce divákom priblížiť súčasnú umeleckú tvorbu. Hlavným cieľom je šíriť umenie medzi ľuďmi, potešiť publikum a podporiť výmenu skúseností medzi ostrieľanými umelcami a mladými nadšencami. Počas podujatia bude prebiehať viacero aktivít ako autorské čítanie, predstavenia pre deti a divadlo. Zaujímavosťou bude VJ-ing – súčasná vizuálna tvorba, ktorá prinesie divákovi hlboký estetický zážitok a bude mať aj umelecko-vzdelávací rozmer.

 

Nadácia Kia Motors Slovakia podporí aj záchranu severozápadnej veže kaštieľa v Tepličke nad Váhom, ktorá je zaradená medzi národné kultúrne pamiatky. Statické poruchy a poškodená strešná krytina bezprostredne ohrozujú hmotnú podstatu pamiatky. „Nadácia podporí financovanie remeselných prác zameraných na odstránenie nevhodných betónových výplní vetracích otvorov a prispeje k obnoveniu pôvodného ostenia, osadeniu kovových mreží umeleckým kováčom, renovácii barokových parkiet z 18. storočia, či zreštaurovaniu starožitnej skrine a stolíka. Renovované nálezy budú sprístupnené verejnosti ako expozícia v kaštieli,“ povedal správca nadácie Dušan Dvořák.

 

V obci Nezbudská Lúčka využijú grant na reštaurovanie zvonov umiestnených v malej zvonici, ktorá je najstaršou stavbou v obci. Historické zvony pochádzajúce z rokov 1837 a 1930 dostanú nové hlavy, srdcia, lineárne pohony a ovládače a obec tak získa atraktívnu pamiatku nielen pre svojich obyvateľov, ale aj návštevníkov.

 

 

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…

SPRÁVA O ČINNOSTI IFLA ZA ROKY 1997-1999

Predkladaná správa – už druhá v poradí – prináša prehľad o činnosti vrcholnej medzinárodnej knihovníckej inštitúcie z obdobia medzi dvomi zasadnutiami Výkonného výboru IFLA. Zároveň je vynikajúcou príležitosťou na predstavenie IFLA a jej zložiek, jej profesionálnych programov a projektov. Je tak významným zdrojom informácií z oblasti knihovníckej profesie spolu s webovskou stránkou (http://www.ifla.org) a jej zmrazenou” verziou na CD-ROMe IFLANET Unplugged”…

Vplyv pamiatok na rozvoj podnikania a cestovného ruchu 2

Od 23. 12. 2004 je na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR v rámci druhého pripomienkového konania k dispozícii „Analýza vplyvov legislatívy z oblasti kultúrnych pamiatok na rozvoj podnikateľského prostredia a cestovného ruchu“, ktorá má byť následne predložená na rokovanie Vlády SR.
Ako sa uvádza v predkladacej správe, „kultúrne pamiatky tvoria jeden zo základných prvkov ponuky cestovného ruchu na Slovensku. Podľa doterajších poznatkov však práve vo vzťahu ochrany a revitalizácie pamiatkového fondu a podnikateľských aktivít dochádzalo ku kolíznym situáciám a bolo preto zámerom MH SR
identifikovať a analyzovať tieto problémy.“
Prijímanie pripomienok bude uzavreté 5. 1. 2005.

Renesančné trulice III

1.1.2. INTARZIA S RASTLINNYMI MOTIVMI
Z obdobia renesancie sa na Slovensku zachovala počtom pomerne rozsiahla skupina intarzovaných truhlíc jednotnej výtvarnej koncepcie pravdepodobne domáceho pôvodu. Jednotlivé práce spája veľa spoločných znakov týkajúcich sa okrem uplatnenia rovnakej techniky výzdoby i dekoratívnych elementov, aj ich celkového usporiadania v architektonickom členení podobnom vo všetkých truhlicach tejto skupiny.